Informacje bieżące

Wnioski o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki 14.03.2022 09:14

W Dziale Nauki można składać wnioski o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Zasady sporządzania wniosków określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r.  w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2019 poz. 182) z późniejszymi zmianami. Treść rozporządzenia oraz wzór wniosku o nagrodę znajdują się na stronie internetowej działu w zakładce – Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną.

Wnioski można składać za osiągnięcia:

 1. naukowe:

  1. prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

   1. nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
   2. nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

  2. prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  3. prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
  4. kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
  5. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

 2. dydaktyczne:

  1. aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
  2. aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
  3. prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
  4. autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

 3. wdrożeniowe:

  1. praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  2. komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  3. wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

 4. organizacyjne:

  1. rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
  2. rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

   1. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
   2. opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

  3. efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

 5. za całokształt dorobku


Prosimy Państwa o przekazanie wniosków, za pośrednictwem dziekana, w formie elektronicznej; będą one opiniowane  przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń a następnie przez Senat

Podpisane kompletne wnioski wraz  z załącznikami  należy składać w formie dokumentu elektronicznego  do dnia 04 kwietnia 2022 r. na adres: dzial.nauki@zut.edu.pl