305 (27) 2013

SPIS TREŚCI

  

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz

Porównanie składu mleka krów w zaleznosci od systemu doju

 

Agnieszka Dobrowolska, Dorota Janicka, Agnieszka Zawadzińska

Zawartość form przyswajalnych makroelementów w podłożach organicznych zastosowanych do uprawy fiołka rogatego (Viola cornuta L.) z grupy Patiola F1

 

Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz, Paweł Sędłak

Ocena modelu reakcji i rzedu do opisu degradacji linuronu w glebie

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Piotr Żurawik, Paulina Piórkowska

Mikrorozmnażanie Crocosmia x crocosmiiflora 'Lucifer'

 

Ryszard Malinowski, Edward Niedzwiecki, Edward Meller, Marcin Kubus, Marek Podlasiński

Przydatność gleb porolnych przeznaczonych pod powiekszenie kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Część I. Cechy morfologiczne i niektóre właściwosci fizyczne gleb

 

Edward Meller, Edward Niedzwiecki, Ryszard Malinowski, Marcin Kubus, Marek Podlasiński

Przydatność gleb przeznaczonych pod powiększenie kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Część II. Właściwości sorpcyjne i zawartość składników chemicznych

 

Ireneusz Ochmian

Wpływ warunków siedliskowych na zawartość mikro- i makroelementów w liściach i owocach kilku odmian borówki wysokiej

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie wapnia i sodu przez run łakowa 

 

 

CONTENTS

  

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz

Comparision of milk composition depending on system of milking

 

Agnieszka Dobrowolska, Dorota Janicka, Agnieszka Zawadzińska

The content of available form of macroelements in organic media used for the cultivation of horned violet (Viola cornuta L.) from Patiola F1 group

 

Andrzej Gregorczyk, Maria Swarcewicz, Paweł Sędłak

The evaluation of the first-order reaction model to the description of degradation linuron in the soil

 

Marcelina Krupa-Małkiewicz, Piotr Żurawik, Paulina Piórkowska

Micropropagation of Crocosmia x crocosmiiflora 'Lucifer'

 

Ryszard Malinowski, Edward Niedzwiecki, Edward Meller, Marcin Kubus, Marek Podlasiński

Suitability of former arable land for extension of Dendrological Garden Collection in Przelewice

Part I. Morphological characteristics and some physical properties of soils

 

Edward Meller, Edward Niedzwiecki, Ryszard Malinowski, Marcin Kubus, Marek Podlasiński

Suitability of former arable land for extension of Dendrological Garden Collection in Przelewice

Part II. Sorption properties and chemical element content

 

Ireneusz Ochmian

The influence of cultivation conditions on the micro- and macronutrient content in the leaves and fruits of several cultivars of highbush blueberry

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Impact of different spent mushrooms substrate doses on compactness and regrowth different kind of lawns mixtures

 

Beata Wiśniewska-Kadżajan

Fertilization effect with mushroom's compost on the content and uptaking of calcium and sodium by the meadow sward