Informacje bieżące

Przesunięcie terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim 26.03.2020 08:40

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 23 w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (D. U. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (D. U. poz. 491) zarządza się, co następuje:

                                                                                                                    

1.    W celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów, w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii i zamknięcia wielu miejsc pracy studentów, przesuwa się terminy pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z:

1)    kształceniem na studiach niestacjonarnych;

2)    powtarzaniem określonych zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

3)    kształceniem na studiach w językach obcych,

4)    prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;

5)    kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;

6)    przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

 

2.    Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny być wniesione przez studentów:

1)    w trzech jednakowych ratach: do 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca – za semestr letni;

2)    jednorazowo do 30 kwietnia – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

3.    Studenci studiów niestacjonarnych, którym wyznaczono termin po 12 marca wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują przesunięcie terminu wnoszenia tych opłat do 30 kwietnia 2020 r.

4.     Dotychczas nieuiszczone opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, mogą być wniesione w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

5.    W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach ostateczną decyzję o terminie wniesienia opłaty podejmuje dziekan.

6.    Zmiana terminu wnoszenia opłat nie skutkuje windykacją i jest w sposób automatyczny  aktualizowana w systemach informatycznych Uczelni.

7.    Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub innych formach pobierane są w terminach ustalonych przez kierownika studiów podyplomowych lub kierownika innej formy kształcenia.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT