298 (69) 2012

SPIS TREŚCI

 

Agnieszka Barczak

Wykorzystanie metody DEA do badania efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie grupy gospodarstw rolnych (format:  pdf, rozmiar:  521 kB)

 

Rafkat Gaysin

Dynamika cen w długookresowych wahaniach koniunktury na światowym rynku rolnospożywczym (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 

Joanna Hernik, Dana-Nicoleta Lascu 

Strategie cenowe małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarczego kryzysu (format:  pdf, rozmiar:  64 kB)

 

Elwira Leśna-Wierszołowicz 

Znaczenie etyki w biznesie (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)

 

Róbert Magda, László Vasa

Aspekty ekonomiczne użytkowania zasobów naturalnych i gruntów (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)

 

Olena Oliynyk 

Wykorzystanie wskaźników organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju do oceny wsparcia rolnictwa na Ukrainie (format:  pdf, rozmiar:  350 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak 

Wybrane procesy zarządzania kosztami projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

 

Luboš Smutka, Elena Horská, Mansoor Maitah 

Wrażliwość wybranych krajów Unii Europejskiej na zmiany zachodzące na rynku buraków cukrowych w ramach reformy systemu w 2006 roku (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)

 

Feliks Marek Stawarczyk 

Zmiany w systemie wynagrodzeń członków zarządu niemieckich spółek po kryzysie finansowym i gospodarczym (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)

 

 

CONTENTS

 

Agnieszka Barczak

The use of the DEA method to measure the efficiency of the production process based on a group of farms (format:  pdf, rozmiar:  521 kB)

 

Rafkat Gaysin

Price dynamics in stages of long-term cyclic fluctuations of conjuncture of the world agro- food market (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 

Joanna Hernik, Dana-Nicoleta Lascu 

Small and medium enterprises service pricing strategies in an economic crisis environment (format:  pdf, rozmiar:  64 kB)

 

Elwira Leśna-Wierszołowicz

The importance of ethics in business (format:  pdf, rozmiar:  73 kB) 


Róbert Magda, László Vasa 

Economic aspects of natural resources and land usage (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)

 

Olena Oliynyk 

The estimate of agricultural support in the Ukraine using organisation for economic cooperation and development indicators (format:  pdf, rozmiar:  350 kB)

 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Iwona Majchrzak 

Chosen cost management processes implemented by local government units (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

 

Luboš Smutka, Elena Horská, Mansoor Maitah 

Sensitivity of selected countries to changes in the sugar beet market in the context of the reform of the European Union sugar regime in 2006 (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)

 

Feliks Marek Stawarczyk 

Changes in the compensation system of management boards of german companies after the financial and economic crisis (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)