HRS4R ZUT

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska przyznała Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”. Otrzymują je instytucje, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2005 r. jako ważny krok w kierunku utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Karta i Kodeks są zbiorem rekomendowanych zasad, które powinny być stosowane przez instytucje badawcze i instytucje finansujące w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca to zbiór ogólnych zasad i wymagań, które określają rolę, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i / lub grantodawców. Celem Karty jest zapewnienie, że charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyja tworzeniu, wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy i rozwojowi technologicznemu oraz rozwojowi karier naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych składa się ze zbioru ogólnych zasad i wymagań, które powinny być przestrzegane przez pracodawców i / lub grantodawców podczas mianowania lub rekrutacji naukowców. Standardy te powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności w odniesieniu do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców i są komplementarne do tych opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji dostępne są na stronie EURAXESS (Wersja polska i angielska)

W czerwcu 2015 r. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) podpisał deklarację poparcia dla zasad określonych w Karcie i Kodeksie. Tym samym ZUT rozpoczął starania w celu wdrożenia strategii HR dla naukowców (HRS4R), która ma na celu otrzymanie logo "HR Excellence in Research" dla ZUT. Logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które osiągają znaczne postępy we wdrażaniu zasad Karty i Kodeksu oraz tworzą profesjonalne środowisko naukowe. Dlatego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny opublikował strategię HR dla naukowców (HRS4R) na lata 2016-2020.

Proces ten wiąże się z długofalowym zobowiązaniem i zaangażowaniem instytucji, na każdym jej szczeblu, oraz z cykliczną oceną postępów i jakości podejmowanych działań przez Komisję Europejską. Po 2 latach po otrzymaniu wyróżnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przeszedł pierwszą ocenę (Interim Assessment). Wyniki oceny wdrażania zasad Karty i Kodeksu pozwoliły opracować zaktualizowany plan działania na kolejne 3 lata.

Kontakt:

Agnieszka Korpal

tel: 91 449 45 49

e-mail: akorpal@zut.edu.pl

Załączniki:

Zasady stosowania znaku

Logo „HR Excellence In Research” mogą stosować jednostki uczelni w okresie 36 miesięcy od oceny okresowej (Interim Assessment), tj. do 13 marca 2022 r.

Pola eksploatacji znaku: strony internetowe jednostek, strony internetowe konferencji naukowych i innych wydarzeń organizowanych przez jednostki ZUT, materiały informacyjno – promocyjne (ulotki, broszury,  informatory, listowniki, wizytówki, koperty, stopki adresowe  itp.).

W celu pobrania i stosowania logo „HR Excellence In Research” – proszę się kontować z Biurem Promocji : biuro_promocji@zut.edu.pl , tel. 91 449 43 95.