Informacje bieżące

Prezydent wręczył kolejne nominacje profesorskie. Wśród nominowanych dr hab. inż. Bartosz Powałka 13.12.2019 08:57

Kierownik Katedry Technologii Wytwarzania oraz naukowiec z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - Bartosz Powałka - otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Podczas uroczystości, która odbyła się 12 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, akty nominacyjne odebrało 81 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.

 

Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, efekty kształcenia kadr naukowych, a także osiągnięcia dotyczące współpracy międzynarodowej, zawierają się w dyscyplinie - budowa i eksploatacja maszyn (inżynieria mechaniczna).

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego prace badawcze prof. Powałki skoncentrowały się na dynamice maszyn a zwłaszcza obrabiarek, przetwarzaniu sygnałów i obrazów oraz mikroobróbce mechanicznej. Jego osiągnięcia cieszą się ogromnym uznaniem w środowiskach naukowych i stanowią ważny wkład do rozwoju wiedzy w zakresie procesów mikroskrawania, dynamiki maszyn technologicznych oraz akwizycji i przetwarzania danych.

Prof. Bartosz Powałka jest autorem wielu publikacji naukowych o zasięgu światowym. Na swoim naukowym koncie ma kilka projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych. 

Na co dzień aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni i wydziału m.in. pełnił funkcje dyrektora ds. nauki Instytutu Technologii Mechanicznej, kierownika Studiów Doktoranckich oraz kierownika Zakładu Technologii Maszyn.

 Najwięcej spośród nominowanych 12 grudnia profesorów wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego (6), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (5), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (4).

Powołując się na Ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, posiada osiągnięcia w opiece naukowej.

Na zdjęciu prof. Powałka z rodziną oraz prezydent Andrzej Duda

 

 

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP