Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 marca 2020 r. 17.03.2020 14:47

W sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 18 do 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 455), zarządza się, co następuje:

                                                                        § 1.               

1.    W okresie od 18 marca do 25 marca 2020 r. jednostkami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie są jednostki organizacyjne:

1)    administracji centralnej podporządkowane rektorowi, prorektorom, kanclerzowi i kwestorowi;

2)    administracji Osiedla Studenckiego oraz administracji Hoteli Asystenckich;

3)    administracji wydziałowej, jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych.

2.    W terminie do 18 marca 2020 r. do godz. 12 kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wskazania imiennych list pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, w godz. od 8 do 14. Listy pracowników należy przekazać drogą e-mailową na adres: kadry@zut.edu.pl.

3.    Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, lub administratorzy obiektów są zobowiązani do sporządzenia i przekazania drogą e-mailową na adres kadry@zut.edu.pl :

1)   list pracowników obsługi, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na Osiedlu Studenckim i w Hotelach Asystenckich, którzy będą pracować w ramach dyżurów, w ograniczonym wymiarze czasu pracy, naprzemiennie z innymi pracownikami i zapewniać w niezbędnym zakresie utrzymanie czystości w obiektach.

2)  harmonogramów dyżurów pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, w taki sposób aby zapewnić co najmniej jednoosobową, całodobową (o ile system ten obowiązuje w jednostce organizacyjnej), obsadę dozorującą obiekt.

                                                                        § 2.               

1.   Przypomina się o obowiązku wskazywania imiennych list pracowników skierowanych do pracy zdalnej oraz przekazywania list pracowników na adres: zdalni@zut.edu.pl.

2.   Pracownicy skierowani do pracy zdalnej muszą pozostawać do dyspozycji pracodawcy (telefonicznej, elektronicznej) w swoim normalnym czasie pracy oraz zapoznawać się z bieżącymi komunikatami władz Uczelni.

                                                                        § 3.               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT