Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

WAŻNE! Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Uczelni od 26 marca br. do odwołania 24.03.2020 12:29

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 455), zarządza się, co następuje:

                                                                              § 1.       

1.    W okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania jednostkami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie są jednostki organizacyjne:

1)    administracji centralnej podporządkowane rektorowi, prorektorom, kanclerzowi i kwestorowi;

2)    administracji Osiedla Studenckiego oraz administracji Hoteli Asystenckich;

3)    administracji wydziałowej, jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych.

2.    Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wskazania imiennych list pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki. Listy pracowników należy przekazać drogą e-mailową na adres: kadry@zut.edu.pl.

3.    Czas przebywania pracowników w miejscu stałego wykonywania pracy powinien być ograniczony do minimum niezbędnego dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej.

4.    Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, lub administratorzy obiektów są zobowiązani do sporządzenia i przekazania drogą e-mailową na adres kadry@zut.edu.pl :

1)  list pracowników obsługi, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na Osiedlu Studenckim i w Hotelach Asystenckich, którzy będą pracować w ramach dyżurów, w ograniczonym wymiarze czasu pracy, naprzemiennie z innymi pracownikami i zapewniać w niezbędnym zakresie utrzymanie czystości w obiektach;

2)  harmonogramów dyżurów pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, w taki sposób aby zapewnić co najmniej jednoosobową, całodobową (o ile system ten obowiązuje w jednostce organizacyjnej) obsadę dozorującą obiekt.

                                                                              § 2.       

1.   Przypomina się o obowiązku wskazywania imiennych list pracowników skierowanych do pracy zdalnej oraz przekazywania list pracowników na adres: zdalni@zut.edu.pl.

2.   Pracownicy skierowani do pracy zdalnej muszą pozostawać do dyspozycji pracodawcy (telefonicznej, elektronicznej) w swoim normalnym czasie pracy oraz zapoznawać się z bieżącymi komunikatami władz Uczelni.

3.   Pracownik wykonujący pracę poza miejscem jej stałego wykonywania realizuje swoje dotychczasowe obowiązki i jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi/kierownikowi jednostki organizacyjnej efektów swojej pracy w sposób z nim  uzgodniony.

                                                                              § 3.       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT