Osiągnięcia sportowe


Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2017/2018

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia poniższa tabela:


 

 

Uwagi: 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr

 • Student składa wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT  oraz załącznik 7c wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiedni rodzaj osiągnięcia sportowego, przepisanego z tabeli powyżej) 
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych.
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - otrzymuje 5 punktów. W przypadku zyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.
 •  
 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).
 •  
 • Rodzaje osiągnięć sportowych wymienione powyżej odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.
 •