Akcja Akademik

HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK nabór wniosków studentów na rok akademicki 2021/2022

 • Rozpoczęcie Akcji Akademik (rozpropagowanie informacji)

  • 10.05.2021 r.

 • Student ZUT (ten sam DS* i nr pokoju) - Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do administracji swojego DS

  • 13.05.2021 r. -20.05.2021 r.

 • Student ZUT (ten sam DS, zmiana nr pokoju) - Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do administracji swojego DS

  • 21.05.2021 r. -25.05.2021 r.

 •  Student ZUT (obecnie nie zamieszkujący w DS) Student ZUT (zmieniający DS) - Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do wybranego DS

  •  26.05.2021 r. -31.05.2021 r.

 • Student innej uczelni lub osoba zainteresowana zamieszkaniem w DS - Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do wybranego DS 

  • 1.06.2021 r. -7.06.2021 r.

 • Ogłoszenie list studentów ubiegających się o miejsce w DS

  • 9.06.2021 r.

 • Przyjmowanie odwołań drogą elektroniczną przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową

  • 10.06.2021 r. -18.06.2021 r.

 • Ogłoszenie przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową listy studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domach studenckich na stronach internetowych Akcji Akademik i Osiedla Studenckiego oraz w akademikach

  • 21.06.2021 r.

*DS - Dom Studencki


W dniu 13 maja br. rozpoczynamy nabór wniosków studentów, którzy będą ubiegali się o przyznanie miejsca w domach studenckich ZUT na rok akademicki 2021/2022 na podstawie
Zasad przyznawania miejsc w Domach Studenckich (format:  docx, rozmiar:  21 KB).

Wniosek należy składać drogą elektroniczną (mailową), zgodnie z Harmonogramem Akcji Akademik 2021/2022 (format:  docx, rozmiar:  17,43 KB).

Szczegóły składania wniosków określają Zasady uczestnictwa w Akcji Akademik 2021/2022.  (format:  docx, rozmiar:  17,36 KB)

W roku akademickim 2021/2022,  ze względu na ochronę zdrowia studentów może zaistnieć konieczność dalszego prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub obowiązek kwaterowania w pokoju jednej osoby (z ewentualnym dopuszczeniem zamieszkania pokoju np. przez parę, rodzeństwo lub osoby składające oświadczenie o chęci wspólnego zamieszkania). Uprzedzamy, że zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym wiąże się ze zwiększeniem kosztów pobytu w akademiku.

Na chwilę obecną miejsca w akademikach będą przyznawane w normalnym trybie. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów uczelni dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz aktualności na stronach Osiedla Studenckiego. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących akademików będą umieszczane na stronie www.zut.edu.pl (w zakładce dla Studenta, strona Osiedla Studenckiego), oraz oficjalnym Facebooku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami.


Dokumenty do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel.91 449 40 15,   e-mail: rektor@zut.edu.pl
 2. Inspektorem ochrony danych  w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest pisemnie: na adres 70-113 Szczecin al. Piastów 17 lub  e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl, telefonicznie 91 449 49 24.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania procedury związanej z  przyznawaniem miejsc w domach studenckich, kwaterowaniem i zamieszkiwaniem w domach studenckich  zgodnie z obowiązującymi zasadami i aktami wewnętrznymi uczelni, m.in. zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich, Zarządzeniami  Rektora ZUT w Szczecinie dotyczącymi Regulaminu domów Studenckich ZUT i zasad odpłatności za korzystanie z domów studenckich ZUT oraz obowiązującymi komunikatami dotyczącymi wysokości opłat jak również  w celu wywiązania się z  obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na Pani/Pana  wniosek oraz niezbędne do wykonania umowy, tj. do zakwaterowania i zamieszkiwania w domu studenckim.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przyznawania miejsc w domach studenckich, zakwaterowania w Domu Studenckim, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa
 7. Pani/Pan posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane
 10. Pani/Pana dane  nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą  nie będą udostępniane osobom trzecim
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.