Informacje bieżące

Notatka z posiedzenie zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 12.02.2021 10:49

Notatka z posiedzenia zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

10 lutego 2021 r., godz. 12:00

Spotkanie, przywitaniem wszystkich zebranych, rozpoczęła Anna Budzanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która przekazała, że w MEiN odpowiedzialnym za szczepienia będzie sekretarz stanu – Wojciech Murdzek, a rektorzy będą odpowiedzialni za przygotowanie listy pracowników do szczepień (Ministerstwo postara się przygotować nakładkę na system POL-on celem pozyskania właściwych danych). Minister Budzanowska poinformowała także, że MEiN podejmuje działania, aby rozszerzyć grupę osób do szczepienia przynajmniej o pracowników administracji.

Jako pierwszy o udzielenie głosu poprosił dr Mieczysław Błoński – prezes zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, który odniósł się do kwestii składania przez Polskę w Brukseli Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zgłoszonego do niego konkursu Uczelnie Cyfrowe oraz dalszych reperkusji z tym związanych, tzn. posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, na którym to sekretarz stanu Dariusz Piątkowski poinformował, że w KPO zabezpieczone zostały środki na cyfryzację oświaty, natomiast dla sektora szkolnictwa wyższego nie. Dr M. Błoński przekazał zebranym, że zainterweniował w tej sprawie, co spotkało się z poparciem wicepremiera dr. Jarosława Gowina, który również był obecny na spotkaniu i który to wystosował w tej sprawie pismo do Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów. Kończąc swoją wypowiedź, dr M. Błoński zapytał o stanowisko MEiN w tej sprawie.

Odpowiadając, Minister Anna Budzanowska poinformowała, że Ministerstwo pilotuje sprawę i trzyma rękę na pulsie, po czym przekazała głos Andrzejowi Kurkiewiczowi – zastępcy dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, który poinformował zebranych o umiejscowieniu programu w przywołanym w dyskusji dokumencie. Dyrektor przekazał także, że kwota dofinansowania projektu jest ujęta w KPO i wynosi 250 mln PLN, jednakże Ministerstwo podejmuje działania, aby ją zwiększyć – finansowanie miałby otrzymać system szkolnictwa wyższego oraz oświata (program ujęty jest w KPO w obszarze „kompetencje na rzecz społeczeństwa”).

 Odnosząc się do wypowiedzi dyrektora Andrzeja Kurkiewicza, dr Mieczysław Błoński zaapelował o podjęcie starań w celu pozyskania większego dofinansowania dla omawianego przedsięwzięcia. Minister Anna Budzanowska przekazała zebranym, że Ministerstwo równo traktuje zarówno oświatę jak i szkolnictwo wyższe oraz poinformowała o przebiegu prac nad przygotowywaniem KPO, w ramach którego środków jest mniej niż zgłoszonych potrzeb.

Jako kolejny do dyskusji włączył się prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który poinformował, że KRASP wysłała do Ministerstwa pismo popierające wystąpienie dr. Błońskiego oraz kolejne z prośbą o czasowe zawieszenie finansowania zadania zleconego przez Ministra w zakresie monitorowania spraw covidowych w związku ze stabilizacją sytuacji związanej z zakażeniami z opcją jego odwieszenia w przypadku ponownego pogorszenia warunków pandemicznych.

Na koniec spotkania, Minister Anna Budzanowska podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę i poinformowała o możliwej zmianie swojego umiejscowienia w strukturach resortowych, co spotkało się z gremialnymi głosami zaskoczenia ze strony zgromadzonych oraz podziękowaniami za wspaniałą współpracę.