Aktualności

Pismo do Przewodniczącego KRASP 26.11.2021 08:29

List w sprawie organizacji protestu na uczelniach, związanego z brakiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni oraz z niskim finansowaniem szkolnictwa wyższego i nauki.

Warszawa, 20.11.2021 roku


Jego Magnificencja
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Szanowny Panie Profesorze,
w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP w sprawie systemowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz lekceważeniem strony społecznej w negocjacjach płacowych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” podjęły decyzje o zorganizowaniu akcji protestacyjnych na uczelniach i w instytutach badawczych.

Zamierzamy od 26 listopada 2021 roku rozpocząć kampanię informacyjną, by wszyscy wiedzieli, jak kształtują się dzisiaj zarobki na uczelniach. Jednocześnie będziemy chcieli oflagować uczelnie i rozpocząć kampanię plakatową. Chcielibyśmy, aby senaty poszczególnych uczelni wypowiedziały się w sprawie niedofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Będziemy także, poprzez media informować społeczeństwo, dlaczego musimy protestować przeciwko żenująco niskim wynagrodzeniom w szkolnictwie wyższym i nauce. Już widzimy na uczelniach, że bardzo szybko pogłębia się luka pokoleniowa. Za kilka lat nie będzie miał kto uczyć studentów i prowadzić badań naukowych. Jednym z elementów naszych działań protestacyjnych będą wystąpienia przed uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi. Protesty odbędą się tego samego dnia przed wszystkimi uczelniami w całej Polsce. Planujemy, że będzie to 20 grudnia 2021 roku. Chcemy, żeby to był protest całego środowiska akademickiego nauczycieli akademickich, naukowców w instytutach, pracowników nie będących nauczycielami oraz doktorantów i studentów. Chcemy zwrócić uwagę rządu, że dalsze niedofinansowanie szkolnictwa wyższego i nauki będzie prowadziło do zapaści tego sektora.

Chcemy, aby całe środowisko akademickie - wszyscy pracownicy uczelni bez względu na  przynależność związkową lub jej brak, doktoranci i studenci - głośno zaprotestowali przeciwko polityce Rządu RP, który w budżecie na rok 2022 nie zapewnił nam nie tylko godnych płac, ale także nie uwzględnił wzrostu kosztów działalności uczelni i instytutów badawczych związanych z obecną inflacją.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Liczymy na to, że przekaże Pan Profesor Rektorom poszczególnych Uczelni naszą prośbę o przychylność dla organizatorów tych protestów oraz poprze nasze prośby o wyrażenie zgody na wywieszanie flag związkowych, materiałów informacyjnych o proteście oraz prośby o zgodę na zgromadzenia publiczne przed uczelniami w dniu 20 grudnia 2021 roku i umożliwienie przedstawicielom wszystkich grup społeczności akademickiej zaprotestowania przeciwko żenująco niskim wynagrodzeniom i nakładom z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę.
Z wyrazami szacunku

Prezes RSzWiN ZNP
/-/ Janusz Szczerba
Przewodniczący KSN NSZZ “Solidarność”
/-/ Dominik Szczukocki

 

Dokument nadesłany w wersji  PDF (format:  pdf, rozmiar:  118 KB)