Aktualności

Odpowiedź na zarzuty mieszkańców ws. organizacji życia w Hotelu Asystenckim zlokalizowanym przy ul. Szwoleżerów 3 25.01.2021 13:15

Pismo z dnia 19 stycznia 2021 roku, które zostało wysłane do szczecińskich redakcji oraz instytucji publicznych na temat organizacji życia w hotelu asystenckim zlokalizowanym przy ul. Szwoleżerów 3 w Szczecinie zawiera nieprawdziwe informacje.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rzetelnie i na bieżąco informuje mieszkańców hoteli asystenckich oraz akademików o podejmowanych decyzjach organizacyjnych. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z treścią pisma prof. Jacka Wróbla, rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Ustosunkowując się do kwestii przedstawionych w piśmie z dnia 19.01.2021 r. informuję, co następuje:

1.       W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż w świetle § 2 ust. 2 Regulaminu hoteli asystenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 189 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu Hoteli Asystenckich, Hotele – w tym Hotel Asystencki przy ul. Szwoleżerów 3 w Szczecinie – stanowią własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i stanowią jego integralną część. Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie – jako właścicielowi – przysługuje zatem szereg uprawnień zmierzających do zachowania tegoż prawa własności, w tym do niepogorszenia stanu technicznego nieruchomości. W zakresie tychże uprawnień z pewnością mieści się wprowadzenie ww. Regulaminu Hoteli Asystenckich, określającego zarówno obowiązki i uprawnienia mieszkańca Hotelu Asystenckiego, jak i jego administracji. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników hotelu wynikają zatem
z nadzoru właścicielskiego i wykonywane są zgodnie z obowiązującym ww. Regulaminem, a osoby wyrażające chęć zamieszkania w hotelu – w świetle z § 5 ust. 2 Regulaminu - zobowiązane są do zapoznania się z ww. dokumentem. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem, przed zakwaterowaniem kierownik hoteli ma obowiązek zapoznać z Regulaminem i obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania hotelu osobę zakwaterowaną, która poświadcza ten fakt w oświadczeniu złożonym we wniosku, o którym mowa w ust. 1, potwierdzając tym samym, iż akceptuje jego treść.  Co istotne, w dniu 16 listopada 2020 r. wszedł w życie nowy Regulamin, który - wbrew podniesionym w treści pisma z dnia 19 stycznia 2021 r. zarzutom – został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku hotelu, wyłożony w recepcji hotelu oraz zamieszczony na stronie internetowej uczelni. Nieprawdą zatem jest, iż mieszkańcy hotelu nie byli poinformowani o zmianie Regulaminu.

2.   Zgodnie z zaakceptowanymi zapisami ww. Regulaminu, mieszkaniec hotelu zobowiązany jest – na żądanie kierownika hoteli lub jego przełożonych – udostępnić zajmowane pomieszczenie w celu dokonania okresowych lub doraźnych przeglądów pod kątem techniczno-sanitarnym (§ 11 ust. 2). Wyjaśnienia wymaga, iż potrzeba regularnego przeprowadzania tychże przeglądów wynika z ujawnionych w toku dotychczas zrealizowanych czynności kontrolnych błędów i nieprawidłowości, leżących wyłącznie po stronie mieszkańców. Przeprowadzony chociażby w październiku 2020 r. przegląd wykazał bowiem wiele nieprawidłowości, m.in.: zaklejone (poodrywane od podłoża) czujniki p.poż. instalacji SAP, zniszczone umywalki, popękane sedesy, nagromadzony sprzęt o dużej mocy (nadmierne obciążenie instalacji), uszkodzone wentylatory wywiewne w łazienkach, nieszczelne zawory przelewowe w spłuczkach, uszkodzone wężyki wody ciepłej i zimnej, zniszczone baterie umywalkowe i prysznicowe, brud, odór palonych wyrobów tytoniowych. Powyższe jawi się jako niezrozumiałe, gdyż w świetle
§ 8 ust. 2 mieszkaniec hotelu zobowiązany jest m.in. do poszanowania urządzeń i wyposażenia hotelu i jego otoczenia, należytej dbałości o zamieszkiwany pokój, w szczególności do utrzymania go oraz znajdujących się w nich urządzeń w należytym stanie, porządku i czystości, a także do należytego dbania i odpowiedniego użytkowania pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, a nadto do niezwłocznego zgłaszania wszelkich usterek i awarii administracji hotelu. Kolejny przegląd zaś zaplanowany na styczeń 2021 r. (o którym mieszkańcy zostali poinformowani tydzień wcześniej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w hotelu) miał na celu właśnie weryfikację zaleceń wskazanych podczas przeglądu przeprowadzonego w październiku 2020 r. Zaobserwowana bowiem na przestrzeni lat bierność mieszkańców w zakresie zgłoszeń usterek – znajdująca potwierdzenie w wyniku przywołanej wyżej kontroli z października 2020 r. – stworzyła po stronie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie konieczność podjęcia działań we własnym zakresie, poprzez wprowadzenie regularnych (corocznych, nie zaś – jak zostało to przedstawione - comiesięcznych) przeglądów techniczno-sanitarnych, realizowanych przez powołaną w tym celu komisję.  Komisja, zgodnie z § 12 ust. 1 zd. 2 Regulaminu, powoływana jest przez kierownika hotelu i składa się z 3 osób. Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, iż wspomniany § 12 ust. 1 znajduje zastosowanie do inspekcji pokoi przeprowadzanej z ważnych powodów podczas nieobecności ich mieszkańców, nie mniej jednak, należy uznać, iż wobec braku podobnej regulacji odnoszącej się do przeglądów techniczno-sanitarnych, o których mowa w § 11 ust. 2, paragraf ten – zdanie drugie - może być stosowany odpowiednio. Kontynuując, z przywołanego § 12 nie wynikają jakiekolwiek wytyczne dotyczące kompetencji, czy też cech osób wchodzących w skład komisji, o których wspomniano w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r., zatem nieuprawnionym jest oskarżanie tychże osób o ich brak kompetencji. Wobec tego zasadnym jak i oczywistym wydaje się utworzenie jej z osób stanowiących personel danego hotelu asystenckiego tak, aby rzeczona kontrola przebiegła w sposób sprawny i skuteczny. Zaprzeczyć w tym miejscu należy, aby osoby będące członkami komisji rozpowszechniały jakiekolwiek informacje bądź fotografie  dotyczące wyników ww. przeglądów. Zdjęcia pokoi, o których mowa w piśmie z dnia 19.01.2021 r., dotyczyły pokoi opuszczonych przez dotychczasowych lokatorów i miały na celu udokumentowanie szkód, jakie zostały poczynione na majątku uczelni, nie zaś zdyskredytowanie tychże osób. Niezależnie od powyższego, odnosząc się do kwestii ewentualnego ryzyka zarażeniem – w toku czynności kontrolnych – wirusem COVID-19, przemawiającego w ocenie mieszkańców za odstąpieniem od przeprowadzenia tychże czynności wskazać należy, iż ze względu na gwarancję zachowania przez członków komisji, a także mieszkańców wszelkich wymogów sanitarno-epidemicznych, wydaje się być ono znikome. Tym bardziej, iż osoby wchodzące w skład komisji są zatrudnione w hotelu, w którym na co dzień wspólnie przebywają z mieszkańcami, zatem zgłoszone żądanie w zakresie legitymowania się przez te osoby negatywnym wynikiem badań jawi się jako nieuzasadnione. Na uwagę zasługuje również fakt, iż codziennie hotel odwiedzają różne osoby z zewnątrz (jako goście odwiedzający mieszkańców – prowadzony jest rejestr), które takich badań nie przedstawiają a mimo to nie są odbierani przez mieszkańców hotelu, jako potencjalne zagrożenie ich zdrowia.

Wobec powyższego, przeprowadzenie w Hotelu Asystenckim, przy ul. Szwoleżerów 3 w Szczecinie przeglądów techniczno-sanitarnych, zgodnie z dokonanym ogłoszeniem pozostaje aktualne.

3.    Jak dotąd nie otrzymywałem skarg od mieszkańców hotelu dotyczących kwestii porządkowych, za które odpowiedzialny jest personel zatrudniony w hotelu, stąd trudno mi się odnieść do zarzutu, iż mogło dojść na tym polu do zaniedbań.

4.      Nawiązując zaś do wątpliwości w zakresie sposobu przeznaczania środków pieniężnych, pochodzących z regulowanych przez mieszkańców opłat tytułem zamieszkiwania w hotelu asystenckim, wyjaśnić należy, iż w świetle przepisów Kodeksu cywilnego pozostają one do wyłącznej dyspozycji właściciela obiektu, czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zapewniam jednak, że opłaty te – jako przychód hotelu - są przeznaczane  na pokrycie wydatków ściśle związanych z jego bieżącym utrzymaniem, w tym utrzymaniem jego czystości, a także ewentualnym odtworzeniem. W ramach tych wydatków właśnie w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, uczelnia zawarła umowę o świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji, przewidującą 4 zabiegi dezynsekcji (co trzy miesiące) oraz dwa zabiegi deratyzacji (co sześć miesięcy). Insynuacja, iż środki stanowiące przychód hotelu są wydatkowane w innych celach są zatem daleko nieuprawnione.

Pragnę podkreślić, że wszelkie działania związane z funkcjonowaniem hotelu były i są transparentne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Ubolewam nad faktem, iż mieszkańcy hotelu nie podjęli próby uzyskania powyższych informacji od władz uczelni, pomijając również rektora, uznając, iż lepszym rozwiązaniem będzie skierowanie pisma do mediów, wielu różnych instytucji oraz osób pełniących ważne funkcje administracji rządowej i samorządowej, co w obliczu nieprawdziwych treści i zarzutów w nim zawartych, mocno uderza w wizerunek uczelni.

prof. Jacek Wróbel
rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie