Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021


NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE
NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Informacje ogólne

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wynosi do 17.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo.
Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 85, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 /wejdź.../ i 2297) /wejdź.../

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa /wejdź/, gdzie podane są:

 • podstawa prawna,
 • warunki otrzymania stypendium,
 • tryb składania wniosku o stypendium,
 • tryb przyznawania stypendium,
 • wysokość i sposób wypłacania stypendium.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Szczegółowa instrukcja składania wniosków
 2. Oświadczenie studenta
 3. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy
 4. Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów
oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA !

Stypendium nie przysługuje studentowi:

- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat.

- posiadający tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, 

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2020 r.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 16 października 2020 r.