Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 12.03.2020 09:34

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:

                                                                                    § 1.  

 1. Zawiesza się wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu.
 2. Odwołuje się konsultacje dla studentów w formie bezpośredniej. Konsultacje prowadzone będą w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 3. Odwołuje się możliwość korzystania przez studentów i doktorantów z infrastruktury dydaktycznej oraz jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej.
 4. Na Osiedlu Studenckim oraz w Hotelach Asystenckich zakazuje się spotkań studentów i doktorantów oraz osób spoza Uczelni, na które Rektor nie wyrazi wcześniej zgody.
 5. Student oraz doktorant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dział Mobilności Międzynarodowej za pośrednictwem Dziekanatów wydziałów o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.

                                                                                    § 2.  

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, szkolenia, wydarzenia i imprezy organizowane na Uczelni oraz zajęcia edukacyjne, realizowane w ramach projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, Licealista w świecie nauki, Trzeci Wiek Technologicznie i inne).
 2. Zawiesza się udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników, doktorantów i studentów z/do krajów/ regionów ryzyka, które znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego
 4. Zaleca się wstrzymanie przyjazdów osób z krajów/regionów, które nie znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelach Asystenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców.
 6. Zaleca się, aby osoby zakwaterowane w domach studenckich, których miejsce stałego zamieszkania jest w Polsce, opuściły je i udały się, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, do miejsca zamieszkania.

                                                                                    § 3.  

Wprowadza się zasadę maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów służbowych pracowników. Zaleca się w sprawach służbowych prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz kontakty telefoniczne.

                                                                                    § 4.  

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.
 2. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w ust. 1, Rektorowi za pośrednictwem Biura Rektora.
 3. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, za zgodą Rektora, może polecić pracownikowi:

  1. wykonywanie pracy przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania;
  2. udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.

 4. Polecenie, o którym mowa w ust. 3, może zostać wydane w przypadku:

  1. powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego z rejonów występowania koronawirusa;
  2. pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażeniem koronawirusem;
  3. oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

 5. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest na bieżąco:

  1. monitorować aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2. utrzymywać kontakt z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorować efekty tej pracy;
  3. informować Rektora o sytuacji w nadzorowanej jednostce.

                                                                                    § 5.  

Zasady określone w § 1– 4 obowiązują od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

                                                                                    § 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

 

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  (format:  docx, rozmiar:  22 KB)