Produkcja 2012 i 2013

Nowości wydawnicze 2012

 

PIOTR ARLET

Architektura wernakularna obszaru Morza Bałtyckiego. Analogie, różnice, obraz ogólny

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)

cena 45,15 zł brutto

 

WANDA BACIECZKO

Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata (L.) R. Br. na tle warunków siedliskowych i fitocenotycznych na obszarze Niziny Pyrzyckiej (Pomorze Zachodnie)

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)

cena 16,80 zł brutto

 

WOJCIECH BROCKI

Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju (wydanie II uzupełnione) 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

cena 27,30 zł brutto

 

KRZYSZTOF DANILECKI

Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego 
o zapłonie samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)

cena 37,80 zł brutto

 

IZABELA DMYTRÓW

Wybrane czynniki technologiczne jako determinanty jakości sensorycznej i stabilności przechowalniczej serów twarogowych kwasowych

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)

cena 28,35 zł brutto

 

LIDIA FELSKA-BŁASZCZYK

Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vision, Schreb.) na wyniki rozrodu

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)

cena 12,60 zł brutto

 

MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA

Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  60 kB)

cena 33,60 zł brutto

 

RENATA GAMRAT

Studia nad różnorodnością śródpolnych wysp środowiskowych w dorzeczu Iny

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  47 kB)

cena 27,30 zł brutto

 

JOLANTA KARAKULSKA

Zróżnicowanie gatunkowe i lekooporność flory gronkowcowej mleka mastitisowego krów z jednego stada

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  45 kB)

cena 19,95 zł brutto

 

DANUTA KULPA

Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum) (Ramat.) Kitam.)

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  16,63 kB)

cena 21,00 zł brutto

 

ANNA MAJCHRZYCKA

Komfort cieplny nurka w strefie saturacji mieszaninami oddechowymi o różnych właściwościach fizycznych

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  45 kB)

cena 73,50 zł brutto

 

KATARZYNA MALINOWSKA

Oddziaływanie warunków miejskich na niektóre parametry fizjologiczne wybranych gatunków drzew w Szczecinie

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)

cena 22,05 zł brutto

 

RYSZARD MALINOWSKI

Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

cena 36,75 zł brutto

 

GRZEGORZ MIKICIUK

Wpływ dolistnego dokarmiania nawozami zawierającymi potas, krzem i bor oraz superabsorbenta na wielkość i jakość plonu truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  167 kB)

cena 26,25 zł brutto

 

BEATA MYŚKÓW

Identyfikacja loci cech ilościow ych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinac yjnych linii wsobnych (RIL)

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  24 kB)

cena 24,15 zł brutto

 

GRZEGORZ NOWAK

Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)

cena 24,15 zł brutto

 

BOGDAN PIEKARSKI

Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  44 kB)

cena 21,00 zł brutto

 

JOANNA PODLASIŃSKA

Zróżnicowanie i chemizm osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  25 kB)

cena 31,05 zł brutto

 

JOANNA SADOWSKA 

Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia. Badania modelowe 

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)

cena 17,85 zł brutto

 

ZBIGNIEW SEKULSKI

Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich 

 (format:  jpg, rozmiar:  56 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  395 kB)

cena 36,75 zł brutto

 

MAREK ŚNIEG

Metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczaniu mechanizmami jezdnymi pojazdów rolniczych 

 (format:  jpg, rozmiar:  59 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  172 kB)

cena 31,50 zł brutto

 

JAN SUBOCZ

Przewodnictwo i relaksacja dielektryczna warstwowych układów izolacyjnych

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)

cena 31,50 zł brutto

 

ARKADIUSZ TELESIŃSKI

Zmiany parametrów biochemicznych i toksylogicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3metyloimidazoliowych cieczy jonowych

 (format:  jpg, rozmiar:  56 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  220 kB)

cena 18,90 zł brutto

 

MARIOLA WRÓBEL

Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskiej

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  63 kB)

cena 25,20 zł brutto

 

Nowości wydawnicze 2013

IWONA ADAMSKA

Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)   

cena 35,00 zł brutto

 

JOLANTA BARANOWSKA

Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści  (format:  pdf, rozmiar:  20 kB)  

ISBN 978-83-7663-161-5

cena 20,00 zł brutto

 

IWONA BĄK

Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce

Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna wyłącznie w bibliotece.

 

WIOLETTA BIEL

Skład chemiczny i wartość odżywcza białka różnych form owsa, ze szczególnym uwzględnieniem form krótkosłomych z wprowadzonym genem karłowatości Dw6

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  15,20 kB)

cena 18,00 zł brutto

 

MAGDALENA BŁASZAK

Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  422 kB)

cena 20,00 zł brutto

ISBN 978-83-7663-164-6

 

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Fizjologia żywienia człowieka

Skrypt do ćwiczeń

II wydanie

 (format:  jpg, rozmiar:  41 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)   

cena 18,00 zł brutto

 

 

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt

II wydanie

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   

cena 13,65 zł brutto

 

MARZENA GIBCZYŃSKA

Hydrochemia

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści  (format:  pdf, rozmiar:  43 kB)  

ISBN 978-83-7663-146-2

cena 25,00 zł brutto

 

ROBERT Z. IWAŃSKI

Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  54 kB) 

ISBN 978-83-7663-166-0

cena 30,00 zł brutto

 

MAGDALENA KARBOWSKA-DZIĘGIELEWSKA

Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  19,85 kB)   

cena 26,25 zł brutto

 

GRAŻYNA KARMOWSKA

Dywergencja czy konwergencja

Studium duoregionu Pomorze

 (format:  jpg, rozmiar:  53 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  72 kB) 

ISBN 978-83-7663-123-3

cena 28,00 zł brutto 

 

SŁAWOMIR LISIECKI

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)

ISBN 978-83-7663-135-6

 

MAŁGORZATA MIKICIUK

Wpływ preparatów zawierających substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- i halofitów w warunkach stresu solnego

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  183 kB)   

ISBN 978-83-7663-154-7

cena 20,00 zł brutto

 

ZBIGNIEW MUSZCZYŃSKI

Wybrane parametry farmakokinetyczne paracetamolu podanego per os koźlętom i jagniętom we wczesnym okresie postnatalnym

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  16,03 kB)

ISBN 978-83-7663-150-9

cena 20,00 zł brutto

 

MAREK PODLASIŃSKI

Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

cena 50,00 zł brutto

 

GRZEGORZ ULACHA

Bezstratna kompresja obrazów cyfrowychz wykorzystaniem mieszania predykcyjnego

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści  (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)  

ISBN 978-83-7663-156-1

cena 26,00 zł brutto

 

AGATA WITCZAK

Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków

   spis treści  (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)

cena 25,00 zł brutto

 

MARIA WOLENDER

Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów chronionych zachodniego Pomorza

Studium faunistyczno-ekologiczne

   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  16,54 kB)

ISBN 978-83-7663-140-0

cena 25,00 zł brutto

 

RAFAŁ J. WRÓBEL

Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M = Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści  (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)  

ISBN 978-83-7663-149-3

cena 40,00 zł brutto

 

AGNIESZKA ZAWADZIŃSKA

Ocena morfologiczna i skład chemiczny pelargonii rabatowej (Pelargonium x - hortorum L.H. Bailey) uprawianej w podłożach zawierających komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  88 kB) 

ISBN 978-83-7663-158-5

cena 25,00 zł brutto

 

PIOTR ŻURAWIK

Wpłuyw suszu krewetkowego i chitozanu oraz metod uprawy na wzrost, rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw potomnych frezji (Freesia Eckl. ex Klatt)

 (format:  jpg, rozmiar:  81 kB)   spis treści (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)   

ISBN 978-83-7663-155-4

cena 25,00 zł brutto