299 (70) 2013

SPIS TREŚCI

 

Wioletta Bieńkowska

Poziom rozwoju lokalnego gmin wiejskich województwa mazowieckiego

 

Agata Budzyńska

Konkurencyjność produktów firm przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w handlu wewnątrzgałęziowym

 

Paweł Chmieliński

Rola programu LEADER w procesie akumulacji kapitału społecznego na obszarach wiejskich

 

Dariusz Czakowski

Zmiany na rynku zbóż przed integracją i w okresie po integracji Polski z Unią Europejską

 

Ludosław Drelichowski

Zastosowania technologii Business Intelligence w organizacjach gospodarczych i zarządzaniu regionalnym

 

Łukasz Furman

Analiza rozwoju lokalnego w powiatach województwa podkarpackiego w odniesieniu do wpływów podatkowych w latach 2005–2009

 

Małgorzata Gajowiak

Deficyt kapitału społecznego na popegeerowskich obszarach jako bariera zrównoważonego rozwoju polskiej wsi

 

Rafał Iwański

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi

 

Ewa Jaska, Danuta Dobkowska

Dostęp do informacji a potrzeby informacyjne mieszkańców obszarów wiejskich

 

Halina Kałuża, Monika Krakowska

Źródła finansowania innowacji w gospodarstwach rodzinnych w powiecie siedleckim

 

Lidia Kłos

Zagrożenia wynikające ze stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich

 

Jakub Kraciuk

Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie

 

Andżelika Libertowska

Rola samorządu terytorialnego i jego kapitału społecznego w budowaniu zrównoważonego rozwoju

 

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska

Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych

 

Marek Niewęgłowski

Upowszechnianie postępu w rolnictwie przez ośrodki doradztwa rolniczego według opinii rolników

 

Anna Nowak

Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności

 

Maria J. Orłowska

Regionalne zróżnicowanie wyników ekonomicznych gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji – Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej

 

Anna Sieczko, Zuzanna Wojcieszyńska

Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

 

Beata Skubiak

Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym

 

Sebastian Stępień

Zróżnicowanie wahań cyklicznych na rynku żywca wieprzowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

 

Joanna Strońska-Ziemann

Przeobrażenia struktur wytwórczych w rolnictwie w powiecie pilskim w latach 1995–2010

 

Elżbieta Szymańska

Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

 

Marta Śmigla

Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej w świetle zniesienia kwot mlecznych 

 

 

CONTENTS

 

Wioletta Bieńkowska

The level of development of local rural communities Mazowieckie Voivodeship

 

Agata Budzyńska

Competitiveness of Polish agro-food processing companies in intra-industry trade

 

Paweł Chmieliński

Role of LEADER programme in the process of social capital accumulation in rural areas

 

Dariusz Czakowski

Changes on the cereal market before and after Polish accession to the European Union

 

Ludosław Drelichowski

Application of Business Intelligence technology in regional management coorporates

 

Łukasz Furman

The analysis of local development in the district of Podkarpacie in the context of tax incomes in years 2005–2009

 

Małgorzata Gajowiak

Lack of social capital on the post-state-owned farms as a barrier of sustainable development of Polish villiges

 

Rafał Iwański

Sustainable development of rural areas and social position of the elderly

 

Ewa Jaska, Danuta Dobkowska

Access to information and information needs of the inhabitants of rural areas

 

Halina Kałuża, Monika Krakowska

Sources of innovation financing on family farms in the Siedlce district

 

Lidia Kłos

The risk resulting from the condition of water and sewerage management system in rural areas

 

Jakub Kraciuk

Food sovereignty and a processes of globalisation in agriculture

 

Andżelika Libertowska

The role of local government and its social capital in sustainable development creating

 

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska

Conditions of agritourism development in Warmia and Mazuria Voivodeship according to owners of farms

 

Marek Niewęgłowski

Popularization of the progress by the centers of agricultural advisory in farmers opinion

 

Anna Nowak

The productivity of polish agriculture in the context of its competitiveness

 

Maria J. Orłowska

Regional differences in economic results in agricultural holdings of various production directions – Poland and the EU

 

Anna Sieczko, Zuzanna Wojcieszyńska

Traditional and regional products as an opportunity of rural enterprise development

 

Beata Skubiak

Stimulation of the development in the problem Region A

 

Sebastian Stępień

Differentiation of cyclical fluctuations in the pigs market in the selected European Union countries

 

Joanna Strońska-Ziemann

Transformation of productive structures in agriculture of Pilskie District in 1995–2010

 

Elżbieta Szymańska

Importance of pig breeding in sustainable rural development

 

Marta Śmigla

The condition and prospects for development of milk market in the European Union in the light of abolition of the milk quota system