Produkcja 2012 i 2013

Nowości wydawnicze 2012

 

PIOTR ARLET

Architektura wernakularna obszaru Morza Bałtyckiego. Analogie, różnice, obraz ogólny

   spis treści

cena 45,15 zł brutto

 

WANDA BACIECZKO

Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata (L.) R. Br. na tle warunków siedliskowych i fitocenotycznych na obszarze Niziny Pyrzyckiej (Pomorze Zachodnie)

   spis treści

cena 16,80 zł brutto

 

WOJCIECH BROCKI

Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju (wydanie II uzupełnione) 

   spis treści

cena 27,30 zł brutto

 

KRZYSZTOF DANILECKI

Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego 
o zapłonie samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego

   spis treści

cena 37,80 zł brutto

 

IZABELA DMYTRÓW

Wybrane czynniki technologiczne jako determinanty jakości sensorycznej i stabilności przechowalniczej serów twarogowych kwasowych

   spis treści

cena 28,35 zł brutto

 

LIDIA FELSKA-BŁASZCZYK

Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vision, Schreb.) na wyniki rozrodu

   spis treści

cena 12,60 zł brutto

 

MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA

Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód

   spis treści

cena 33,60 zł brutto

 

RENATA GAMRAT

Studia nad różnorodnością śródpolnych wysp środowiskowych w dorzeczu Iny

   spis treści

cena 27,30 zł brutto

 

JOLANTA KARAKULSKA

Zróżnicowanie gatunkowe i lekooporność flory gronkowcowej mleka mastitisowego krów z jednego stada

   spis treści

cena 19,95 zł brutto

 

DANUTA KULPA

Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum) (Ramat.) Kitam.)

   spis treści

cena 21,00 zł brutto

 

ANNA MAJCHRZYCKA

Komfort cieplny nurka w strefie saturacji mieszaninami oddechowymi o różnych właściwościach fizycznych

   spis treści

cena 73,50 zł brutto

 

KATARZYNA MALINOWSKA

Oddziaływanie warunków miejskich na niektóre parametry fizjologiczne wybranych gatunków drzew w Szczecinie

   spis treści

cena 22,05 zł brutto

 

RYSZARD MALINOWSKI

Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego 

   spis treści

cena 36,75 zł brutto

 

GRZEGORZ MIKICIUK

Wpływ dolistnego dokarmiania nawozami zawierającymi potas, krzem i bor oraz superabsorbenta na wielkość i jakość plonu truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) 

   spis treści

cena 26,25 zł brutto

 

BEATA MYŚKÓW

Identyfikacja loci cech ilościow ych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinac yjnych linii wsobnych (RIL)

   spis treści

cena 24,15 zł brutto

 

GRZEGORZ NOWAK

Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli 

   spis treści

cena 24,15 zł brutto

 

BOGDAN PIEKARSKI

Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej 

   spis treści

cena 21,00 zł brutto

 

JOANNA PODLASIŃSKA

Zróżnicowanie i chemizm osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym 

   spis treści

cena 31,05 zł brutto

 

JOANNA SADOWSKA 

Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia. Badania modelowe 

   spis treści

cena 17,85 zł brutto

 

ZBIGNIEW SEKULSKI

Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich 

   spis treści

cena 36,75 zł brutto

 

MAREK ŚNIEG

Metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczaniu mechanizmami jezdnymi pojazdów rolniczych 

   spis treści

cena 31,50 zł brutto

 

JAN SUBOCZ

Przewodnictwo i relaksacja dielektryczna warstwowych układów izolacyjnych

   spis treści

cena 31,50 zł brutto

 

ARKADIUSZ TELESIŃSKI

Zmiany parametrów biochemicznych i toksylogicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3metyloimidazoliowych cieczy jonowych

   spis treści

cena 18,90 zł brutto

 

MARIOLA WRÓBEL

Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskiej

   spis treści

cena 25,20 zł brutto

 

Nowości wydawnicze 2013

IWONA ADAMSKA

Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym

   spis treści   

cena 35,00 zł brutto

 

JOLANTA BARANOWSKA

Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-161-5

cena 20,00 zł brutto

 

IWONA BĄK

Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce

Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna wyłącznie w bibliotece.

 

WIOLETTA BIEL

Skład chemiczny i wartość odżywcza białka różnych form owsa, ze szczególnym uwzględnieniem form krótkosłomych z wprowadzonym genem karłowatości Dw6

   spis treści

cena 18,00 zł brutto

 

MAGDALENA BŁASZAK

Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę

   spis treści

cena 20,00 zł brutto

ISBN 978-83-7663-164-6

 

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Fizjologia żywienia człowieka

Skrypt do ćwiczeń

II wydanie

   spis treści   

cena 18,00 zł brutto

 

 

Praca zbiorowa pod redakcją MARIOLI FRIEDRICH

Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt

II wydanie

   

cena 13,65 zł brutto

 

MARZENA GIBCZYŃSKA

Hydrochemia

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-146-2

cena 25,00 zł brutto

 

ROBERT Z. IWAŃSKI

Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

   spis treści 

ISBN 978-83-7663-166-0

cena 30,00 zł brutto

 

MAGDALENA KARBOWSKA-DZIĘGIELEWSKA

Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

   spis treści   

cena 26,25 zł brutto

 

GRAŻYNA KARMOWSKA

Dywergencja czy konwergencja

Studium duoregionu Pomorze

   spis treści 

ISBN 978-83-7663-123-3

cena 28,00 zł brutto 

 

SŁAWOMIR LISIECKI

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną

   spis treści

ISBN 978-83-7663-135-6

 

MAŁGORZATA MIKICIUK

Wpływ preparatów zawierających substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- i halofitów w warunkach stresu solnego

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-154-7

cena 20,00 zł brutto

 

ZBIGNIEW MUSZCZYŃSKI

Wybrane parametry farmakokinetyczne paracetamolu podanego per os koźlętom i jagniętom we wczesnym okresie postnatalnym

   spis treści

ISBN 978-83-7663-150-9

cena 20,00 zł brutto

 

MAREK PODLASIŃSKI

Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

cena 50,00 zł brutto

 

GRZEGORZ ULACHA

Bezstratna kompresja obrazów cyfrowychz wykorzystaniem mieszania predykcyjnego

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-156-1

cena 26,00 zł brutto

 

AGATA WITCZAK

Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków

   spis treści 

cena 25,00 zł brutto

 

MARIA WOLENDER

Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów chronionych zachodniego Pomorza

Studium faunistyczno-ekologiczne

   spis treści

ISBN 978-83-7663-140-0

cena 25,00 zł brutto

 

RAFAŁ J. WRÓBEL

Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M = Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-149-3

cena 40,00 zł brutto

 

AGNIESZKA ZAWADZIŃSKA

Ocena morfologiczna i skład chemiczny pelargonii rabatowej (Pelargonium x - hortorum L.H. Bailey) uprawianej w podłożach zawierających komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego

   spis treści 

ISBN 978-83-7663-158-5

cena 25,00 zł brutto

 

PIOTR ŻURAWIK

Wpłuyw suszu krewetkowego i chitozanu oraz metod uprawy na wzrost, rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw potomnych frezji (Freesia Eckl. ex Klatt)

   spis treści   

ISBN 978-83-7663-155-4

cena 25,00 zł brutto