Wstępna analiza zgłoszenia

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia rozpatrzony zostaje charakter i przedmiot zgłoszenia, weryfikowane jest czy zgłoszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia i w razie potrzeby, kontaktuje się z sygnalistą.
 3. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje

  • zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,
  • wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów etycznych,
  • wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
  • wskazanie czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego,
  • wskazanie źródła wiedzy Sygnalisty o naruszeniu,
  • wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
  • oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).
   W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa powyżej, sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości sygnalisty.

 4. Komisja może odstąpić od postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

  • zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
  • niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 5.  Jeżeli zgłoszenie jest zasadne i zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 6. Rozpatrywanie zgłoszenia opisane zostanie w Regulaminie zgłaszania naruszeń prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który wydany zostanie odrębnym zarządzeniem Rektora.