Informacja dla studentów z niepełnosprawnością

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał Pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kontakt: dr inż. Dominika Plust, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 207,  tel. 91 4496560, tel. kom. 667015225, e-mail pon@zut.edu.pl

Do zadań głównych Pełnomocnika należy:

 1. zwiększanie dostępności studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi;
 2. pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;

Studenci i doktoranci naszej Uczelni  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań.

Kontakt: Biuro Karier Al. Piastów 48,70-311 Szczecin, pok. 410.

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy studenci i doktoranci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego,

Kwestionariusz rejestracyjny i wysłania na adres: biurokarier@zut.edu.pl


Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną cztery osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2018/2019. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą). REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną do fundacji, znajdują się na stronie internetowej: www.fpdn.org.pl.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza do udziału w projekcie LOKOMOTYWA-cja skierowanym do osób niepełnosprawnych w wieku 19-25 lat mieszkających na terenie powiatu polickiego.

Osobom biorącym udział w projekcie oferujemy:

 • spotkania z trenerem umiejętności społecznych,
 • szkolenie komputerowe,
 • szkolenie językowe (język angielski),
 • rehabilitację,
 • kurs prawa jazdy kat. B.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia do projektu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2, Police.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 603 083 858

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.pcpr.police.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pilotażowy program  Aktywny samorząd dla studentów w 2018 roku

Moduł II programu „Aktywny samorząd” przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji m. in.  szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W Szczecinie realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Abramowskiego 19, 71-004 Szczecin. Tel. 91 46 46 150 lub 91 46 46 151.
Szczegółowe informacje pojawią się po uchwaleniu przez władze samorządowe na stronie http://mopr.szczecin.pl/.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek  studenta.  Ubiegając się o to stypendium  student dołącza do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w świetle prawa traktowane na równi z tym orzeczeniem. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłaca się za okres na który przypada orzeczenie.

POMOC MATERIALNA


Erasmus+  dofinansowanie niepełnosprawnych stypendystów

Link do strony Erasmus+ z informacją dla studentów niepełnosprawnych-  erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/


Linki

Zainteresowanych,  potrzebujących i poszukujących informacji z zakresu problematyki  niepełnosprawności  zapraszam do zapoznania się z umieszczonymi poniżej linkami: portali, serwisów, biur i  instytucji.  Zawierają  one informacje, dane, wskazówki  dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych  w naszym kraju, i nie tylko. 

 • www.szansadlaniewidomych.org/ - fundacja Szansa dla Niewidomych doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy
 • www.niepelnosprawni.pl - portal dla osób z niepełnosprawnością
 • www.pomocspoleczna.ngo.pl - serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w publikacjach z serii "Poznaj Swoje Prawa".
 • www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie
 • www.mpips.gov.pl - pomoc społeczna Państwa w trudnych sytuacjach życiowych
 • www.nfz.gov.pl - strona Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mieszczą się informacje dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem, również uzdrowiskowym. Zawiera także, obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia i aktualne komunikaty
 • www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna
 • www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych
 • www.ipon.pl - korzystanie z tego portalu wymaga zalogowania, można uzyskać poradę prawną,  zawiera aktualne informacje, które są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. Portal  w opinii osób niepełnosprawnych jest on godny polecenia promuje czat jako formę rozmowy i  daje możliwość wypowiadania swoich poglądów na forum internetowym. Promuje życie towarzyskie i kulturalne,  różnego rodzaju imprezy, targi, sport
 • www.europa.eu - jest oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej. W ocenie zespołu obsługującego strony internetowe EUROPA są one dobrym punktem  wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE. To łatwy sposób na znalezienie informacji możliwościach nauki i ofertach pracy w 31 krajach Europy. CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne informacje udostępnione są przez sieć EURES
 • www.far.org.pl - Inicjatywa stworzenia fundacji  zrodziła się podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce obozu wprowadzającego, który odbył się w sierpniu 1998 roku. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce i powstania  w tym samym roku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, która prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.
 • www.ofon.net - Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych  zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach, które są pomocne dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszelakiego rodzaju informacji wymaga od zainteresowanego zarejestrowania. 
 • bip.um.szczecin.pl - Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin - przydatne informacje