Aktualności

Legia Akademicka ruszyła zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych edukacją wojskową do udziału w programie, rekrutacja potrwa do 20 lutego 2022 roku. 16.02.2022 10:41

Mini­ster Edukacji i Nauki i Mini­ster Obrony Naro­do­wej pod­pi­sali poro­zu­mie­nie w spra­wie reali­za­cji Kon­cep­cji edu­ka­cji woj­sko­wej stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej.
Studentów zainteresowanych edukacją wojskową zapraszamy do udziału w V edycji Legii Akademickiej. W ramach programu LA odbędą się zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej. 

Program szkolenia w ramach Legii Akademickiej

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Obecnie program składa się z trzech modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający do 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  •  moduł szkolenia podoficerskiego trwający do 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,
  •  moduł szkolenia oficerskiego trwający łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.

  Jak się zgłosić do Legii Akademickiej? 

  1. Pobierz i wypełnij WNIOSEK (format:  docx, rozmiar:  14,93 KB)
  2. Złóż wypełniony i podpisany dokument:

Wnioski do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej przyjmowane będą do 20 lutego 2022 r.