Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach Programu Południowy Bałtyk_III nabór 03.11.2016 10:17

Od 2 listopada do 16 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach wszystkich osi priorytetowych Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:

W ramach Priorytetu 1: 

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP;
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych;
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy;
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP;
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP;
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług,  

 W ramach Priorytetu 2, cel 2.1: 

 • inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów);
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
 • promocja zarządzania ekologicznego;
 • działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

 W ramach Priorytetu 2, cel 2.2: 

 • rozwój zielonych technologii;
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

 W ramach Priorytetu 3: 

 • przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku;
 • koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
 • modele transportu multimodalnego;
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

 W ramach Priorytetu 4: 

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne;
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

 W ramach Priorytetu 5: 

 • wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami;
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów;
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej;
 • projekty typu „capacity building”.

Ogłoszenie o konkursie

 Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk - 449 4885