280 (59) 2010

SPIS TREŚCI

Iwona Bąk

Statystyczna charakterystyka aktywności turystycznej emerytów i rencistów w Polsce w 2005 roku (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)

 

Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Logitowa analiza osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (format:  pdf, rozmiar:  315 kB)

 

Aneta Becker

Zastosowanie wybranych komplementarnych metod do klasyfikacji poziomu wykorzystania technologii ICT w polskich województwach (format:  pdf, rozmiar:  324 kB)

 

Katarzyna Cheba

Analiza porównawcza prognoz zbiorowych przepływów osobowych w obrębie miasta (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Mateusz Goc

Modelowanie rozkładów stopy bezrobocia za pomocą krzywych Pearsona (format:  pdf, rozmiar:  416 kB)

 

Anna Landowska

Liniowy model w dynamicznej optymalizacji produkcji roślinnej gospodarstwa rolnego (format:  pdf, rozmiar:  225 kB)

 

Zbigniew Mongiało

Modele Boxa-Jenkinsa głównych zmiennych makroekonomicznych Polski (format:  pdf, rozmiar:  1,69 MB)

 

Maciej Oesterreich

Wykorzystanie metod numerycznych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych z sezonowością (format:  pdf, rozmiar:  266 kB)

 

Wiesław Pasewicz, Michał Świtłyk

Zastosowanie DEA do oceny efektywności technicznej działalności dydaktycznej uczelni publicznych w 2005 roku (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)

 

Celina Skrobisz

Prognozowanie bayesowskie w przypadku braku pełnej informacji na przykładzie produkcji energii elektrycznej (format:  pdf, rozmiar:  496 kB)

 

Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki

Modelowanie sprzedaży paliw płynnych na podstawie dziennych szeregów czasowych (format:  pdf, rozmiar:  260 kB)

 

Katarzyna Wawrzyniak

Karta kontrolna dla danych przekrojowo-czasowych jako narzędzie diagnostyczne (format:  pdf, rozmiar:  243 kB)

 

Liliana Zaremba-Pechmann

Wykorzystanie modelu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wyleczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (format:  pdf, rozmiar:  243 kB)

 

Jadwiga Zaród

Dynamiczne modele gospodarstw rolnych o różnej powierzchni ze stochastycznymi parametrami (format:  pdf, rozmiar:  267 kB)CONTENTS

Iwona Bąk

Statistical analysis the touristic activity of households of pensioners and annuitants in Poland in 2005

 

Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła

The logit analysis of persons addicted to psychotropics drugs

 

Aneta Becker

Application of selected, complementary methods for voivodeships classification in terms of use of ICT technology

 

Katarzyna Cheba

Comparative analysis of forecasts of collective flow of passengers within the city

 

Mateusz Goc

Modelling the distribution of the unemployment rates using Pearson family distributions

 

Anna Landowska

Linear model in dynamic optimization of plants production at farm

 

Zbigniew Mongiało

Box-Jenkins models as a main Polish macroeconomic variables

 

Maciej Oesterreich

Application numerical methods in predicting missing data in seasonal time series

 

Wiesław Pasewicz, Michał Świtłyk

Application of data envelopment analysis to evaluate the technical efficiency of teaching activities in public universities in 2005

 

Celina Skrobisz

Bayesian prediction for non-full information on the example of electricity

 

Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki

The modelling of the sales of liquid fuel for daily data

 

Katarzyna Wawrzyniak

The control chart for panel data as the diagnostic tool

 

Liliana Zaremba-Pechmann

The assessment of the probability of healing HCV based on the COX proportional hazard model

 

Jadwiga Zaród

Dynamic optimization models with stochastic parameters of agricultural farms of various area