Archiwum wiadomości dla pracowników

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko KWESTORA 08.09.2021 14:31

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu Uczelni,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych przyznanych dotacji oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,
 • bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Uczelni,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.

WYMAGANIA

 • wymagania określone w art. 54 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne lub związane z finansami w sektorze finansów publicznych),
 • co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 4 lata na stanowiskach kierowniczych związanych,  z odpowiedzialnością za środki finansowe,
 • biegła znajomość zasad księgowości,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, zasad gospodarki finansowej uczelni wyższej, w tym ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz finansach publicznych, prawa podatkowego i podstaw o zamówieniach publicznych,
 • wysokie zdolności analityczne, umiejętność planowania spraw związanych z wykorzystaniem środków budżetowych oraz unijnych, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych,
  tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy przesłać do dnia 15.09.2021 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl w tytule maila wpisując „nabór na kwestora” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na kwestora” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 19 (pok. 3 budynek WIMiM)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 17.09.2021 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.