303 (72) 2013

SPIS TREŚCI

 

Grzegorz Bucior, Aleksandra Paszkiewicz

Efekty kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim

 

Urszula Drumlak

Ocena oferty kształcenia ustawicznego dla profesjonalnych księgowych w Polsce

 

Renata Gmińska, Katarzyna Sokołowska

Wykorzystanie platformy Moodle według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 

Stanisław Hońko

Luca Pacioli – prekursor dydaktyki w rachunkowości

 

Stanisław Hońko

Ocena efektów kształcenia z zakresu rachunkowości

 

Elżbieta Jaworska

Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej

 

Marcin Kaczmarek

Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej

 

Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska

Ocena wiedzy o MS Excel przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk

Wybrane narzędzia neurolingwistycznego programowania – presupozycje jako innowacja pedagogiczna w zrównoważonym społeczeństwie i rozwoju

 

Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Metody nauczania i ich wykorzystanie do kształtowania kompetencji społecznych pokolenia Y

 

Bożena Nadolna

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zasady ich akredytacji na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego

 

Marta Nowak

Główne źródła stresu dla zagranicznych studentów studiujących w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii w ramach programów wymiany zagranicznej. Analiza wyników badań empirycznych

 

Michał Poszwa

Koncepcja przedmiotu podstawy spekulacji na rynku walutowym

 

Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss

Metoda projektu według oceny studentów kierunków ekonomicznych. Wyniki badania ankietowego

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak, Jerzy Bielec

Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych wobec studentów kierunków ekonomia i zarządzanie. Wyniki badań

 

Zofia Sawicka-Kluźniak

Projekt końcowy jako forma pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia

 

Marcin Skulmowski

Ocena efektywności kształcenia na przykładzie studiów podyplomowych z rachunkowości realizowanych na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego

 

Wojciech Zbaraszewski

Proekologiczna edukacja studentów na studiach ekonomicznych 

 

 

CONTENTS

 

 

Grzegorz Bucior, Aleksandra Paszkiewicz

Learning outcomes at degree course finance and accounting at the University of Gdansk

 

Urszula Drumlak

Evaluation of the offer in lifelong learning for professional accountants in Poland

 

Renata Gmińska, Katarzyna Sokołowska

Moodle platform use in the light of student opinion Gdansk School of Banking

 

Stanisław Hońko

Luca Pacioli – precursor of didactics in accounting

 

Stanisław Hońko

Evaluation of learning outcomes in the field of accounting

 

Elżbieta Jaworska

Reasons and consequences of academic procrastination

 

Marcin Kaczmarek

Tutoring, coaching, mentoring in academic teaching

 

Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska

Evaluation of MS Excel’s knowledge among students of Wroclaw University of Economics

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk

Selected tools of neurolinguistic programming – presuppositions as a pedagogical innovation for the sustainable society and development

 

Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

The methods of teaching and the possibility their to use of to formation of personal competences of Y generation

 

Bożena Nadolna

Postgraduate studies in accounting and rules them accreditation for the certification of accounting profession

 

Marta Nowak

Main stress sources of foreign students studying in Spain, France and Portugal participating in international exchange programmes. Analysis of the results of empiric studies

 

Michał Poszwa

Concept of course basis speculation in foreign exchange

 

Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss

Project method in the opinion of economy faculties’ students. The results of questionnaire survey

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak, Jerzy Bielec

Expectation the employers in competence of professional students direction the economists and the management. The results of investigations

 

Zofia Sawicka-Kluźniak

Final project as a form of completion of first degree studies

 

Marcin Skulmowski

Effectiveness evaluation of education for example accounting postgraduate studies implemented in the Faculty of Economic and West Pomeranian University of Technology, Szczecin

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Accreditation of the universities by the professional accounting institutions in the context of accounting profession deregulation

 

Wojciech Zbaraszewski

Proecological education of students on economics studie