294 (67) 2012

SPIS TREŚCI

 

 

Michał Biernacki

Koncepcja przedmiotu sprawozdawczość elektroniczna na kierunku finanse i rachunkowość w ramach specjalności rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

Grzegorz Bucior

Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa (format:  pdf, rozmiar:  216 kB)

 

Augustyna Burlita, Barbara Kryk 
System obowiązkowych praktyk według opinii studentów wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania uniwersytetu szczecińskiego  (format:  pdf, rozmiar:  229 kB)


Urszula Drumlak 
Ocena stopnia przygotowania do wykonywania zawodu księgowego według opinii absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (format:  pdf, rozmiar:  214 kB) 


Joanna Dynowska, Renata Burchart 
Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych z rachunkowości (format:  pdf, rozmiar:  178 kB) 


Waldemar Gos, Stanisław Hońko 
Kierunki modyfikacji nauczania rachunkowości na studiach wyższych (format:  pdf, rozmiar:  282 kB)


Stanisław Hońko 
Punktacja ECTS jako miernik osiągnięć studentów w odniesieniu do badań ankietowych (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)

 

Marta Iwanek, Magda Krzekotowska, Iwona Majchrzak, Karolina Metynowska, Marzena Rydzewska-Włodarczyk 

Oczekiwania studentów i pracodawców w zakresie kształcenia na kierunkach ekonomia i zarządzanie (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)

 

Anna Kasperowicz 

Koncepcja przedmiotu elektroniczna sprawozdawczość podatkowa na kierunku finanse i rachunkowość w ramach specjalności rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)


Zdzisław Kes 
Przykład zastosowania tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym na zajęciach z zakresu rachunkowości zarządczej (format:  pdf, rozmiar:  515 kB)


Teresa Kiziukiewicz 
Systematyzacja wymagań wobec prac akademickich (format:  pdf, rozmiar:  208 kB)


Robert Kowalak 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z zastosowaniem pakietu Symfonia z programami „Finanse i księgowość” oraz „Analizy finansowe” (format:  pdf, rozmiar:  509 kB) 

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk 
Co każdy nauczyciel akademicki z wykształceniem ekonomicznym powinien wiedzieć o agresji? (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)


Agnieszka Kowalczyk-Kassyk 
Niezbędna wiedza nauczyciela akademickiego z wykształceniem ekonomicznym o studencie jako podmiocie kształcenia (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)

 

Iwona Majchrzak 
Propozycja programu nauczania przedmiotu controlling ekologiczny (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)


Przemysław Mućko 
Programy obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku finanse i rachunkowość (format:  pdf, rozmiar:  209 kB)

 

Bożena Nadolna, Marcin Skulmowski 
Ocena metod nauczania rachunkowości według opinii studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  304 kB)


Marta Nowak 
Główne źródła stresu u zagranicznych studentów uczestniczących w programie Erazmus na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

 

Michał Poszwa 
Analiza klina podatkowego w rozliczeniach podatkowych i ubezpieczeniowych wynagrodzeń (format:  pdf, rozmiar:  222 kB)


Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss 
E-learning w ocenie studentów kierunków ekonomicznych. Wyniki badania ankietowego (format:  pdf, rozmiar:  223 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk 
Studenckie praktyki zawodowe a efekty kształcenia. Wyniki badań (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)

 

Zofia Sawicka-Kluźniak 
Propozycja programu nauczania przedmiotu systemy kadrowo-płacowe

 

 

CONTENTS

 

Michał Biernacki

The conception of lecture electronic reporting as an election course of Wroclaw University of Economics (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

Grzegorz Bucior

Range of the course programme tax accounting (format:  pdf, rozmiar:  216 kB)

 

Augustyna Burlita, Barbara Kryk 

System of mandatory internships in the opinion of students of the Faculty of Economics and Management University of Szczecin  (format:  pdf, rozmiar:  229 kB)

 

Urszula Drumlak

The university graduates and students opinion on the level of their professional preparation to be an accountant on case of Faculty of Economics and Management University of Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  214 kB) 


Joanna Dynowska, Renata Burchart 
The profile of alumnus of post graduate studies in accounting  (format:  pdf, rozmiar:  178 kB)

 

Waldemar Gos, Stanisław Hońko 

Directions for modification of teaching accounting in higher studies (format:  pdf, rozmiar:  282 kB)

 

Stanisław Hońko 

ECTS as a students’ performance measure in the light of survey research (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)

 

Marta Iwanek, Magda Krzekotowska, Iwona Majchrzak, Karolina Metynowska, Marzena Rydzewska-Włodarczyk 

The expectation of students and employers in the scope of education on the economics and management (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)

 

Anna Kasperowicz 

The conception of lecture electronic tax reporting as an election course of Wroclaw University of Economics (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)

 

Zdzisław Kes 

The example of using pivot tables in MS Excel in teaching of management account (format:  pdf, rozmiar:  515 kB)

 

Teresa Kiziukiewicz 

The systematization of requirements towards academic written works (format:  pdf, rozmiar:  208 kB)


Robert Kowalak 
Financial analysis of enterprise using Symfonia “Finance and accounting” and “Financial analysis”  (format:  pdf, rozmiar:  509 kB)

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk 

What every university teacher with economic education should know about aggression? (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)

 

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk 

Essential knowledge of academic teacher with economic education about student person as education subject (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)

 

Iwona Majchrzak 

The proposition of curriculum eco-controlling (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Przemysław Mućko 

Students compulsory internship programs for the finance and accounting majors (format:  pdf, rozmiar:  209 kB)

 

Bożena Nadolna, Marcin Skulmowski 

Evaluation of methods of teaching accounting in the opinion of students of the Faculty of Economic West Pomeranian University of Technology, Szczecin (format:  pdf, rozmiar:  304 kB)

 

Marta Nowak 

Main stress sources of foreign students participating in Erazmus Programme at Wroclaw University of Economics (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

 

Michał Poszwa 

Analysis of the tax wedge in teaching tax and insurance settlement of remuneration (format:  pdf, rozmiar:  222 kB)

 

Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss 

E-learning in the opinion of economy faculties’ students. The results of questionnaire survey (format:  pdf, rozmiar:  223 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk 

Student apprenticeships and learning outcomes. Results of research (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)

 

Zofia Sawicka-Kluźniak 

The proposition of curriculum human resources and payroll systems