297 (68) 2012

SPIS TREŚCI

 

 

Iwona Bąk

Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących aktywność turystyczną domowych gospodarstw emerytów w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  146 kB)

 

Aneta Becker

Zastosowanie metody AHP do uszeregowania województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Katarzyna Cheba 

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu przestrzennego zróżnicowania poziomu życia na przykładzie miast średniej wielkości w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)

 

Krzysztof Firlej, Anetta Makarska 

Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

 

Anna Landowska, Marek Landowski 

Zastosowanie wybranych modeli optymalizacji dynamicznej struktury produkcji roślinnej w przeciętnym gospodarstwie rolnym  (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)

 

Maciej Oesterreich 

Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku pełnej informacji (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)

 

Joanna Perzyńska 

Modyfikacja metody Batesa–Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła 

Taksonomia pozycyjna w badaniu zróżnicowania poziomu życia w ujęciu lokalnym na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 

Michał Świtłyk, Zbigniew Mongiało 

Statystyczna analiza cen benzyny (format:  pdf, rozmiar:  496 kB)

 

Katarzyna Wawrzyniak 

Podobieństwo powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem struktury bezrobotnych według wykształcenia w 2010 roku (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

 

Jadwiga Zaród 

Zastosowanie sieci Kohonena do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony o zbliżonych warunkach produkcji rolniczej  (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)

 

 

CONTENTS

 

Iwona Bąk

The use of log-linear analysis for the selection of the of factors describing tourist activity of pensioners’ household in Poland (format:  pdf, rozmiar:  146 kB)

 

Aneta Becker

Application AHP method to ranking polish voivodships in terms of use ICT technology in enterprises (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

Katarzyna Cheba 

The applications of factor analysis in study of spatial differentiation of standard of living on the example of a medium-size cities in Poland (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)

 

Krzysztof Firlej, Anetta Makarska

Innovative actions in food industry eneterprises as a strategy element (format:  pdf, rozmiar:  81 kB) 


 Anna Landowska, Marek Landowski 

Application of dynamic optimization models for plants production structure in a typical agricultural farm (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)

 

Maciej Oesterreich 

Application of R-environment and descriptive models in forecasting in conditions of the lack of full information (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)

 

Joanna Perzyńska 

The modification of Bates-Granger’s estimation method of the weights of combined forecasts (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła 

Positional taxonomy in the study of the differentiation of standard of living in local terms on the basis Of urban-rural gminas in zachodniopomorskie voivodship (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 

Michał Świtłyk, Zbigniew Mongiało 

Statistical analysis of gasoline prices (format:  pdf, rozmiar:  496 kB)

 

Katarzyna Wawrzyniak 

The similarity of powiats in zachodniopomorskie voivodship according to the educational level of unemployed persons in 2010 (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

 

Jadwiga Zaród 

The application of Kohonen’s neural network for purposes of the division of zachodniopomorskie province into areas with similar conditions for rural production (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)