Informacje bieżące

Świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym 01.10.2020 11:23

Dział Socjalny informuje, że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc materialną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym.

Pomoc socjalna przyznawana jest na wniosek uprawnionego.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2019 r. przypadającego na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z § 8 i § 12 Regulaminu ZFŚS).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2020 r. lub zmiany sytuacji materialnej prosimy o złożenie oświadczenia o wysokości dochodu za 2019 r. i ilości osób w gospodarstwie oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

Wysokość świadczenia pieniężnego w 2020 r. 

 

grupaIIIIIIIVV
dochód0-870871-14501451-21502151-4500powyżej 4500
kwota brutto1000900800700600

Wnioski będą przyjmowane do 30 października 2020 r.

Wniosek wysłany elektronicznie powinien być podpisany i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • pocztą wewnętrzną
  • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych Al. Piastów 48, pok. 26 w godzinach 08.00-15.00

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do wytycznych GIS: zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjecie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi oraz niestosujące się do wytycznych nie będą obsługiwane

Wypłata świadczenia 25.11.2020 r. 

WNIOSEK