Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 36 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. 13.03.2020 15:47

w sprawie funkcjonowania domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz zarządzenia nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zarządza się, co następuje:

                                                                                    § 1.  

1.     Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, z dniem 13 marca 2020 r. nakazuje się mieszkańcom domów studenckich ZUT do ich opuszczenia i udania się do miejsca zamieszkania.

2.     Na terenie domów studenckich mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby warunkowo zakwaterowane i upoważnieni pracownicy ZUT.

3.     W wyjątkowo uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach decyzję o warunkowym zakwaterowaniu w domu studenckim podejmuje kierownik Osiedla Studenckiego. Od decyzji odmownej nie przysługuje prawo do odwołania.

                                                                                    § 2.  

W przypadku wykwaterowania z domu studenckiego wniesiona opłata za zakwaterowanie będzie zaliczona na poczet następnych okresów płatności.

                                                                                    § 3.  

1.    W celu stworzenia w domach studenckich strefy obserwacji mieszkańców (na wypadek zainfekowania koronawirusem) kierownik Osiedla Studenckiego ma prawo przekwaterować osoby do innych pokoi lub innego domu studenckiego.

2.    W szczególnie uzasadnionych nadzwyczajnych przypadkach przekwaterowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić podczas nieobecności studenta. Wówczas komisja, w składzie: kierownik Osiedla Studenckiego lub upoważniony przez niego pracownik oraz inny pracownik administracji Osiedla Studenckiego, zobowiązana jest do udokumentowania wyposażenia i wyglądu pokoju w formie opisowej oraz fotograficznej.

3.    Rzeczy osobiste zostaną przekazane do depozytu domu studenckiego.

4.      Zabrania się organizowania spotkań i imprez okolicznościowych w domach studenckich. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało wykwaterowaniem w trybie natychmiastowym.

                                                                                    § 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT