292 (66) 2012

SPIS TREŚCI

 

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

Konkurencyjność powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku pod względem atrakcyjności i intensywności ruchu turystycznego (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Beata Będzik

Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy (format:  pdf, rozmiar:  247 kB)

 

Halina Kałuża 
Bariery w efektywnym wykorzystaniu funduszy strukturalnych przez MSP – studium przypadku (format:  pdf, rozmiar:  197 kB) 


Zenon Królikowski, Bogusław Stankiewicz 
Potencjał ekonomiczny województw – wybrane cechy w latach 1999–2009 (format:  pdf, rozmiar:  211 kB) 


Elwira Leśna-Wierszołowicz 
Problemy akwizycji na rynku otwartych funduszy emerytalnych (format:  pdf, rozmiar:  205 kB) 


Rafał Mazur 
Kształcenie pracowników jako element zarządzania wiedzą (format:  pdf, rozmiar:  206 kB) 


Joanna Miklewska 
Lokalne podejście systemowe do transferu wiedzy i innowacja otwarta w warunkach globalnych  (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)wyzwań (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)


Anna Oleńczuk-Paszel 
Konkurencyjność regionów i rozwój regionalny jako wynik osiągania celów polityki regionalnej (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)


Matej Polák, Vladimír Kocák 
Biomasa – szansa dla rolnictwa przez dywersyfikację jego działalności w kierunku produkcji zielonej energii (format:  pdf, rozmiar:  190 kB)


Grzegorz Spychalski 
Koncepcja rozwoju Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)


Vineta Tetere, Irina Pilvere 
Pozarolnicza przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Łotwy (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)


Krzysztof Wiktorowski 
Rolnictwo ekologiczne a koncentracja kapitału w sektorze rolno-spożywczym (format:  pdf, rozmiar:  234 kB) 

 

CONTENTS

 

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

The competitiveness of the districts of West Pomeranian Voivodship in 2009 according to attractiveness and intensity of tourism (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Beata Będzik

Social capital and knowledge based economy (format:  pdf, rozmiar:  247 kB)

 

Halina Kałuża 
Barriers to efficient use of structural funds by SME – case study (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)


Zenon Królikowski, Bogusław Stankiewicz 
The economic potential of voivodships – selected elements in 1999–2009 (format:  pdf, rozmiar:  211 kB)


Elwira Leśna-Wierszołowicz 
Canvassing problems on the open pension funds market  (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)


Rafał Mazur 
Employee education as a element of knowledge managment (format:  pdf, rozmiar:  206 kB) 


Joanna Miklewska 
Local systems approach to knowledge transfer and open innovation under global challenges (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)


Anna Oleńczuk-Paszel 
Regions competitiveness and regional development as a result of regional policy (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)


Matej Polák, Vladimír Kocák 
Biomass – a chance for agriculture through diversification of activities oriented to the production of bioenergy (format:  pdf, rozmiar:  190 kB)


Grzegorz Spychalski 
The concept of future development of the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznan (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)


Vineta Tetere, Irina Pilvere 
Non-agricultural entrepreneurship in rural areas of Latvia (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)


Krzysztof Wiktorowski 
Organic farming a concentration of capital in the agri-food sector (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)