299 (70) 2013

SPIS TREŚCI

 

Wioletta Bieńkowska

Poziom rozwoju lokalnego gmin wiejskich województwa mazowieckiego (format:  pdf, rozmiar:  433 kB)

 

Agata Budzyńska

Konkurencyjność produktów firm przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w handlu wewnątrzgałęziowym (format:  pdf, rozmiar:  549 kB)

 

Paweł Chmieliński

Rola programu LEADER w procesie akumulacji kapitału społecznego na obszarach wiejskich (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)

 

Dariusz Czakowski

Zmiany na rynku zbóż przed integracją i w okresie po integracji Polski z Unią Europejską (format:  pdf, rozmiar:  526 kB)

 

Ludosław Drelichowski

Zastosowania technologii Business Intelligence w organizacjach gospodarczych i zarządzaniu regionalnym (format:  pdf, rozmiar:  1,20 MB)

 

Łukasz Furman

Analiza rozwoju lokalnego w powiatach województwa podkarpackiego w odniesieniu do wpływów podatkowych w latach 2005–2009 (format:  pdf, rozmiar:  281 kB)

 

Małgorzata Gajowiak

Deficyt kapitału społecznego na popegeerowskich obszarach jako bariera zrównoważonego rozwoju polskiej wsi (format:  pdf, rozmiar:  260 kB)

 

Rafał Iwański

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Ewa Jaska, Danuta Dobkowska

Dostęp do informacji a potrzeby informacyjne mieszkańców obszarów wiejskich (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)

 

Halina Kałuża, Monika Krakowska

Źródła finansowania innowacji w gospodarstwach rodzinnych w powiecie siedleckim (format:  pdf, rozmiar:  395 kB)

 

Lidia Kłos

Zagrożenia wynikające ze stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)

 

Jakub Kraciuk

Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Andżelika Libertowska

Rola samorządu terytorialnego i jego kapitału społecznego w budowaniu zrównoważonego rozwoju (format:  pdf, rozmiar:  274 kB)

 

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska

Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych (format:  pdf, rozmiar:  316 kB)

 

Marek Niewęgłowski

Upowszechnianie postępu w rolnictwie przez ośrodki doradztwa rolniczego według opinii rolników (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)

 

Anna Nowak

Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności (format:  pdf, rozmiar:  254 kB)

 

Maria J. Orłowska

Regionalne zróżnicowanie wyników ekonomicznych gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji – Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej (format:  pdf, rozmiar:  601 kB)

 

Anna Sieczko, Zuzanna Wojcieszyńska

Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej (format:  pdf, rozmiar:  407 kB)

 

Beata Skubiak

Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym (format:  pdf, rozmiar:  259 kB)

 

Sebastian Stępień

Zróżnicowanie wahań cyklicznych na rynku żywca wieprzowego w wybranych krajach Unii Europejskiej (format:  pdf, rozmiar:  433 kB)

 

Joanna Strońska-Ziemann

Przeobrażenia struktur wytwórczych w rolnictwie w powiecie pilskim w latach 1995–2010 (format:  pdf, rozmiar:  392 kB)

 

Elżbieta Szymańska

Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (format:  pdf, rozmiar:  411 kB)

 

Marta Śmigla

Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej w świetle zniesienia kwot mlecznych (format:  pdf, rozmiar:  339 kB) 

 

 

CONTENTS

 

Wioletta Bieńkowska

The level of development of local rural communities Mazowieckie Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  433 kB)

 

Agata Budzyńska

Competitiveness of Polish agro-food processing companies in intra-industry trade (format:  pdf, rozmiar:  549 kB)

 

Paweł Chmieliński

Role of LEADER programme in the process of social capital accumulation in rural areas (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)

 

Dariusz Czakowski

Changes on the cereal market before and after Polish accession to the European Union (format:  pdf, rozmiar:  526 kB)

 

Ludosław Drelichowski

Application of Business Intelligence technology in regional management coorporates (format:  pdf, rozmiar:  1,20 MB)

 

Łukasz Furman

The analysis of local development in the district of Podkarpacie in the context of tax incomes in years 2005–2009 (format:  pdf, rozmiar:  281 kB)

 

Małgorzata Gajowiak

Lack of social capital on the post-state-owned farms as a barrier of sustainable development of Polish villiges (format:  pdf, rozmiar:  260 kB)

 

Rafał Iwański

Sustainable development of rural areas and social position of the elderly (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Ewa Jaska, Danuta Dobkowska

Access to information and information needs of the inhabitants of rural areas (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)

 

Halina Kałuża, Monika Krakowska

Sources of innovation financing on family farms in the Siedlce district (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)

 

Lidia Kłos

The risk resulting from the condition of water and sewerage management system in rural areas (format:  pdf, rozmiar:  379 kB)

 

Jakub Kraciuk

Food sovereignty and a processes of globalisation in agriculture (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Andżelika Libertowska

The role of local government and its social capital in sustainable development creating (format:  pdf, rozmiar:  274 kB)

 

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska

Conditions of agritourism development in Warmia and Mazuria Voivodeship according to owners of farms (format:  pdf, rozmiar:  316 kB)

 

Marek Niewęgłowski

Popularization of the progress by the centers of agricultural advisory in farmers opinion (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)

 

Anna Nowak

The productivity of polish agriculture in the context of its competitiveness (format:  pdf, rozmiar:  254 kB)

 

Maria J. Orłowska

Regional differences in economic results in agricultural holdings of various production directions – Poland and the EU (format:  pdf, rozmiar:  601 kB)

 

Anna Sieczko, Zuzanna Wojcieszyńska

Traditional and regional products as an opportunity of rural enterprise development (format:  pdf, rozmiar:  407 kB)

 

Beata Skubiak

Stimulation of the development in the problem Region A (format:  pdf, rozmiar:  259 kB)

 

Sebastian Stępień

Differentiation of cyclical fluctuations in the pigs market in the selected European Union countries (format:  pdf, rozmiar:  433 kB)

 

Joanna Strońska-Ziemann

Transformation of productive structures in agriculture of Pilskie District in 1995–2010 (format:  pdf, rozmiar:  392 kB)

 

Elżbieta Szymańska

Importance of pig breeding in sustainable rural development (format:  pdf, rozmiar:  411 kB)

 

Marta Śmigla

The condition and prospects for development of milk market in the European Union in the light of abolition of the milk quota system (format:  pdf, rozmiar:  339 kB)