Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 2017/2018

Nabór wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

 


Informacje ogólne

Minister może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wyniesie do 15.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo.

Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

 • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom /wejdź.../


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa /wejdż/, gdzie podane są:

 • warunki ubiegania się o stypendium ministra,
 • warunki przyznawania stypendium ministra,
 • okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku,
 • osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków,
 • tryb ubiegania się o stypendium przez studenta,
 • tryb składania wniosków przez uczelnie, 
 • sposób oceny wniosków o stypendium ministra, 
 • wysokość i liczba stypendiów ministra,
 • ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra,
 • wniosek o przyznanie stypendium.Wzory wniosków:

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018


Stypendium na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który:
- zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Student studiów I lub II stopnia spełnił jeden z dwóch warunków:

 1. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
 2. uzyskał wybitne osiągnięcia w sporcie

Uwaga

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student składa wniosek na odpowiednim formularzu wraz z dokumentacją w dziekanacie. Wniosek opiniowany jest przez Radę Wydziału i przekazywany do działu ds. studenckich.

Pozytywnie zaopiniowane wnioski, podpisane przez Rektora przesyłane są do Ministerstwa.