Terminy składania wniosków 2020/2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO
    W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI:

SEMESTR ZIMOWY
Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 9 października 2020 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 30 października 2020 r.

Student, który złoży wniosek po dniu 9 października 2020 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 23 listopada 2020 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.


Uwaga!
Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomogi w każdym terminie.

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 16 października 2020 r. wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA!

Po dniu 16 października 2020 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 16 października 2020 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.