Aktualności

UWAGA! Z uwagi na zmiany prawne, w październiku zostanie wydany nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT, zmianie ulegną również wzory wniosków o stypendia.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT (obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (ROK AKADEMICKI 2016/2017)

UWAGA!!!

ZGODNIE Z ART. 184 UST. 4 USTAWY Prawo o Szkolnictwie Wyższych STUDENT MOŻE OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH.

STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA LUB OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU UCZELNI, NA KTÓREJ STUDENT BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ PROSZĘ KIEROWAĆ DO PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH NA WYDZIAŁACH ZA POMOC MATERIALNEJ.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA - ROK AK. 2016-2017

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 23.09.2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2016/2017) z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. ;poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.