Stypendia doktoranckie

Zarządzenie nr 59 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie warunków

i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości