303 (72) 2013

SPIS TREŚCI

 

Grzegorz Bucior, Aleksandra Paszkiewicz

Efekty kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)

 

Urszula Drumlak

Ocena oferty kształcenia ustawicznego dla profesjonalnych księgowych w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  224 kB)

 

Renata Gmińska, Katarzyna Sokołowska

Wykorzystanie platformy Moodle według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Stanisław Hońko

Luca Pacioli – prekursor dydaktyki w rachunkowości (format:  pdf, rozmiar:  230 kB)

 

Stanisław Hońko

Ocena efektów kształcenia z zakresu rachunkowości (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)

 

Elżbieta Jaworska

Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej (format:  pdf, rozmiar:  208 kB)

 

Marcin Kaczmarek

Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

 

Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska

Ocena wiedzy o MS Excel przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (format:  pdf, rozmiar:  323 kB)

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk

Wybrane narzędzia neurolingwistycznego programowania – presupozycje jako innowacja pedagogiczna w zrównoważonym społeczeństwie i rozwoju (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Metody nauczania i ich wykorzystanie do kształtowania kompetencji społecznych pokolenia Y (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Bożena Nadolna

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zasady ich akredytacji na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego (format:  pdf, rozmiar:  286 kB)

 

Marta Nowak

Główne źródła stresu dla zagranicznych studentów studiujących w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii w ramach programów wymiany zagranicznej. Analiza wyników badań empirycznych (format:  pdf, rozmiar:  335 kB)

 

Michał Poszwa

Koncepcja przedmiotu podstawy spekulacji na rynku walutowym (format:  pdf, rozmiar:  202 kB)

 

Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss

Metoda projektu według oceny studentów kierunków ekonomicznych. Wyniki badania ankietowego (format:  pdf, rozmiar:  250 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak, Jerzy Bielec

Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych wobec studentów kierunków ekonomia i zarządzanie. Wyniki badań (format:  pdf, rozmiar:  313 kB)

 

Zofia Sawicka-Kluźniak

Projekt końcowy jako forma pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Marcin Skulmowski

Ocena efektywności kształcenia na przykładzie studiów podyplomowych z rachunkowości realizowanych na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego (format:  pdf, rozmiar:  259 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Proekologiczna edukacja studentów na studiach ekonomicznych (format:  pdf, rozmiar:  252 kB) 

 

 

CONTENTS

 

 

Grzegorz Bucior, Aleksandra Paszkiewicz

Learning outcomes at degree course finance and accounting at the University of Gdansk (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)

 

Urszula Drumlak

Evaluation of the offer in lifelong learning for professional accountants in Poland (format:  pdf, rozmiar:  224 kB)

 

Renata Gmińska, Katarzyna Sokołowska

Moodle platform use in the light of student opinion Gdansk School of Banking (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Stanisław Hońko

Luca Pacioli – precursor of didactics in accounting (format:  pdf, rozmiar:  230 kB)

 

Stanisław Hońko

Evaluation of learning outcomes in the field of accounting (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)

 

Elżbieta Jaworska

Reasons and consequences of academic procrastination (format:  pdf, rozmiar:  208 kB)

 

Marcin Kaczmarek

Tutoring, coaching, mentoring in academic teaching (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

 

Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska

Evaluation of MS Excel’s knowledge among students of Wroclaw University of Economics (format:  pdf, rozmiar:  323 kB)

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk

Selected tools of neurolinguistic programming – presuppositions as a pedagogical innovation for the sustainable society and development (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

The methods of teaching and the possibility their to use of to formation of personal competences of Y generation (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Bożena Nadolna

Postgraduate studies in accounting and rules them accreditation for the certification of accounting profession (format:  pdf, rozmiar:  286 kB)

 

Marta Nowak

Main stress sources of foreign students studying in Spain, France and Portugal participating in international exchange programmes. Analysis of the results of empiric studies (format:  pdf, rozmiar:  335 kB)

 

Michał Poszwa

Concept of course basis speculation in foreign exchange (format:  pdf, rozmiar:  202 kB)

 

Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss

Project method in the opinion of economy faculties’ students. The results of questionnaire survey (format:  pdf, rozmiar:  250 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak, Jerzy Bielec

Expectation the employers in competence of professional students direction the economists and the management. The results of investigations (format:  pdf, rozmiar:  313 kB)

 

Zofia Sawicka-Kluźniak

Final project as a form of completion of first degree studies (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Marcin Skulmowski

Effectiveness evaluation of education for example accounting postgraduate studies implemented in the Faculty of Economic and West Pomeranian University of Technology, Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Accreditation of the universities by the professional accounting institutions in the context of accounting profession deregulation (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Proecological education of students on economics studie (format:  pdf, rozmiar:  252 kB)