Aktualności

Wspólny projekt badawczy ZUT, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ENEA Operator 08.12.2020 13:27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla PO Inteligentny Rozwój zakończyło ocenę projektów złożonych w ramach konkursu Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

 

Spośród 85 złożonych wniosków, do dofinansowania zostało wybranych 30 projektów. Wśród nich projekt badawczy „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru” zgłoszony przez konsorcjum ZUT w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania.

Łączna wartość projektu wynosi prawie 13 mln zł, z czego dofinansowanie NCBiR ok. 6,5 mln zł (ZUT 100%, US 100%, ENEA Operator 40%).

Najważniejszym rezultatem projektu ma być inteligentny i bezobsługowy system stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych wykorzystujący magazynowanie okresowych nadmiarów wytworzonej energii elektrycznej OZE. System oparty będzie o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania nadmiaru wodoru, który zostanie wdrożony do działalności gospodarczej spółki Enea Operator. Innowacyjny charakter projektu określają:

·  w zakresie modelowym – opracowanie wielokryterialnych statycznych i dynamicznych modeli ekonomicznych, procesowych i elektroenergetycznych;

·     w zakresie energetycznym – kompleksowe połączenie zoptymalizowanego kosztowo systemu czasowego magazynowania nadwyżek energii elektrycznej, jako elementu poprawiającego jakość energii w sieci z systemem produkującym czysty, tzw. zielony wodór, jako komplementarnym źródłem energii;

·     w zakresie teorii regulacji i sterowania – powiązanie w systemie nadrzędnego sterowania predykcyjnego buforem wodorowym informacji dotyczących przewidywanego zapotrzebowania energii elektrycznej i bieżących możliwości generacyjnych OZE poprzez zaimplementowanie fuzji danych pochodzących z wielu źródeł (dane pogodowe, przewidywane zapotrzebowania na energię, bieżący stan sieci) z systemem SCADA operatora systemu energetycznego, wbudowanie funkcji doradczych dla operatora i wybranych funkcji diagnostycznych.

 

ZUT jest liderem konsorcjum realizującego projekt. Wykonawcami projektu będą naukowcy z Wydziału Elektrycznego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Kierownikiem projektu jest prof. Stefan Domek.