Mostar

mgr inż. Joanna Witkowska 

e-mail: joanna.witkowska@zut.edu.pl

tel.: 91 449-47-17, fax.: 91 449-41-87


MOSTAR – KIERUNKI ROLNICZE
Program MOSTAR to system mobilności studentów i szansa dla tych, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią.

W programie mogą uczestniczyć studenci Wydziałów: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ekonomicznego, Nauk o Żywności i Rybactwa, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

W ramach programu MOSTAR student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studniów w wybranej przez siebie uczelni.

Studia w ramach programu MOSTAR może podjąć student nie wcześniej niż:

  • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
  • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą. Tryb zaliczania semestru oparty jest o system ECTS.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTAR przysługujące stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmująca zapewnia miejsce w domu studenckim. Uczelnia macierzysta pokrywa przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmującej. 

Na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) www.sggw.pl  są zamieszczone: procedura wymiany w ramach systemu MOSTAR, zasady zaliczania, formularze do pobrania oraz wykaz uczelni, na których można podjąć studia. 

Studenci zainteresowani podjęciem studiów powinni złożyć zaopiniowany przez Dziekana Wydziału wniosek w Dziale Kształcenia w terminie

  • 19.06.2019 semestr zimowy 2019/2020
  • 29.11.2019 semestr letni 2019/2020