Zootechnika


PRACE NAUKOWE

 

BARBARA BŁASZCZYK

Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)

Szczecin 2011, cena 14,70 zł brutto 

 

ANGELIKA CIEŚLA

Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy

Szczecin 2009, cena 10,50 zł brutto

 

EWA CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA R-252

Ocena przebiegu adaptacji i produkcyjności krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Holandii, z Danii i Niemiec

Szczecin 2008, cena 16,80 zł brutto

 

LIDIA FELSKA-BŁASZCZYK

Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vision, Schreb.) na wyniki rozrodu

Szczecin 2012, cena 12,60 zł brutto

 

ANDRZEJ DYBUS

Zmienność sekwencji nukleotydowej genów dehydrogenazy mleczanowej A i B u gołębi

Szczecin 2009, cena 21,00 zł brutto

 

MAŁGORZATA JAKUBOWSKA

Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów 
 w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem

Szczecin 2010, cena 15,75 zł  brutto

 

TADEUSZ KARAMUCKI R-249

Badania nad kształtowaniem się barwy mięśnia longissimus lumborum świń oraz przydatności wybranych metod jej pomiaru do oceny jakości mięsa wieprzowego

Szczecin 2008, cena 27,30 zł brutto

 

DANUTA MAJEWSKA

Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków

Szczecin 2011, cena 10,50 zł brutto

 

MAŁGORZATA OŻGO

Udział enzymu konwertującego w regulacji czynności nerek noworodków cieląt

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

  

ARKADIUSZ PIETRUSZKA

Ocena przydatności do rozpłodu młodych knurów linii 990 odchowywanych 
w miotach standaryzowanych uwzględniająca polimorfizm wybranych genów

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

 

BOGUMIŁA PILARCZYK R-247

Wpływ selenu i chitozanu na przebieg doświadczalnej toksokarozy u myszy

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

 

ARTUR RYBARCZYK

Wpływ obrotu przedubojowego na kształtowanie się wartości wskaźników przemian glikolityczno-energetycznych i jakości mięsa tuczników wolnych od genu wrażliwości na stres (RYR1T)

Szczecin 2011, cena 15,75 zł brutto

 

KATARZYNA WOJDAK-MAKSYMIEC

Poszukiwanie związków pomiędzy wybranymi genami nieswoistej odpowiedzi immunologicznej a liczbą komórek somatycznych i zawartością niektórych składników w mleku krów

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

 

SKRYPTY

 

ROMAN CZARNECKI (red.)

Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej

Szczecin 2002, cena 4,20 zł brutto

 

JOLANTA JANISZEWSKA, ANGELIKA CIEŚLA

Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii

Szczecin 2008, cena 19,95 zł brutto

 

WŁODZIMIERZ LACHOWSKI, MAŁGORZATA SZEWCZUK

Chów i hodowla owiec i kóz

Szczecin 2008, cena 27,30 zł brutto

 

HENRYK KAMIENIECKI

Chów zwierząt z zoohigieną

Szczecin 2001, cena 3,15 zł brutto

 

 

INNE

PIOTR SABLIK (in.)

Efekty realizacji programu chowu i hodowli bydła mlecznego w latach 
2004–2006 w Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z.o.o.

Szczecin 2008, cena 5,25 zł brutto