284 (61) 2010

SPIS TREŚCI

 

Iwona Bąk

Wykorzystanie badania ankietowego w analizie zależności zjawisk określających aktywność turystyczną emerytów i rencistów (format:  pdf, rozmiar:  289 kB)

 

Magdalena Kaup

Rola i znaczenie jachtingu w rozwoju polskiej turystyki wodnej (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)

 

Sławomir Konieczny

Kształtowanie się spożycia ryb i przetworów rybnych przez rodziców i dzieci szkół gimnazjalnych w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  498 kB)

 

Zenon Królikowski

Przemysł, budownictwo i rolnictwo w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (format:  pdf, rozmiar:  263 kB)

 

Zenon Królikowski

Wydatki na hotele i restauracje, kulturę i rekreację w gospodarstwach domowych w latach 1998–2008 (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin i powiatów na przykładzie powiatu gryfickiego (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)

 

Mirosława Marciniak, Halina Kałuża

Wędkarstwo morskie jako stymulator rozwoju turystyki w regionach nadmorskich (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Anna Oleńczuk-Paszel, Maciej J. Nowak

Turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin nadmorskich w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  322 kB)

 

Marlena Prochorowicz

Rozwój działalności pozarolniczej na przykładzie gospodarstw rolnych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  322 kB)

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Walory turystyczne wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  1,21 MB)

 

Anatolij Sajganov, Bartosz Mickiewicz

Struktura i rodzaje wsparcia budżetowego dla rolnictwa na Białorusi (format:  pdf, rozmiar:  304 kB)

 

Joanna J. Sienkiewicz

Aktualna polityka zdrowotna Unii Europejskiej a kierunki badań ekonomicznych krajowego sektora zdrowia (format:  pdf, rozmiar:  238 kB)

 

Bogusław Stankiewicz

Kryzys w latach 2007–2009 – między nieuchronnością a nowymi wyzwaniami. Dwugłos historyków i ekonomistów (format:  pdf, rozmiar:  259 kB)

 

Bogusław Stankiewicz, Marlena Prochorowicz

Regionalna turystka uzdrowiskowa a przeobrażenia społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej (format:  pdf, rozmiar:  252 kB)

 

Beata Szczecińska

Ocena bezpieczeństwa finansowego wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowe (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)j

 

Marzena Wanagos

Zawód pilota wycieczek w kontekście jakości usług biur podróży (format:  pdf, rozmiar:  293 kB)

 

Anna Wiktorowska-Jasik

Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski (format:  pdf, rozmiar:  273 kB)

 

Krzysztof Wiktorowski

Model rewitalizacji miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna-Zdroju (format:  pdf, rozmiar:  1,10 MB)

 

Zofia Wyszkowska

Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw Agencji Nieruchomości Rolnych (format:  pdf, rozmiar:  253 kB)

 

 

CONTENTS

 

Iwona Bąk

The survey research application in analysis of phenomena describing tourist aktivity of pensioners and annuitants (format:  pdf, rozmiar:  289 kB)

 

Magdalena Kaup

The role and meaning of yachting in Polish water tourism development (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)

 

Sławomir Konieczny

The level of fish and fish preserves consuming at parents and children from super-basic schools in Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  498 kB)

 

Zenon Królikowski

Industry, construction and agriculture in Yearbooks of Central Statistical Office (format:  pdf, rozmiar:  263 kB)

 

Zenon Królikowski

Expeditures of households on restaurants and hotels, recreation and culture in 1998–2008 (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Rural tourism as a chance of districts development on Gryfice District example (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)

 

Mirosława Marciniak, Halina Kałuża

The maritime angling as a stimulator of development of the tourism in seaside regions (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Anna Oleńczuk-Paszel, Maciej J. Nowak

Tourism in the socio-economic development of seaside communities in Poland (format:  pdf, rozmiar:  322 kB)

 

Marlena Prochorowicz

Non-agricultural development on the example of farms in selected communes West Pomeranian Voivodship (format:  pdf, rozmiar:  322 kB)

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

The tourist value of the selected municipalities of West Pomeranian Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  1,21 MB)

 

Anatolij Sajganov, Bartosz Mickiewicz

Structure and types of budget support in Belarusian agriculture (format:  pdf, rozmiar:  304 kB)

 

Joanna J. Sienkiewicz

Current health policy of the European Union and economic aspects of research of the national health sector (format:  pdf, rozmiar:  238 kB)

 

Bogusław Stankiewicz

The crisis 2007–2009 – between a inevitability of new challenges. Historians and economics duet (format:  pdf, rozmiar:  259 kB)

 

Bogusław Stankiewicz, Marlena Prochorowicz

SPA tourism on a regional scale and transformation in the socio-economic space of European Union (format:  pdf, rozmiar:  252 kB)

 

Beata Szczecińska

The financial security analysis in food sector enterprises (format:  pdf, rozmiar:  240 kB)

 

Marzena Wanagos

Occupation of the tour guide in terms of quality of services of tour operates (format:  pdf, rozmiar:  293 kB)

 

Anna Wiktorowska-Jasik

Meaning of logistics in tourist economy development in Poland (format:  pdf, rozmiar:  273 kB)

 

Krzysztof Wiktorowski

Model city SPA revitalization example Połczyn-Zdrój (format:  pdf, rozmiar:  1,10 MB)

 

Zofia Wyszkowska

Comparative analysis of selected companies of the Agricultural Property Agency (format:  pdf, rozmiar:  253 kB)