Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Prorektor ds. Kształcenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego występuje do Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej w formie pisemnej z wnioskiem o przydzielenie określonej puli miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki dla uczestników studiów doktoranckich.
 2. Informację o liczbie przyznanych miejsc w domach studenckich Prorektor ds. Kształcenia otrzymuje w formie pisemnej najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 3. Za przyjmowanie wniosków od uczestników studiów doktoranckich oraz sprawy rozdziału miejsc odpowiada Dział Kształcenia.
 4. Uczestnik studiów doktoranckich ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim zobowiązany jest do złożenia wniosku
  w terminie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 5. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 4 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Uczelni dla doktorantów oraz w formie papierowej w Dziale Kształcenia.
 6. Miejsce w domu studenckim dla uczestników studiów doktoranckich przyznawane jest na 12 miesięcy, tj. od października do 30 września kolejnego roku.
 7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz na indywidualny wniosek uczestnika studiów doktoranckich, zakwaterowanie w domu studenckim może zostać przedłużone, z tym że uczestnika studiów doktoranckich obowiązują stawki za dobowe korzystanie z domów studenckich. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia
  w porozumieniu z kierownikiem osiedla studenckiego określając maksymalny termin zakwaterowania.
 8. Uczestnik studiów doktoranckich skreślony z listy doktorantów traci prawo do zamieszkania w domu studenckim z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy komunikatu rektora ZUT
  o opłatach za dobowe korzystanie z domów studenckich. W przypadku wznowienia studiów uczestnik studiów doktoranckich może ponownie ubiegać się o miejsce w domu studenckim.
 9. Dział Kształcenia przekazuje kierownikowi osiedla studenckiego zatwierdzoną przez Prorektora ds. Kształcenia ostateczną listę osób, którym zostało przydzielone miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim, w terminie do:

  1. 20 września – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
  2. 20 lutego – w przypadku zakwaterowania od semestru letniego.

 10. Informację o przyznaniu miejsca w domu studenckim Dział Kształcenia przekazuje  w formie pisemnej bezpośrednio do osób zainteresowanych.
 11. Zakwaterowanie w domu studenckim powinno nastąpić w terminie do:

  1. 7 października – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
  2. 7 marca - w przypadku zakwaterowania od semestru letniego.

 12. Wysokość miesięcznych opłat oraz zasady odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich określają wewnętrzne akty prawne.
 13. W stosunku do uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących w domach studenckich mają zastosowania przepisy Regulaminu domów studenckich ZUT.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla cudzoziemca/uczestnika studiów doktoranckich