Informacje bieżące

Informacja po Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 02.09.2020 11:59

27 sierpnia br. odbyły się zdalne obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, których gospodarzem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W wideokonferencji uczestniczyło grono rektorów uczelni z całego kraju. Gośćmi spotkania byli m.in. dr Jarosław Gowin, były szef resortu nauki oraz dr Anna Budzanowska, obecnie urzędująca podsekretarz stanu w MNiSW.

 

Głównymi tematami dyskusji były:

1.       Ocena i sprawozdanie z rocznej (za 2019 rok) oraz czteroletniej kadencji działalności KRASP (2016-2020).

2.       Wybory nowych władz KRASP na kadencję 2020-2024 oraz dyskusja nad modelem funkcjonowania KRASP w nowej kadencji.

3.       Problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, w tym dyskusja na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz koordynacji działań uczelni w nowym roku akademickim w warunkach niepewności spowodowanej epidemią COVID-19.

4.       Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym wystąpienie dyrektora NCBiR oraz przedstawicieli firm i organizacji współpracujących z KRASP.

 

Na początku obrad głos zabrał były minister Jarosław Gowin. Zapowiedział - niezależnie od jego losów politycznych w rządzie - pomoc i wsparcie dla całego środowiska akademickiego. Podczas swojego przemówienia Jarosław Gowin przekazał kilka ważnych informacji i ustaleń dotyczących funkcjonowania wyższych uczelni w najbliższej przyszłości.

W roku akademickim 2020/2021 mają być przekazane dodatkowe środki finansowe dla uczelni w kwocie ok. 600 mln złotych na inwestycje związane z pandemią COVID-19. Wielkość przyznanych środków dla danej uczelni nastąpi po złożeniu stosownych wniosków i ich ocenie. Od 1 października br. ma wejść w życie trzecia transza podwyżek dla pracowników uczelni wyższych - średnio o 6 proc. Zapowiadają się zmiany i rekonstrukcja rządu. W związku z tym, przewidywanych jest pięć scenariuszy dotyczących Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a/ połączenie MNiSW z Ministerstwem Edukacji Narodowej;

b/ połączenie MNiSW z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu;

c/ połączenie MNiSW z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ministerstwem Sportu oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

d/ rozdział MNiSW na dwa osobne resorty: Nauki oraz Edukacji (Kształcenia);

e/ połączenie MNiSW z Ministerstwem Rozwoju.

Rektorzy z ogromnym sceptycyzmem przyjęli propozycje pierwszych trzech wariantów połączeń. Natomiast czwarta propozycja rozdziału MNiSW wywołała oburzenie środowiska rektorskiego. Rektorzy nie wyobrażają sobie oddzielenia nauki od kształcenia studentów
i doktorantów. Jedynym do przyjęcia rozwiązaniem przez środowisko akademickie byłoby połączenie MNiSW z resortem rozwoju, tj. wariant piąty (e).

Dr Anna Budzanowska, wiceminister MNiSW potwierdziła przekazane wcześniej informacje na temat dodatkowej pomocy finansowej dla uczelni w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.  Ponadto, zwróciła uwagę na inne możliwości ubiegania się o środki finansowe, z tzw. projektów  doskonałościowych z Regionalnych Inicjatyw Doskonałości czy też korzyści wynikających z ubiegania się polskich uczelni do Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich. Pani minister przekazała również informacje o negocjacjach polskiego rządu z Parlamentem Europejskim, które dotyczą zwiększenia środków unijnych na projekt Horyzont Europa.

 

Anna Budzanowska zwróciła uwagę na dwa cele strategiczne w najbliższej kadencji.

1.       Zachęcanie polskich uczelni do federalizacji oraz ich konsolidacji, wzorem uczelni europejskich i światowych. Obecnie mamy ogromne rozdrobnienie uczelni w kraju, zwłaszcza w mało zaludnionych regionach.

2.       Cyfryzacja uczelni, przygotowująca jednostki do coraz sprawniejszego nauczania zdalnego studentów i doktorantów. Przy okazji omówiono najczęściej wybieraną formę kształcenia na uczelniach wyższych, tzw. mieszaną, w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.
Tę formę nauczania rekomenduje również MNiSW.

Pani minister zapowiedziała, że nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia kształcenia na uczelniach będzie podobne do obecnie funkcjonującego (do 30 września br.) rozporządzenia. Są też zapowiedzi spotkań środowisk akademickich z przedstawicielami MNiSW oraz Ministerstwem Finansów dotyczących funkcjonowania uczelni wyższych w warunkach COVID-19.

Nowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie