288 (64) 2011

SPIS TREŚCI

 

Turystyka społeczna na wsi – koncepcje teoretyczne

 

Wacław Idziak

Turystyka społeczna – inspiracje dla turystyki wiejskiej (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Andrzej Stasiak

Wieś jako obszar turystyki społecznej (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Zbigniew Galor, Janusz Majewski

Po co turystyce polityka społeczna? (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)

 

Rafał Kurczewski

Rola społeczności lokalnej w rozwoju ekoturystyki (format:  pdf, rozmiar:  282 kB)

 

Magdalena Kachniewska

Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi (format:  pdf, rozmiar:  471 kB)

 

Janusz Majewski

Społeczne aspekty wiejskiego produktu turystycznego (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Sebastian Wacięga

Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej (format:  pdf, rozmiar:  273 kB)

 

Społeczny wymiar turystyki wiejskiej – badania empiryczne

 

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka

Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej (format:  pdf, rozmiar:  419 kB)

 

Joanna Kosmaczewska

Rozwój ekonomiczno-społeczny gminy wiejskiej a realizacja funkcji turystycznej – metodologiczna koncepcja badań empirycznych (format:  pdf, rozmiar:  311 kB)

 

Daniel Puciato, Barbara Woś

Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich (format:  pdf, rozmiar:  774 kB)

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Turystyka zdrowotna w gospodarstwie agroturystycznym (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

 

Arkadiusz Niedziółka, Małgorzata Bogusz

Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna (format:  pdf, rozmiar:  1,67 MB)

 

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska

Rola rolnictwa w budowaniu produktu agroturystycznego w południowo-wschodniej Polsce (format:  pdf, rozmiar:  413 kB)

 

Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib

Znaczenie komunikacji społecznej w projektowaniu przestrzeni ogrodowej na potrzeby turystyki wiejskiej (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB)

 

Ekonomiczno-społeczne aspekty turystyki na wsi – studia przypadków

 

Agata Balińska, Piotr Nowakowski

Eksplo jako forma turystyki alternatywnej  (format:  pdf, rozmiar:  297 kB)

 

Emilia Marks

„Safari” jako przykład możliwości kształtowania przestrzeni rolniczej w tworzeniu specyficznego produktu turystycznego (format:  pdf, rozmiar:  1,49 MB)

 

Anna Sieczko

Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej (format:  pdf, rozmiar:  270 kB)

 

Danuta Szpilko

Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego regionu na przykładzie „Piątki znad Biebrzy” (format:  pdf, rozmiar:  353 kB)

 

Iwona Połucha, Emilia Marks

Zasady kreowania przestrzeni ogrodowej w gospodarstwach agroturystycznych (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB)

 

Jarosław Lichacy

Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź

Zastosowanie nowoczesnych technologii w promocji turystyki kulinarnej na przykładzie terenów wiejskich województwa podkarpackiego (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)

 

 

CONTENTS

 

Social tourism in the rural areas – theoretical concepts

 

Wacław Idziak

Social tourism – inspiration for rural tourism (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Andrzej Stasiak

Countryside as an area of social tourism (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)

 

Zbigniew Galor, Janusz Majewski

Why does tourism need social policy? (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)

 

Rafał Kurczewski

Local community and its role in development of ecotourism (format:  pdf, rozmiar:  282 kB)

 

Magdalena Kachniewska

Tourism function as the determinant of the quality of life in village areas (format:  pdf, rozmiar:  471 kB)

 

Janusz Majewski

Social aspects of rural tourism product (format:  pdf, rozmiar:  248 kB)

 

Sebastian Wacięga

Entrepreneurial citizenship in the activities of theme village (format:  pdf, rozmiar:  273 kB)

 

Social dimension of rural tourism – empiric research

 

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka

Attitudes of the local community towards the development of rural tourism (format:  pdf, rozmiar:  419 kB)

 

Joanna Kosmaczewska

Social and economic development of a rural commune versus the performance of tourist functions – methodological concept of empirical research (format:  pdf, rozmiar:  311 kB)

 

Daniel Puciato, Barbara Woś

Innovation as a form enriching offers of selected agrotourist farms in the saint cross mountains (format:  pdf, rozmiar:  774 kB)

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Ervicing of government target funds in Poland (format:  pdf, rozmiar:  774 kB)

 

Arkadiusz Niedziółka, Małgorzata Bogusz

Determinants of social tourism on rural areas in the Commune of Istebna (format:  pdf, rozmiar:  1,67 MB)

 

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska

The role of agriculture in development of agrotourist product in South-Eastern part of Poland (format:  pdf, rozmiar:  413 kB)

 

Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib

The importance of social communication in the design of garden space for rural tourism (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB)

 

Economic and social aspects of rural tourism – case studies

 

Agata Balińska, Piotr Nowakowski

Explo as a form of alternative tourism (format:  pdf, rozmiar:  297 kB)

 

Emilia Marks

“Safari” as an example of the agricultural space shaping in the process of creation of the specific tourism product (format:  pdf, rozmiar:  1,49 MB)

 

Anna Sieczko

Mazovian local products as the potential construction of a network of branded products of rural tourism (format:  pdf, rozmiar:  270 kB)

 

Danuta Szpilko

The role of the local community in the creation of the tourist product of the region based on the exaple of “Five from Biebrza” (format:  pdf, rozmiar:  353 kB)

 

Iwona Połucha, Emilia Marks

Principles for the creation of garden space in agro tourist farms (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB)

 

Jarosław Lichacy

The improvement of the quality of services in rural tourism as a tool for development of social economy (format:  pdf, rozmiar:  255 kB)

 

Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź

Application of modern technologies in the promotion of culinary tourism, on example of rural areas in the Podkarpacie Region (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)