Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu 9 wniosków studentów ZUT, podjął decyzję o przyznaniu stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 następującym studentom:
Ogłoszenie wyników w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informacje ogólne

Minister może przyznać nie więcej niż 840 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wyniesie do 17.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo.
Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców ( Dz. U. poz. 658 ). /wejdź.../

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa /wejdż/, gdzie podane są:

 • podstawa prawna,
 • warunki otrzymania stypendium,
 • tryb składania wniosku o stypendium,
 • tryb przyznawania stypendium,
 • wysokość i sposób wypłacania stypendium,

Wzory wniosków:

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2019/2020
 2. Generator opisów osiągnięć do wniosku na rok akademicki 2019/2020
 3. Wzór oświadczenia

Stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów
oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA !

Stypendium nie przysługuje studentowi:

- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat.

- posiadający tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, 

Student składa wniosek elektronicznie na odpowiednim formularzu wraz z dokumentacją w dziekanacie. Wniosek po sprawdzeniu przez dziekana przekazywany jest do działu ds. studenckich.