Informacja dla studentów z niepełnosprawnością

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał Pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kontakt: dr inż. Dominika Plust, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 207, tel. kom. 667015225, e-mail dominika.plust@zut.edu.pl

Do zadań głównych Pełnomocnika należy:

 1. zwiększanie dostępności studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi;
 2. pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;

 

Tworzymy Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością ZUT w Szczecinie, które zostało powołane w dniu 24.02.2020 r. i podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. kształcenia. Powstanie Biura jest efektem realizacji przez Uczelnię projektu pod nazwą "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów", który ma na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jesteśmy w trakcie tworzenia zasad wsparcia, katalogu pomocy. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz jakieś pomysły, sugestie związane z funkcjonowaniem Biura to prosimy o kontakt na adres bon@zut.edu.pl tel.: 91 449 58 82.

Zapraszamy także na stronę www.bon.zut.edu.pl.

Stypendia dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych, m.in. o stypendium dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Regulaminie świadczeń stypendialnych przyznawanych studentom ZUT.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych tak jak inne świadczenia jest przyznawane na wniosek studenta. Ubiegając się o to stypendium student dołącza do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w świetle prawa traktowane na równi z tym orzeczeniem. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000 i 1076). Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi w roku akademickim 2021/2022 600 zł miesięcznie. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń reguluje Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Regulamin świadczeń dla studentów

Wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Informacji na temat stypendiów udzielają osoby zajmujące się świadczeniami stypendialnymi na Wydziale.

Wzory wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych (SEMESTR LETNI, ROK AKADEMICKI 2021/2022)

Przydatne linki dotyczące stypendiów dla studentów:

Stypendium a COVID-19

W związku z art. 15 h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842): 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1.  upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyjazdy stypendialne Erasmus+ - dofinansowanie stypendystów z niepełnosprawnością

Link do strony Erasmus+ z informacją dla studentów żyjących z niepełnosprawnością - Wyjazdy na studia lub Wyjazdy na praktyki


Linki

Zainteresowanych,  potrzebujących i poszukujących informacji z zakresu problematyki  niepełnosprawności  zapraszam do zapoznania się z umieszczonymi poniżej linkami: portali, serwisów, biur i  instytucji.  Zawierają  one informacje, dane, wskazówki  dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych  w naszym kraju, i nie tylko. 

 • www.szansadlaniewidomych.org/ - fundacja Szansa dla Niewidomych doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy
 • www.niepelnosprawni.pl - portal dla osób z niepełnosprawnością
 • www.pomocspoleczna.ngo.pl - serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w publikacjach z serii "Poznaj Swoje Prawa".
 • www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie
 • www.mpips.gov.pl - pomoc społeczna Państwa w trudnych sytuacjach życiowych
 • www.nfz.gov.pl - strona Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mieszczą się informacje dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem, również uzdrowiskowym. Zawiera także, obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia i aktualne komunikaty
 • www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna
 • www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych
 • www.ipon.pl - korzystanie z tego portalu wymaga zalogowania, można uzyskać poradę prawną,  zawiera aktualne informacje, które są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. Portal  w opinii osób niepełnosprawnych jest on godny polecenia promuje czat jako formę rozmowy i  daje możliwość wypowiadania swoich poglądów na forum internetowym. Promuje życie towarzyskie i kulturalne,  różnego rodzaju imprezy, targi, sport
 • www.europa.eu - jest oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej. W ocenie zespołu obsługującego strony internetowe EUROPA są one dobrym punktem  wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE. To łatwy sposób na znalezienie informacji możliwościach nauki i ofertach pracy w 31 krajach Europy. CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne informacje udostępnione są przez sieć EURES
 • www.far.org.pl - Inicjatywa stworzenia fundacji  zrodziła się podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce obozu wprowadzającego, który odbył się w sierpniu 1998 roku. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce i powstania  w tym samym roku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, która prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.
 • www.ofon.net - Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych  zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach, które są pomocne dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszelakiego rodzaju informacji wymaga od zainteresowanego zarejestrowania. 
 • bip.um.szczecin.pl - Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin - przydatne informacje