Osiągnięcia sportowe


Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2018/2019

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.

 

                                     Osiągnięcia sportowe - ranga zawodów 

 

Punktacja 

   1.

 

    za   

   2.

 

uzyskane 

   3.  

 

miejsce

   4.

 

 

 5.   

 

 

   za udział

1)

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub      Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada       

5,00

4,90                  

4,80 

4,70                   

4,60                   

4,00                   

2)

Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

3,00

3)

Mistrzostwa Polski

4,00

3,90

3,80

2,00

1,80

1,50

4)

Akademickie Mistrzostwa Polski

3,60

3,30

3,10

1,50

1,30

1,00

5)

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia indywidualne)

1,30

1,00

0,80

6)

Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia indywidualne)

1,00

0,70

0,50

7)

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach zespołowych)

1,10

0,80

0,60

8)

Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach zespołowych)

0,90

0,60 

0,40

9)

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi

 

 

0,40

 Uwagi: 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr

 • Student składa w Dziekanacie wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT) oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe ( odpowiednio do załączników nr 7a, 7b, 7c ) i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 1).
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych.
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - otrzymuje 5 punktów. W przypadku zyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.
 •  
 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).
 •  
 • Rodzaje osiągnięć sportowych wymienione powyżej odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.
 •