270 (55) 2009

SPIS TREŚCI

Emilia Barej

Wsparcie finansowe działalności badawczo-rozowjowej w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)

 

Marta Czyżewska, Karolina Pado, Lucyna Orenkiewicz

Stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej jako warunek rozwoju współczesnych uczelni (na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)

 

Irena Łącka

Wybrane aspekty współpracy sektora B+R z przemysłem (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

 

Arkadiusz Malkowski

Rola przedsiębiorczości akademickiej w budowaniu konkurencyjności obszarów przygranicznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)

 

Mirosława Marciniak

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania funduszy unijnych (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)

 

Rafał Mazur

Jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wyższe jako źródło innowacji w przedsiębiorstwach (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

 

Bartłomiej Moszoro, Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila

Współpraca instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorstw na rzecz innowacji (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 

Karolina Pado, Marta Czyżewska, Lucyna Orenkiewicz

Przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia jako dobra lekcja dla Polski (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)

 

Marlena Prochorowicz

Czynniki kształtujące przedsiębiorczość akademicką. Wyniki badań (format:  pdf, rozmiar:  154 kB)

 

Piotr Ratajczyk

Rola parków przemysłowych jako nośników innowacyjności organizacji (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)

 

Julita Stańczuk

Bariery i szanse rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 

Anna Wójtowicz-Dawid

Uczelnie wyższe jako przedsiębiorstwa (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)CONTENTS

Emilia Barej

The financial support of research and development activity in Poland (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)

 

Marta Czyżewska, Karolina Pado, Lucyna Orenkiewicz

Academic entrepreneurship in development of modern universities – the example of the University of Information Technology and Management in Rzeszow (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)

 

Irena Łącka

Chosen aspects of cooperation of R&D sector with industry (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

 

Arkadiusz Malkowski

Academic entrepreneurship in building the competitiveness of border areas – the example of zachodniopomorskie province (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)

 

Mirosława Marciniak

The development of the information society on rural areas in context of union funds absorption (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)

 

Rafał Mazur

Research and development units and higher education institutions as a source of innovations in companies (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

 

Bartłomiej Moszoro, Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila

The science-industry linkage – cooperation for innovation (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 

Karolina Pado, Marta Czyżewska, Lucyna Orenkiewicz

Academic enterprise – world experience as a good lesson for Poland (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)

 

Marlena Prochorowicz

Factors shaping the academic enterprise. The results of the study (format:  pdf, rozmiar:  154 kB)

 

Piotr Ratajczyk

Role of industrial parks as a innovation factor in the organisation (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)

 

Julita Stańczuk

Barriers and opportunities to the development of academic entrepreneurship in Poland (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 

Anna Wójtowicz-Dawid

Universities as companies (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Barriers of development the academic entreprise in Poland (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)