Aktualności

Rekrutacja najlepszych studentów do Szkoły Orłów ZUT 30.09.2020 12:53

Szkoła Orłów ZUT to jeden z najnowszych elementów oferty edukacyjno-stypendialnej ZUT, kierowany do studentów rozpoczynających II rok studiów stacjonarnych I stopnia.

Logo Szkoły Orłów

Po zeszłorocznym pilotażu Szkoła zaoferuje tutoring i stypendia (niezależnie od pozostałych form dostępnego dla studentów ZUT wsparcia) dla około 40 najbardziej uzdolnionych studentów.

Rekrutacja studentów

Najlepsi studenci zostaną automatycznie uwzględnieni jako kandydaci do Szkoły Orłów na bazie średniej ocen i pozostałych kryteriów przyznawania stypendium rektora określonych w Zarządzeniu Rektora ZUT ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń́ dla studentów, przy czym wymagana jest średnia ocen za I rok studiów min. 4,5, zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Kandydaci mogą wykazać dodatkowe osiągnięcia, punktowane zgodnie z ww. Zarządzeniem, przesyłając w terminie do 9 października 2020 r. skany prawidłowo wypełnionych formularzy (załączniki 2, 3 i/lub 4 poniżej) i dokumentów potwierdzających wskazane w nich osiągnięcia na adres szkolaorlow@zut.edu.pl z uczelnianego adresu email.

Laureaci otrzymają m.in.:

  • wsparcie Tutora (indywidualną opiekę nauczyciela akademickiego) przez okres do 18 miesięcy, w wymiarze do 30 godz. w roku akademickim,
  • wsparcie stypendialne przez okres do 18 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie.

Projekt ma charakter koncepcyjny i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dofinansowanie 1.704.201,66 zł). Celem projektu jest stworzenie indywidualnej ścieżki kształcenia dla najlepszych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na metodzie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

Szkoła Orłów ZUT została zainicjowana w 2019 r. przez dr. inż. Piotra Sulikowskiego (WI, Kierownik Projektu) i prowadzona jest we współpracy m.in. z dr hab. Bożeną Śmiałkowską, prof. ZUT (b. Prorektor ds. Kształcenia), dr. hab. inż. Jerzym Pejasiem, prof. ZUT (Dziekan WI), mgr inż. Renatą Zielińską (WI), mgr inż. Marzeną Pietrzyk (Kierownik Działu Projektów Strategicznych – DPS), mgr Martą Turbo (DPS) i mgr Sylwią Tomaszewską (Kwestura).

Załączniki:

  1. Regulamin Szkoły Orłów ZUT
  2. Formularz osiągnięć naukowych (zał. 7a do Zarządzenia Rektora )
  3. Formularz osiągnięć artystycznych (zał. 7b do Zarządzenia Rektora)
  4. Formularz osiągnięć sportowych (zał. 7c do Zarządzenia Rektora)
  5. Zarządzenie Rektora ZUT z dn. 26 września 2019 r. ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  6. Oświadczenie Uczestnika Projektu
  7. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – student bierny zawodowo
  8. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – student pracujący

Logo funduszy europejskich