282 (60) 2010

SPIS TREŚCI

 

Elżbieta Badach

Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie warunków przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa w województwie małopolskim (format:  pdf, rozmiar:  317 kB)

 

Beata Będzik

Wpływ wykształcenia producentów zbóż oraz jakości gleb na wielkość plonów w województwie zachodniopomorskim (format:  pdf, rozmiar:  589 kB)

 

Krystyna Brzozowska

Bankowa obsługa państwowych funduszy celowych w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  328 kB)

 

Grzegorz Grosskreutz

Rola firm spin-off w zwiększaniu efektywności uczelni wyższych (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Grażyna Karmowska, Zdzisława Siemaszko

Funkcjonowanie i sytuacja finansowa gminnego zakładu komunalnego (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

 

Mirosław Kłusek

Sytuacja rolnictwa w województwie krakowskim po wyzwoleniu w 1945 roku (format:  pdf, rozmiar:  261 kB)

 

Zofia Kmiecik-Kiszka, Bronisław Brzozowski

Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w opinii społeczności lokalnej (format:  pdf, rozmiar:  236 kB)

 

Anna Landowska

Zastosowanie programowania dynamicznego do rozwiązania problemu optymalnego przydziału surowca (format:  pdf, rozmiar:  278 kB)

 

Rafał Mazur

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego (format:  pdf, rozmiar:  328 kB)

 

Zbigniew Mongiało, Wiesław Pasewicz, Michał Świtłyk

Efektywność kształcenia na publicznych uczelniach technicznych w latach 2001–2005 (format:  pdf, rozmiar:  431 kB)

 

Janusz Myszczyszyn

Znaczenie zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) w tworzeniu organizacji procesowej (format:  pdf, rozmiar:  455 kB)

 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Pomiar wartości produktów rolniczych według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (format:  pdf, rozmiar:  287 kB)

 

Arkadiusz Niedziółka

Strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Jacek Prochorowicz

Sytuacja ekonomiczna wybranych gospodarstw europejskich specjalizujących się w produkcji mleka w latach 2005–2008 (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Agnieszka Sobolewska

Rola wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie finansowania inwestycji infrastrukturalnych w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  257 kB)

 

Bogusław Stankiewicz

Zmiany klimatu a turystyka – w poszukiwaniu ponadregionalnych i regionalnych uwarunkowań koegzystencji (format:  pdf, rozmiar:  293 kB)

 

Jakub Szpon

Analiza możliwości absorpcji funduszy unijnych przez jednostki ogólnouczelniane na przykładzie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)

 

Zofia Wyszkowska

Zarządzanie w przedsiębiorstwach rolniczych po przemianach systemowych (format:  pdf, rozmiar:  251 kB)

 

Małgorzata Zajdel

Ocena wykształcenia ludności rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim (format:  pdf, rozmiar:  440 kB)

 


CONTENTS

 

Elżbieta Badach

Application of Wroclaw taxonomy in the analysis of natural conditions stimulating agriculture development in Malopolska Province (format:  pdf, rozmiar:  317 kB)

 

Beata Będzik

The role of crop producers education and soil quality in volume of yields in the Western Pomerania Province (format:  pdf, rozmiar:  589 kB)

  

Krystyna Brzozowska

Banking servicing of government target funds in Poland (format:  pdf, rozmiar:  328 kB)

 

Grzegorz Grosskreutz

Significance of spin-off companies in increasing university effectiveness (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Grażyna Karmowska, Zdzisława Siemaszko

Functioning and the financial position of the parish communal enterprise (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

 

Mirosław Kłusek

Situation of agriculture in Malopolska Voivodeship after liberation in 1945 (format:  pdf, rozmiar:  261 kB)

 

Zofia Kmiecik-Kiszka, Bronisław Brzozowski

Perspectives for socio-economic development of commune in the opinion of local community (format:  pdf, rozmiar:  236 kB)

 

Anna Landowska

Application of dynamic programming for solving an optimal allotment problem (format:  pdf, rozmiar:  278 kB)

 

Rafał Mazur

Company environment analysis as a element of strategic management (format:  pdf, rozmiar:  328 kB)

 

Zbigniew Mongiało, Wiesław Pasewicz, Michał Świtłyk

Effectiveness of public education in technical universities in 2001–2005 (format:  pdf, rozmiar:  431 kB)

 

Janusz Myszczyszyn

Importance of Management Information Systems (MIS) in creating a process organization (format:  pdf, rozmiar:  455 kB)

 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Measurement of agricultural products by Polish and international accounting regulation (format:  pdf, rozmiar:  287 kB)

 

Arkadiusz Niedziółka

Tourism development strategy on rural areas on the example of in Malopolska Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Jacek Prochorowicz

Economic situation of selected European farms specialized in dairy production in the years 2005–2008 (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Agnieszka Sobolewska

The role of Voivodeship Funds Environmental Protection and Water Management in the system of infrastructural investments financing in the region, exemplified by West Pomeranian Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  257 kB)

 

Bogusław Stankiewicz

Climate change and tourism – in search of trans-regional and regional coexistence conditions (format:  pdf, rozmiar:  293 kB)

 

Jakub Szpon

Analysis of the possible usage of European union founds by the university units on the basis of The Academic Enterprise Incubator at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)

 

Zofia Wyszkowska

Management in agricultural companies after system changes (format:  pdf, rozmiar:  251 kB)

 

Małgorzata Zajdel

Educational level of farmers in Kujawsko-Pomorskie District (format:  pdf, rozmiar:  440 kB)