273 (56) 2009

SPIS TREŚCI

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

Użyteczność nauczania przedmiotów ilościowych na kierunku ekonomia w opiniach studentów (format:  pdf, rozmiar:  178 kB)

 

Grzegorz Bucior

Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 

Augustyna Burlita, Barbara Kryk

Badanie opinii studentów jako element oceny systemu jakości kształcenia na przykładzie opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwesytetu Szczecińskiego (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

 

Urszula Drumlak

Europejski obszar szkolnictwa wyższego – realizacja postulatów Procesu bolońskiego (format:  pdf, rozmiar:  330 kB)

 

Waldemar Gos

Kierunki rozwoju programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Rafał Jagoda

Ocena programu nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a potrzeby rynku (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)

 

Magdalena Janowicz

Uczenie się – wybrane zagadnienia (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)

 

Zdzisław Kes

Informatyczne wspomaganie obsługi studiów podyplomowych w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej (format:  pdf, rozmiar:  400 kB)

 

Beata Kotowska, Aldona Uziębło

Merytoryczne i formalne oczekiwania studentów dotyczące przedmiotu analiza finansowa – wyniki badań (format:  pdf, rozmiar:  214 kB)

 

Robert  Kowalak

Koncepcja przedmiotu controlling logistyczny na kierunku zarządzanie specjalności logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)

 

Zenon Królikowski

Cechy rozpraw promocyjnych – wybrane problemy (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 

Iwona Majchrzak

Propozycja programu nauczania przedmiotu rachunkowość ekologiczna (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 

Henryk Marjak

Ekonomiczne gry symulacyjne w środowisku wirtualnym (format:  pdf, rozmiar:  390 kB)

 

Bożena Nadolna

Metodologiczne aspekty prac naukowych z zakresu nauk ekonomicznych (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)

 

Edward Nowak

Standardy kształcenia a dobre praktyki dotyczące rachunku kosztów (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

 

Anna Oleńczuk-Paszel

Realizacja procesu bolońskiego w Polsce a rozwój kapitału społecznego (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Efekty kształcenia i kompetencje w programach studiów (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)

 

Teresa Sadowska

Ocena popularności studiów ekonomicznych (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)

 

Kamila Synak

Krytyka w procesie dydaktycznym (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)

 

Michał Świtłyk, Wiesław Pasewicz

Efektywność techniczna kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych w latach 2004–2006 (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość a certyfikacja zawodu księgowego (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)CONTENTS

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

Student’s opinions about utility of teaching of quantitative subjects on the economics major (format:  pdf, rozmiar:  178 kB)

 

Grzegorz Bucior

Marking in computerized accounting tutorial (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 

Augustyna Burlita, Barbara Kryk

Questionnaire survey conducted among students as an element of the evaluation of education quality system quoting the example of students attending the Faculty of Economics and Management University of Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

 

Urszula Drumlak

European Higher Education Area – realisation of Bologna Process (format:  pdf, rozmiar:  330 kB)

 

Waldemar Gos

Presentation of resources and streams by activity types (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Rafał Jagoda

Assessment of the teaching programme of accounting related subjects in the opinion of students Faculty of Economics and Management University of Szczecin versus market requirements (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)

 

Magdalena Janowicz

Learning – selected problems (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)

 

Zdzisław Kes

It adding of administration of postgraduate studies in Chair of Cost Accounting and Management Accounting (format:  pdf, rozmiar:  400 kB)

 

Beata Kotowska, Aldona Uziębło

Technical and formal students' expectations in the scope of financial analysis classes – findings of research (format:  pdf, rozmiar:  214 kB)

 

Robert  Kowalak

The conception of election lecture logistic controlling on management course of University of Economics in Wroclaw (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)

 

Zenon Królikowski

The characteristic of promotive papers – the selected problems (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 

Iwona Majchrzak

The proposition of curriculum environmental accounting (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 

Henryk Marjak

Economic simulation games in virtual environment (format:  pdf, rozmiar:  390 kB)

 

Bożena Nadolna

Methodological aspects of scientific work from the scope of economic sciences (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)

 

Edward Nowak

Educational standards and good practices of cost accounting (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

 

Anna Oleńczuk-Paszel

Realization of the Bologna Prosess in Poland and human capital development (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Learning outcomes and competences in study programmes (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)

 

Teresa Sadowska

Assessment of popularity of economic studies (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)

 

Kamila Synak

The criticism in the didactic process (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)

 

Michał Świtłyk, Wiesław Pasewicz

Technical efficiency of studies at state higher professional schools in 2004–2006 (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Ewa Walińska, Marcin Michalak

Graduated in Finance and Accounting and certification of accounting profession (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)