277 (58) 2010

SPIS TREŚCI

Anna Borecka

Zasoby czynników produkcji a wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Podkarpacia (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)

 

Bogusław Gołębiowski, Beata Szczecińska

Obrót ziemią rolniczą prowadzony przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) w województwie zachodniopomorskim (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)

 

Michał Kiełsznia

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych na obszarach chronionych w Polsce na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

 

Marek Kłodziński

Przedsiębiorczość wiejska na przykładzie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

 

František Kuzma, Iveta Zentková

Handel zagraniczny winem na Słowacji (format:  pdf, rozmiar:  184 kB)

 

Joanna Miklewska

Główne wskaźniki innowacji w Polsce i w Niemczech (format:  pdf, rozmiar:  647 kB)

 

Janusz Myszczyszyn

Próba oceny korzyści i barier związanych z implementacją wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (format:  pdf, rozmiar:  342 kB)

 

Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak

Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Katarzyna Stabryła-Chudzio

Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Anna Szumiec

Wykształcenie właścicieli gospodarstw produkujących brojlery kurze jako składowa kapitału ludzkiego na wsi (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz

Wspieranie gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania w PROW na lata 2004–2006 w porównaniu z PROW na lata 2007–2013 (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)CONTENTS

Anna Borecka

Production factor resources and development of farms in Podkarpacie region (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)

 

Bogusław Gołębiowski, Beata Szczecińska

Circulation of APA’s agricultural land in the West Pomeranian Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)

 

Michał Kiełsznia

Functioning of agricultural farms in protected areas in Poland on the example of Kampinos National Park (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

 

Marek Kłodziński

Rural Entrepreneurship in region of Podlasie and Warmia-Mazury in Poland (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

 

František Kuzma, Iveta Zentková

The wine foreign trade of Slovak Republic (format:  pdf, rozmiar:  184 kB)

 

Joanna Miklewska

Main innovation indicators in Poland and Germany (format:  pdf, rozmiar:  647 kB)

 

Janusz Myszczyszyn

Attempt to assess the advantages and barriers in the implementation of example of sustainable development in the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (format:  pdf, rozmiar:  342 kB)

 

Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak

Housing – preferences of candidates to students and freshmans in Agricultural University of Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Katarzyna Stabryła-Chudzio

Future of expenditure on the common agricultural policy in the structure of the European Union general budget (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Anna Szumiec

Education of broiler chicken farmers as an important component of human capital in rural areas (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz

Supporting farms under unfavourable farming circumstances on the base of comparison of findings based on PROW realization between 2004 and 2006 and ones based on PROW between 2007 and 2013 (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)