Projekty

Projekty realizowane z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014-2020 oraz innych programów

LpTytuł projektuWartość projektu *Źródło finansowaniaOkres realizacji
11Dzień owada 2017. Polsko-niemieckie spotkanie edukacyjne12 522,00 EURInterreg VA/FMP/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2017-05-012017-08-31
Opis projektu

Celem głównym projektu jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, polegająca na zapoznaniu ich ze światem entomofauny, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz walka z entomofobia. Projekt jest kierowany do mieszkańców Euroregionu Pomerania, zakłada udział min. 400 osób z Euroregionu Pomerania, w tym 200 osób narodowości niemieckiej. Termin realizacji głównego wydarzenia, tj. "Dnia Owada" planowany jest na 6 czerwca 2017 r., miejsce realizacji: teren Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ZUT w Szczecinie.

Strona projektu: dzienowada.zut.edu.pl

Kontakt
Koordynator projektu Pani Adrianna Gudzowska, tel. 091 449 6020, e-mail: Adrianna.Gudzowska@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
10
Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny - DUTEK40 000,00 PLNMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2017-02-012017-06-30
Opis projektu

Celem projektu jest promowanie nauki oraz promocja i zapoznanie się z zasobami Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie (dorobkiem i osiągnięciami naukowymi, bazą dydaktyczną oraz ofertą kształcenia na wielu poziomach.

Celem pośrednim jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań, szczególnie naukami ścisłymi, jak również inspirowanie do kreatywnego myślenia, pracy w zespole, szukania innowacyjnych rozwiązań oraz zasad kultury i funkcjonowania w środowisku akademickim.

Projekt obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kontakt
Koordynator projektu Pani Kinga Wełyczko tel. 091 449 43 95 e-mail: pr@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
09Wyposażenie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie499 945,64 PLNśrodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie2017-08-212018-08-01
Opis projektu

Celem projektu (zadania) jest zakup urządzeń i budowa stanowisk dydaktyczno-edukacyjnych wykorzystujących technologie odnawialnych źródeł energii. Rezultatem realizacji zadania będzie uzyskanie efektu kształcenia wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania i obsługi urządzeń wykorzystujących technologie przyjazne środowisku przyrodniczemu, takie jak: ogniwa paliwowe, układy kogeneracyjne z silnikiem Strirlinga.

Dodatkowo w zakresie edukacji ekologicznej możliwe będzie uświadomienie szerokiej grupie odbiorców (studentów, nauczycieli, młodzieży szkolnej, instalatorów i monterów, członków klastrów energetycznych) konieczności stosowania niskoemisyjnych a zarazem energooszczędnych technologii konwersji (bio)paliw na energię i ciepło z wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Poprzez zajęcia laboratoryjne, możliwe będzie wykazanie realnych oszczędności energetycznych a także finansowych w działaniu opomiarowanych urządzeń oraz ocena ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze, szczególnie w zakresie emisji gazów spalinowych do powietrza atmosferycznego.

Kontakt
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. e-mail: adam.koniuszy@zut.edu.pl tel. 091 449 62 29
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
08Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT przy ul. SLowackiego 17 w Szczecinie55 700,00 PLNśrodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie2017-06-012017-07-14
Opis projektu
Celem projektu (zadania) jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Modernizacja oświetlenia polega na wymianie słupów latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego wraz z oprawami, w których źródłem światła będzie oświetlenie LED. Celem pośrednim będzie redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze źródeł konwencjonalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci, zwiększenie bezpieczeństwa oświetlanego obszaru oraz estetyzacja obszaru.
Kontakt
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tel. 091 449 62 03
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
7Training new competencies in LNG for cross-border growth9 705,00 EUROPROGRAM Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2017-03-012017-06-30
Opis projektu
Projekt realizowany na potrzeby zgromadzenia danych na etapie tworzenia koncepcji projektu i niezbędnego konsorcjum. W dalszej perspektywie celem jest przekazanie przedsiębiorcom wiedzy i kompetencji z zakresu technologii LNG (skroplonego gazu ziemnego), co umożliwi im wykonanie prac dotyczących eksploatacji i utrzymania infrastruktury i środków transportu LNG na podobnym poziomie w różnych krajach należących do regionu Południowego Bałtyku. Główne spodziewane wyniki obejmą między innymi wzmocnienie współpracy transgranicznej między krajami objętymi projektem w zakresie LNG poprzez tworzenie wspólnych standardów dotyczących zarządzania wiedzą, jak również wzrost liczby osób posiadających konkretną wiedzę uzyskaną podczas wspólnych szkoleń i certyfikację na poziomie transgranicznym.
Kontakt
Dziekan Maciej Taczała, Maciej.Taczala@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
6Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji655 938,62 PLNProgram Operacyjny Innowacyjny Rozwój/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2017-05-012019-04-30
Opis projektu

Projekt ma na celu opracowanie konstrukcji lekkiej tokarki o pionowej konstrukcji. Konstrukcja tokarki będzie uwzględniała wykonanie elementów korpusowych z nowych innowacyjnych materiałów.  Innowacyjny materiał elementów korpusowych powstanie dzięki połączeniu stalowego szkieletu nośnego z materiałem wypełniającym o podwyższonych właściwościach tłumiących, tworząc materiał kompozytowy. W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną badania doświadczalne różnych rodzajów składników materiałowych wchodzących w skład materiału wypełniającego. W wyniku przeprowadzonych badań doświadczalnych uzyska się parametry materiałowe materiału kompozytowego, które zostaną wykorzystane do budowy numerycznego modelu tokarki, a następnie, na drodze symulacji numerycznych, sprawdzenia właściwości dynamicznych konstrukcji nośnej wykonanej z różnych rodzajów materiałów wypełniających i wybraniu najbardziej efektywnego materiału na wypełnienie. Działania te mają na celu zapewnienie niewielkiej masy przy jednoczesnej dobrej sztywności statycznej i dynamicznej tokarki gwarantując wysoką jakość obrabianych detali. W ramach prowadzonych prac zostanie opracowana metoda kompensacji odkształceń statycznych tokarki podczas toczenia elementów typu tarcza, co umożliwi zwiększenie dokładności obróbki. Ponadto zostanie opracowany algorytm doboru prędkości obrotowej wrzeciona dla obróbki elementów typu tarcza poprawiający właściwości dynamiczne tokarki podczas toczenia. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie prototypu lekkiej tokarki pionowej wykonanej z nowo opracowanego materiału konstrukcyjnego z zaimplementowanymi w układzie sterowania algorytmami kompensacji odkształceń statycznych, algorytm doboru prędkości obrotowej wrzeciona. Prototyp zostanie zweryfikowany podczas prób pracą.

Kontakt
Kierownik projektu: Bartosz Powałka, 449 4930
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
5Kompetencje kluczem do zatrudnienia888 431,50 PLNProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Europejski Fundusz Społeczny2017-03-012019-06-30
Opis projektu

Celem projektu jest objęcie wsparciem 150 studentów ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie - po 75 osób w każdym roku realizacji projektu kompleksowym wsparciem warsztatowym/projektowym, które pozwoli na nabycie kompetencji i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Projekt zakłada realizację takich działań jak:

- zajęcia warsztatowe w zakresie: komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem i praca w grupie, asertywność, zarządzanie zespołem, IT -zakres wskazany z ankietyzacji i po rozmowach z pracodawcami,

- szkolenia językowe branżowe - na poziomie nie niższym niż B2,

- dodatkowe zajęcia, w tym projektowe, realizowane we współpracy z pracodawcami w zakresie umiejętności zawodowych - osobne dla każdego kierunku.

Studenci wszystkich kierunków zostaną objęci taką samą liczbą godzin zajęć i warsztatów, co pozwoli na ich równe szanse na rynku pracy. Kompleksowe wsparcie studentów i wyposażenie ich w doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje pożądane na rynku pracy pozwolą im na znalezienie zatrudnienia lub dalsze kształcenie (zakłada się, że 50% studentów podejmie zatrudnienie lub będzie kontynuowało naukę).

Kontakt
mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 449 6958, 449 6950
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
4Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality of sewage sludge12 000,00 EUROProgram Interreg Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2016-09-012017-03-31
Opis projektu

Projekt dotyczy kompleksowej oceny jakości technologii przetwarzania osadów pościekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków. Dotyczy aspektów oceny wpływu jakości ścieków na zawartość substancji szkodliwych w osadach (przede wszystkim metali ciężkich), technologii powtórnego wykorzystania osadów (kompostowanie, biogazownie) jak również zwiększenia efektywności energetycznej przetwarzania osadu. Dodatkowe aspekty dotyczą wzrostu akceptowalności przetwarzania osadu poprzez redukcję uciążliwych odorów oraz hermetyzację procesów. Konsorcjum projektowe obejmuje partnerów z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy.

Kontakt
dr hab. inż. Marcin Hołub, tel. 091 449 4693, e-mail: mholub@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
3Drobne rybołówstwo bałtyckie i jego dziedzictwo jako potencjał do rozwoju turystyki (FISH MARKET)  132 900,00 EUROProgram Interreg Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego20162019
Opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie, liderem jest Uniwersytet w Greifswaldzie (Instytut Geografii).

Celem projektu jest stworzenie rynków rybnych oraz zwiększenie atrakcyjności regionu nadmorskiego poprzez wzmocnienie połączenia turystyki, rybołówstwa oraz gastronomii. 

Główne założenia projektu:

- stworzenie rynków rybnych w południowej części Morza Bałtyckiego,

- wzmocnienie wizerunku tradycyjnego rybołówstwa jako dziedzictwa kulturowego społeczności nadmorskich,

- stworzenie strategii marketingowej dla małych portów nadmorskich w celu wzrostu sprzedaży bezpośredniej ryb,

dalszy rozwój oferty turystycznej oraz usług w oparciu o współpracę pomiędzy gastronomią, rybakami oraz operatorami portów,

-rewitalizacja tradycyjnej kuchni rybnej; stworzenie książki kucharskiej w oparciu o biologię wybranych gatunków ryb Południowego Bałtyku oraz przepisy kuchni regionalnych.

Kontakt
dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT, greyseal@o2.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
2Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładach Parku Narodowego ‘Ujście Warty’ i ‘Dolina Dolnej Odry’ – TAPA36 402,00 EUROPolsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki2015-10-012017-09-30
Opis projektu

Celem projektu jest identyfikacja barier rozwoju turystyki na polskich i niemieckich obszarach chronionych, a także możliwości rozwoju turystyki transgranicznej z perspektywy walorów, jakie oferują cenne obszary chronione po obu stronach granicy. Badania zmierzają do identyfikacji barier, stanu obecnego i możliwości rozwoju zrównoważonych form turystyki na cennych obszarach przyrodniczych, które stanowią bogactwo pogranicza polsko-niemieckiego. W ramach projektu zostaną sformułowane odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

- jaki jest potencjał turystyczny obu parków Narodowych Doliny Dolnej Odry i Ujścia Warty

- jakie istnieją luki informacyjne i jakie bariery uniemożliwiają intensyfikacja przepływu transgranicznego turystów, w odniesieniu do obszarów chronionych po obu stronach granicy

- jaka jest gotowość do zapłaty za zwiedzanie obszarów chronionych po każdej stronie granicy w populacji polskiej i niemieckiej.

Wyniki pozyskane w ramach projektu powinny pomóc w zwiększeniu wzajemnego zainteresowania, a tym samym przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia oraz zachęcanie do wspólnej identyfikacji regionu w dłuższej perspektywie. Wyniki i doświadczenia nabyte w ramach tego projektu zostaną rozpowszechnione, zarówno na poziomie naukowym jak i wśród praktyków. Studenci z uniwersytetów w Greifswaldzie i w Polsce biorący udział w prowadzonym projekcie inicjują nowe powiązania międzynarodowe.

Kontakt
wzbaraszewski@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
1Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej979 680 PLNProgram strategiczny STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych2014-09-012017-08-31
Opis projektu

Projekt pt. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne.
Projekt zakłada realizację zadań fazy badawczej oraz wdrożeniowej z zakresu neurologii, okulistyki, genetyki i bioinformatyki a planowany okres realizacji projektu to 36 miesięcy.
Zadania realizowane przez ZUT:

 • Zadanie 9

Utworzenie centrum informatycznego z bazą danych analitycznych i obrazowych wykorzystywanych do wczesnej 

diagnostyki oraz prewencji schorzeń neurodegeneracyjnych

 • Zadanie 10

Transfer innowacyjnych technologii do wdrożenia i kontrola jakości produktów wytworzonych w Projekcie.

strona internetowa projektu http://neustemgen.nauka.szczecin.pl/o-projekcie/

Kontakt

Kierownik projektu:

dr inż. Krzysztof Bogusławski, tel. 449-4182

kbogu@man.szczecin.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
Razem:          3 670 259,27 PLN        191 007 EURO

 

 

Projekty zrealizowane z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014-2020 oraz innych programów

LpTytuł projektuWartość projektu *Źródło finansowaniaOkres realizacji
2Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego SZN-211 146 209,15 PLNEuropejski Fundusz Morski i Rybacki2017-01-052017-04-30
Opis projektu

Projekt polega na przekwalifikowaniu statku rybackiego SZN-21 na działalność inną niż rybołówstwo komercyjne, tj. na działalność niedochodową jako działalność o charakterze niezarobkowym polegająca głównie na prowadzeniu statutowych działań uczelni, w tym: zajęć dydaktycznych, badań naukowych, a ponadto prezentacji jednostki jako wielozadaniowej pokładowej łodzi rybackiej, która wykorzystuje do połowów zarówno narzędzia stawne (pasywne) jak i narzędzia ciągnione stosowane w rybołówstwie bałtyckim

Kontakt
dr inż. Sebastian Król, tel. 091 449 449 6633, e-mail: sebastian.krol@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
1Modernizacja hali sportowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie1 595 154 PLNFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej2015-08-142016-11-10
Opis projektu
Celem przedsięwzięcia jest:
1. Poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.
2. Zwiększenie udostępnienia obiektu na rzecz lokalnego środowiska.
3. Poprawa warunków dla szeszej grupy użytkowników niepełnosprawnych.
4. Urozmaicenie oferty o dodatkowe dyscypliny sportowe.
5. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć w dyscyplinach olimpijskich
6. Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Osiągnięcie wyżej opisanych celów planowane jest poprzez modernizację obiektu w zakresie:
1. Węzła cieplnego.
2. Instalacji c.o.
3. Instalacji wentylacji z automatyką.
4. Docieplenia.
5. Parkietu.
Kontakt

mgr inż. Anna Marel

te. 449 42 14

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie

   

Razem:          2 741 363,15 PLN       

 

 

 

Projekty zrealizowane z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 oraz innych programów

LpTytuł projektuWartość projektu *Źródło finansowaniaOkres realizacji
63Demonstracja procesu wytworzenia płyt fotopolimerowych o zwiększonych możliwościach transferu farby na podłoża elastyczne za pomocą instalacji pilotażowej744 194 PLNEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.5 systemowy2014-02-012017-01-31
Opis projektu

Celem projektu, którego podjęło się Konsorcjum naukowe w składzie: Partner przemysłowy firma Drukpol.Flexo Sp. z o. o. sp. k. oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Firmę. Przedmiotem zadania realizowanego przez ZUT w Szczecinie jest przeprowadzenie badań na materiale dostarczonym przez Firmę. 
Szczegółowymi czynnościami wykonywanymi w ramach tego zadania są badania starzenia się wytworzonej przez Drukpol.Flexo płyty pod wpływem czynników zewnętrznych jak działanie światła w zakresie UV i światła widzialnego w zakresie temperaturowym odpowiadającym warunkom pracy płyty. Dodatkowo przeprowadzone będą obserwacje powierzchni wybranych płyt i tym samym określenie zmian morfologicznych badanego materiału. Rezultatem przeprowadzonego przez ZUT w Szczecinie zadania badawczego będzie potwierdzenie trwałości płyty fotopolimerowej o najlepszych parametrach użytkowych - stabilności twardości oraz erozji mechanicznej płyty poddanej działaniu światła.<o:p></o:p>

Kontakt
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, tel. 449-6594
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
62Leeuwenhoek XXI - z mikroskopem do szkół36 250,00 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (SKILLS)2015-08-102016-07-10
Opis projektu
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół ze środowisk wiejskich oraz małych miast związane z popularyzacją wiedzy wśród młodzieży, która stamtąd pochodzi. Celem projektu jest promowanie kariery naukowej, a także wzbudzenie zainteresowań naukami przyrodniczymi, a w szczególności naukami stosowanymi takimi jak biotechnologia oraz kontynuacją nauki i w konsekwencji podjęcie ścieżki akademickiej. Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich i małych miast województwa zachodniopomorskiego, a także nauczycieli, którzy będą zainteresowani przeprowadzeniem zajęć popularyzatorskich z zakresu mikrobiologii środowiskowej.
Kontakt

mgr inż. Adrian Augustyniak

e-mail: Adrian.InPersona@gmail.com

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
61Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)209 211,73 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych2013-11-012015-12-31
Opis projektu

Projekt MAN-HA realizowany jest przez jednostki MAN i KDM a rezultaty zostaną udostępnione dla uczelni wyższych, jednostek B+R, instytutów PAN, jak również studentów, podmiotów gospodarczych prowadzących badania naukowe oraz społeczeństwa ICT.

Projekt obejmuje:
• dodanie wsparcia dla usług krytycznych,
• powołanie polskiej federacji zarządzania tożsamością,
• podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w jednostkach MAN na poziomie dostępu z sieci PIONIER,
• udostępnienie usługi przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych,
• utworzenie centralnego punktu dostępu do usług PIONIERa,
• realizacja rezerwacji ad-hoc,
• integracja z chmurą publiczną,
• udostępnienie chmurowej relacyjnej bazy danych,
• wdrożenie federacji w Polskim Systemie Baz Bibliograficznych oraz w systemie Infona.
Projekt relizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty
w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Kontakt

Kierownik projektu:

dr inż. Krzysztof Bogusławski, tel. 449-4182

kbogu@man.szczecin.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
60Zintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelbetonowych metodami elektromagnetycznymi154 000,00 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki2013-07-012015-12-31
Opis projektu
Zbudowanie systemu wykorzystującego nowatorskie metody elektromagnetyczne do identyfikacji stanu i parametrów struktur żelazobetonowych, który ma znacznie zwiększyć możliwości współczesnej diagnostyki, czyniąc ją prostszą, tańszą, skuteczniejszą, a w wielu przypadkach umożliwiając również identyfikację parametrów, które dla obecnie stosowanych metod są niemożliwe do określenia. Oprócz podstawowych cech obiektu, takich jak: grubość otuliny betonowej, sposób ułożenia prętów oraz ich rodzaju i średnicy planuje się badać również poziom degradacji struktury, któremu odpowiada stopień skorodowania zbrojenia.
Bardzo ważnym elementem projektu jest przebadanie skuteczności proponowanych metod elektromagnetycznych. Projektowany system ma bazować na trzech różnych, z założenia komplementarnych metodach. Ponieważ jak dotąd w większości metody te nie były wykorzystywane w diagnostyce budowlanej, za konieczne uznaje się eksperymentalne zweryfikowanie założeń odnośnie zakresu ich użyteczności. Dopuszcza, się możliwość, że w badanym zagadnieniu, proponowane metody okażą się być względem siebie częściowo substytucyjne.
Kolejnymi, pośrednimi celami są: zbudowanie robota pomiarowego, umożliwiającego wykorzystanie systemu w praktyce, poza laboratorium, oraz stworzenie wydajnego i skutecznego algorytmu identyfikacyjnego, który bazując na metodach sztucznej inteligencji pozwoli na automatyzację procesu identyfikacji.
W wyniku realizacji projektu powstaną laboratoryjne wersje systemów diagnostycznych wraz z oprogramowaniem. Wymiernym, udokumentowanym efektem podjętych badań będą oryginalne publikacje naukowe (4 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej i/lub open acces), referaty oraz postery prezentowane na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań powstanie:
 • rozprawa doktorska, która dotyczyć będzie wykorzystania metod elektromagnetycznych w testowaniu struktur żelbetowych (autor: Paweł Frankowski; dziedzina: elektrotechnika) – obrona pracy odbędzie się po zakończeniu projektu.
oraz dwie praca magisterskie:
 • Praca dotycząca budowy robota pomiarowego do testowania żelbetu (autor: Diana Olejnik; dziedzina: automatyka i robotyka) – obrona pracy planowana jest przed ukończeniem projektu.
 • Praca dotycząca budowy systemu ekspertowego i wykorzystania metod sztucznej inteligencji w analizie wyników uzyskanych w ramach badań (autor: Paweł Frankowski; dziedzina: Informatyka) – obrona pracy planowana jest przed ukończeniem projektu
Kontakt
kierownik projektu: Paweł Frankowski, doktorant WE
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
59Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka odpowiedzią Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na potrzeby rynku pracy3 096 554,61 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2012-08-012015-12-31
Opis projektu
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie poprzez wsparcie procesu kształcenia.
Projekt skierowany jest do nowoprzyjętych studentów rekrutowanych na studia I stopnia w naborze 2012/2013 i zakłada m.in.:
- wypłacanie stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000zł,
- przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki,
- praktyki i staże,
- wyjazdy do zakładów pracy,
- wyjazdy na Targi,
- szkolenia z AutoCAD, CISCO CCNA,
- szkolenia z technik autoprezentacji, kształtowania wizerunku, przygotowania do rozmowy o pracę, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji zespołowych,
- szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.
Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. BRYGIDA JAKUBEK tel. 91 449 43 16
www.zamawiane.zut.edu.pl/%5D
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
58Innowacyjny inżynier – chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego2 440 875,40 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2012-08-012015-12-31
Opis projektu
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Ochrona środowiska poprzez zwiększenie atrakcyjności kształcenia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.
Projekt skierowany jest do nowoprzyjętych studentów rekrutowanych na studia I stopnia w naborze 2012/2013 i zakłada m.in.:
- wypłacanie stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000zł,
- przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii,
- praktyki i staże,
- szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy
- szkolenia prowadzone przez praktyka w zakresie prowadzenia małej firmy w branży chemicznej,
- szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji,
- wykłady zamawiane z wybranych dziedzin prowadzone przez wybitnych profesorów z ośrodków zewnętrznych,
- wykłady, prezentacje prowadzone przez praktyków – przedstawicieli firm z branży chemicznej w regionie,
- wycieczki do największych zakładów chemicznych w kraju,
- certyfikowane szkolenia dla najlepszych (AutoCAD, Auditor wew.),
- szkolenia z kompetencji miękkich,
- warsztaty z zakresu ciekawej chemii, analizy środowiskowej, nowoczesnych technik w inżynierii chemicznej,
- udział w konferencjach naukowych.
Kontakt
kierownik projektu: dr inż. ELŻBIETA HUZAR tel. 91 449 45 12
www.zamawiane.zut.edu.pl/%5D
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
57Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwość wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.1 620 091,00 PLNProgram Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 3.5. „Projekty pilotażowe”.2013-12-012015-10-31
Opis projektu
Głównymi celami projektu są: udoskonalenie metod chowu i hodowli raków i ryb, restytucja rodzimych gatunków raków w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, utworzenie bazowej populacji rozrodczej raka szlachetnego i błotnego oraz podjęcie działań zabezpieczających trwałość zasobów siei i sielawy.
Założenia te będą realizowane w dwóch etapach - poprzez kompleksową ocenę siedliskową (szczególnie przybrzeżnej strefy) wytypowanych jezior celem precyzyjnej lokalizacji miejsc w których wpuszczony zostanie materiał obsadowy, ocenę jakości i wytypowanie populacji nadających się do restytucji raka szlachetnego i błotnego do jezior, ocenę hydrochemiczną wód, selektywne ograniczanie populacji raka pręgowatego, genetyczne badania raka pręgowatego na potencjalne nosicielstwo dżumy raczej, zagrożenia antropogeniczne badanych akwenów, opracowanie struktury populacji sielawy i siei, analizę efektywności naturalnego tarła, badania i ocenę morfofizjologiczną jaj i plemników siei i sielawy oraz przebieg embriogenezy, losy form postembrionalnych, przeżywalność wylęgu i wzrostu narybku.
Skuteczność planowanej restytucji zapewnia wykorzystanie innowacyjnej metody biomanipulacyjnej polegającej na zaraczaniu materiałem podchowanym w warunkach kontrolowanych, a dzięki odpowiedniemu terminowi i sposobie reintrodukcji raki rodzime wygrywają konkurencję gatunkową z inwazyjnym rakiem pręgowatym. Wdrożenie działań wypracowanych na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji prac badawczych pozwala zakładać, że tak zaprojektowane działania biomanipulacyjne spowodują podwójnie korzystny efekt – ustępowanie raka pręgowatego oraz wzrost poziomu dostosowania populacji raków rodzimych.
Powyższy efekt zostanie wzmocniony poprzez implementację rozwiązań patentowych opracowanych przez członków zespołu, a dotyczący innowacyjnych rozwiązań podnoszących łowność i selektywność gatunkową stosowanych narzędzi połowu (bębenki wyposażone w magnesy generujące stałe pole magnetyczne).
Powyższe działania przeprowadzone w najbardziej odpowiednim z badanych zbiorników mają w swym założeniu wykształcić trwałą populację rozrodczą (mateczną) o potencjale przyszłego wykorzystania jej jako źródła materiału obsadowego.
Wymienione wcześniej działania będą prowadzone w sposób ciągły do zakończenia projektu, a efektem końcowym będzie wprowadzenie zintegrowanego systemu obejmującego całokształt zabiegów wspomagających restytucję raków rodzimych oraz rozród ryb głąbielowatych. Prowadzone będą również działania promujące projekt
w postaci szeroko zakrojonej akcji wśród użytkowników wód (rybaków, wędkarzy, władz samorządowych i mieszkańców regionu). W trakcie realizacji projektu nagłaśniane będą zagadnienia związane z zagrożeniami – głównie antropogenicznymi, a w tym zanieczyszczeniami komunalnymi, niekontrolowanym wędkarstwem oraz kłusownictwem.
Zgromadzona wiedza w założeniu ma mieć przełożenie na wypracowanie systemu efektywnej współpracy z takimi podmiotami jak:
- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
- Samorządami lokalnymi;
- Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w terenie odpowiedzialnymi bądź mającymi na uwadze szeroko rozumianą ochronę wód i ekosystemów wodnych z ich zasobami (straż rybacka, towarzystwa rybackie, kluby płetwonurków, organizacje ekologiczne i turystyczne);
- Społecznością lokalną, szkołami i środkami masowego przekazu, co pozwoli na upowszechnianie zgromadzonej wiedzy;
w zakresie wspierania efektów zainicjowanych realizacją projektu działań na rzecz ratowania gatunków ginących
i zagrożonych.
Wyżej wspomniany cel zrealizowany zostanie poprzez intensyfikację bezpośrednich kontaktów na bazie szkoleń i prezentacji oraz kreowanie zainteresowania i zaangażowania poprzez lokalne środki masowego przekazu.
Kontakt
Kierownik projektu prof. dr hab inż. Krzysztof Formicki e-mail: kformicki@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
56Kompleksowe badania ichtiofauny w Zatoce Pomorskiej służące poprawie zarządzania i kontroli dostępu do zasobów łowiska oraz ograniczeniu przyłowów (redukcja poziomu odrzutów)2 425 610,00 PLNProgram Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  3.1  Działanie wspólne2011-01-012015-10-31
Opis projektu

Poprawa zarządzania i kontroli dostępu do zasobów łowiska oraz ograniczeniu przyłowów (redukcji poziomu odrzutów) w wodach Zatoki Pomorskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

- badanie zachowań populacji różnych gatunków ryb w Zatoce Pomorskiej i w przylegających do niej wodach na podstawie analizy wyników połowów kontrolnych,

- wykonanie serii połowów kontrolnych ukierunkowanych na polepszenie selektywności i ograniczenie przyłowów w dennych zestawach trałowych,

- opracowanie i prezentacja lokalnego programu zarządzania zasobami ekosystemu opartego na wynikach połowów kontrolnych,

- prezentacja i promocja sposobów wykonywania zaciągów trałowych gwarantujących polepszenie selektywności i zmniejszenie poziomu odrzutów,

- opracowanie kodeksu dobrej praktyki rybackiej dla łowisk przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej.

 

Kontakt
kierownik projektu:
dr inż. STANISŁAW DUDKO, tel: 91 449 66 32
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
55Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki12.201210.2015
Opis projektu

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS). W ramach projektu, 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich organizacjach, wyjechało na około miesięczne staże zagraniczne obejmujące pobyt:
1.    na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą,
2.    w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym,
3.    w światowej sławy firmie o profilu High Technology.


Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa i zarządzania, wzięło udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb polskich uczelni i instytutów.
Jednocześnie Beneficjenci mogli skorzystać z usług doradczych dotyczących specyficznych kwestii związanych z zarządzaniem infrastrukturą badawczą, a właściwych dla konkretnych instytucji.
Więcej informacji na: www.projektsims.eu/pl


Z ramienia ZUT w stażach uczestniczyły następujące osoby:
1.    Prof. A. Bartkowiak, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa;
2.    Prof. J. Baranowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;
3.    Prof. R. Rakoczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej;
4.    Dr P. Sulkowski, Wydział Informatyki;
5.    Dr P. Korytkowski, Wydział Informatyki;
6.    Dr S. Jaszczak, Wydział Informatyki;
7.    Mgr H. Dyba, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.


Usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą przeprowadziła firma Deloitte, która na Konferencji podsumowującej projekt SIMS 19 maja 2015r. w Warszawie wyróżniła podejście Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do kompleksowej realizacji usługi badawczej jako wzorcowe oraz innowacyjne.
Ponadto 25 czerwca 2015r. w siedzibie RCIiTT odbyły się warsztaty dla pracowników ZUT dot. analizy podstawowych dokumentów dotyczących spraw zarządzania infrastrukturą badawczą oraz prawami własności intelektualnej z udziałem specjalistów z firmy Deloitte. Spotkanie było skonstruowane z kilku paneli dyskusyjnych, które poprzedzone były prezentacjami opinii specjalistów Deloitte dotyczących sugerowanych ulepszeń w następujących regulaminach:
1.    Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej ZUT,
2.    Regulaminie Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej oraz Zasadach komercjalizacji w ZUT,
3.    Regulaminie RCIiTT.


Szkolenie zaowocowało przedstawieniem przez pracowników naukowych i administracyjnych propozycji usprawnień w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji badań oraz ochrony własności intelektualnej.
W ramach SIMS prof. Artur Bartkowiak wraz z prof. Jolantą Baranowską zaprojektowali wyróżniony system zarządzania aparaturą naukowo – badawczą: „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 i 2.2
Projekt systemu zarządzania aparaturą naukowo – badawczą w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – „e – laboratorium”
Cel tego projektu:
Opracowanie narzędzi wspomagających racjonalne zarządzanie aparaturą naukowo – badawczą w ZUT.
Zadania projektowe:
1.    Stworzenie i udostępnienie systemu informacji o posiadanym sprzęcie.
2.    Stworzenie i udostępnienie systemu informacji o możliwości i warunkach wykorzystania aparatury naukowo – badawczej.
3.    Wypracowanie systemu finansowania eksploatacji i rozliczania pracy aparatury i sprzętu.
4.    Weryfikacja i nadzorowanie pracy systemu zarządzania aparaturą naukowo – badawczą.

Kontakt
Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska, mail: Jolanta.baranowska@zut.edu.pl; tel.: 91 449 43 56; 91 449 47 79; 91 449 46 98.
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, mail: artur-bartkowiak@zut.edu.pl; tel.: 91 449 65 94.
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
54Inkubator innowacyjności1 278 000 ,00 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.32014-02-012015-10-01
Opis projektu
Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną całość i prowadzą do udzielenia kompleksowego wsparcia naukowcom (pracownikom naukowym, doktorantom) ZUT w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R.

W pierwszym etapie projektu zostanie ogłoszony konkurs mający na celu wyłonienie 10 technologii charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym.
Każdemu twórcy technologii zostanie przyznana kwota do 40 tys. zł na dokończenie prac przedwdrożeniowych, po czym zostanie podpisana umowa regulująca prawidłowość dokonywania wydatków i określająca długość wykonywania prac, który będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy.

W kolejnym etapie zostaną dokonane zgłoszenia patentowe wszystkich wyłonionych technologii, w UP RP i/lub w EPO.

Następnie, dla każdej technologii zostanie przygotowana strategia wdrażania wyników badań zawierająca m.in. szczegółową analizę rynku, wycenę technologii oraz wskazanie najbardziej optymalnej ścieżki komercjalizacji.
W dalszej kolejności nastąpi przygotowanie 10 raportów na temat gotowości technologii do wdrożenia. Raporty zostaną opublikowane w magazynach inwestorskich typu „Proseed”, czy „Smartbiznes”. Przygotowanych również zostanie 10 materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie i TV nt. technologii (spotów po 3-5 minut). Zostaną one umieszczone na kanale You Tube, aby umożliwić dostęp do nich szerokiemu gronu odbiorców. Będą też przekazane Twórcom w celu prezentacji podczas konferencji, targów i spotkań. Celem raportów oraz materiałów programowych jest wzbudzenie zainteresowania technologiami, których dotyczy projekt, wśród sektora przedsiębiorców i inwestorów.
W celu nawiązania kontaktów ze środowiskiem biznesu i sektorem inwestorów, w przedsięwzięciu zostanie zatrudniona osoba, której zadaniem będzie przygotowanie oraz nieustanna aktualizacja podzielonej na branże bazy potencjalnych nabywców technologii, przygotowywanie ofert technologicznych, multimedialnych prezentacji dostosowanych do oczekiwań nabywców oraz organizacja spotkań mających na celu kojarzenie Twórców technologii z potencjalnymi nabywcami. Planuje się zorganizowanie min. 10 takich spotkań - każdy z Twórców przynajmniej 1 raz zaprezentuje własne wyniki prac B+R w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób niezwiązanych bezpośrednio z nauką.

Przewidziano również działania promujące rezultaty projektu. Zaplanowano 2 raporty na stronie internetowej RCIiTT oraz 2 raporty na portalu służącym promowaniu innowacyjności i komercjalizacji wyników badań typu Portal Innowacji. Pierwsza publikacja nastąpi po udzieleniu wsparcia finansowego Twórcom, natomiast druga we wrześniu 2015.
Kontakt
kierownik projektu: Rafał Ślusarczyk, tel. 449 4358
e-mail: rslusarczyk@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
53Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych3 040 950,04 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych2010-01-012015-06-30
Opis projektu
Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy, czego elementem będzie opracowanie dwóch nowych technologii produkcji surowców do „zielonej” chemii. Projekt powinien doprowadzić do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności ich praktycznego wykorzystania w priorytetowej dziedzinie konwersji odnawialnych źródeł surowcowych do ważnych gospodarczo produktów przemysłowych. Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu roli nauki w rozwoju gospodarczym naszego kraju i naszego regionu europejskiego.
Celem projektu jest opracowanie technologii mikrobiologicznej konwersji odpadowego glicerolu do 1,3-propanediolu i 2,3-butanediolu, będących surowcami do produkcji syntetycznych polimerów.
Badania obejmą trzy etapy:
- pozyskanie i dobór szczepów zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanediolu (PD) i 2,3-butanediolu (BD),
- wybór metody fermentacji i optymalizację warunków procesu fermentacji,
- separację oraz oczyszczanie końcowych produktów.

Projekt realizowany jest przez jednostki tworzące Konsorcjum naukowe pod nazwą „Zielona Chemia” (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). W ramach tego projektu uczelni powierzono realizację dwóch zadań:
1. „Ciągła fermentacja z zastosowaniem immobilizownanych mikroorganizmów” -  jednostka odpowiedzialna Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów;
2. „Separacja 1,3-propanodilou” – jednostka Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

Kontakt
kierownik projektu:
prof. dr hab. inż.  ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw., tel: 91 449 65 94;
dr hab. inż. MAREK GRYTA, profesor nadzwyczajny ZUT, tel: 91 449 46 82
http://zielonachemia.org.pl/

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
52Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), Zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu2 535 085,00 PLN

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
3.1  Działanie wspólne

2012-09-012015-05-31
Opis projektu
Stworzenie i wdrożenie materialnych podstaw i odpowiednich warunków w zlewniach Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego dla wsparcia naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci, poprawę zarządzania tymi zasobami oraz rozwijanie i restrukturyzowanie tych obszarów, związanych z chowem i hodowlą ryb i organizmów wodnych, a także utworzenie sieci kontaktów służących wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami hodującymi ryby oraz społecznością lokalną. Założenie będą realizowane w trzech etapach, poprzez kompleksowe badania całej zlewni rzeki Iny, Gowienicy i Wołczenicy obejmujące szczegółową charakterystykę i ocenę środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na morfometrię cieków, analizę przepływów, granulometrię dna cieków, chemiczne i fizyczne parametry tych wód, monitoring ryb wędrownych, zagrożenia kłusownictwem, rozmieszczenie i ilość gniazd łososia i troci, analizy genetyczne umożliwiające precyzyjne rozróżnienie miejsc tarłowych i gniazd badanych gatunków ryb, zagrożenia antropogeniczne badanie rzek, naturalne i sztuczne utrudnienia w migracji ryb przed i po tarle, analizę efektywności naturalnego tarła, badanie i ocenę morfofizjologiczną jaj i plemników łososia i troci oraz przebieg embriogenezy, losy form postembionalnych, przeżywalność wylęgu, wzrost narybku, znakowanie smoltów oraz inwentaryzację ewentualnych zwrotów (w przyszłości), przydatność badanych ścieków do bytowania i odżywiania się młodocianych form ryb łososiowatych.
Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF FORMICKI, prof. zw., tel: 91 449 66 65
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
51Telemedycyna – element e-zdrowia WZP970 692,89 PLNRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług 2011-02-282015-03-15
Opis projektu

Polepszenie jakości obsługi pacjentów zgłaszających się do szpitali Województwa Zachodniopomorskiego. Uruchomienie platform sprzętowo-programowej może przyczynić się do zwiększenia szybkości i jakości prowadzenia badań oraz wykonywania odpisów diagnostycznych. Działania te umożliwią skrócenie czasu od badania do opisu badania. Dodatkowo skojarzenie poprzez system ośrodków wykonujących badania diagnostyczne w wysokiej klasy specjalistami opisującymi badania może zapewnić taką usługę szpitalom, w których takie opisy nie mogą być wykonywane. Dzięki temu możliwe będzie zaoferowanie przez te pierwsze ośrodki usług dotychczas niedostępnych dla ich pacjentów. Wykorzystanie specjalnie zabezpieczonych transmisyjnych kanałów internetowych dodatkowo znacznie skróci czas niezbędny do wykonania takich czynności. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki innowacyjnej aplikacji transakcyjnej uruchomionej w Akademickim Centrum Informatyki.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI, tel: 91 449 58 48
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
50Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzonych na obszar celny     Unii Europejskiej3 225 728,00 PLNProgram Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1  Działanie wspólne2011-01-012015-02-28
Opis projektu
Stworzenie genetycznej bazy danych oraz ustalenie założeń do opracowania nowych, sprawnych metod identyfikacji produktów rybnych na potrzeby Służb Celnych oraz innych służb kontrolnych. Na podstawie charakterystycznych fragmentów genomu ryb opracowana zostanie ogólnodostępna baza danych pozwalająca na weryfikację deklarowanych gatunków ryb wprowadzanych na obszar celny UE. W ramach badań przewiduje się przeanalizowanie ok. 10 tys. prób różnych gatunków ryb. Na tej podstawie podjęta zostanie próba zidentyfikowania stad i ras lokalnych mogących ułatwić identyfikację importowanych towarów, a także określić pochodzenie konkretnych produktów rybnych. Zbieranie próbek w celu utworzenia referencyjnej bazy genetycznej ryb odbędzie się w latach 2011-2013 w krajach leżących na obszarze Azji, Afryki, Australii i Oceanii oraz Ameryki Płn. i Płd. Wytypowane państwa to najważniejsi producenci żywności pochodzenia wodnego w danych regionach świata wg statystyk FAO.
Stworzony system identyfikacji genetycznej ryb i ich przetworów wykorzystany zostanie przez Służbę Celną również w celu egzekwowania przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).
Kontakt
Kierownik projektu:
dr inż. Magdalena Wielopolska, tel: 91 449 66 62
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
49Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny3 000 000 PLNRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.2 Infrastruktura B+R2014-05-152014-10-31
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie zdolności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do prowadzenia i udostępniania przedsiębiorcom wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.
Realizacja zamierzonego celu będzie możliwa dzięki osiągnięiu nastepująych celów szczegółowych projektu:
- Wzmocnienie powiązań między uczelnią a przedsiębiorcami,
- wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej skupionej w Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii,
- podniesienie atrakcyjności uczelni, jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
- pobudzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii,
- rozwój prac rozwojowych oraz badawczych.
Projekt obejmuje zakup wysokospecjalistycznych urzadzeń umozliwiająych prace w nowoczesnych laboratoriach oraz specjalistycznej aparatury naukowo-badwczej, koniecznej do osiągnięcia najwyższego poziomu światowego w dziedzinach prowadzonych badań związanych z nanomedycyną.
Kontakt

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Mirosława ElFray, tel. 449-4828

MiroslawaElFray@zut.edu.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
48Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunku inżynieria materiałowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie1 230 919,87  PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2010-09-012014-09-30
Opis projektu

Zwiększenie liczby studentów kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Projekt zakłada realizację:

- programu stypendialnego – stypendia przyznawane są najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce. Projekt przewiduje wypłatę stypendium w wysokości 1000 zł, przez 10 miesięcy w roku,

- programów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla wszystkich studentów na kierunku,

- podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku zamawianym w postaci: opracowania i wydania skryptu, wyjazdów i udziału w targach krajowych i zagranicznych, zwiedzanie zakładów pracy, instytutów badawczych w kraju i za granicą, wykłady zapraszanych wykładowców z innych uczelni i z zagranicznych uczelni, wykłady prezentacje i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm, uzyskanie przez studentów certyfikatu SolidWorks, oraz uprawnień SEP, staże w zakładach pracy.

 

Kontakt

kierownik projektu:
dr inż. MAGDALENA KWIATKOWSKA tel. 91 449 45 89
http://www.zamawiane.zut.edu.pl/%5D

 

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
47Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania wykończeniowego powierzchni 3D na centrach obróbkowych115 300,00 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R2013-06-012014-06-30
Opis projektu
Uzyskanie ochrony patentowej dla narzędzi do obróbki nagniataniem powierzchni 3D na centrach CNC z zasilaniem z wrzeciona obrabiarki.
Projekt zakłada komercjalizację gotowego do wdrożenia przez rynek rozwiązania w postaci sprzedaży wartości intelektualnej, udzielania licencji wyspecjalizowanym firmom narzędziowym lub w oparciu o własne możliwości wytwórcze założenie firmy spin-off, która zajmie się produkcją narzędzi. Za komercjalizację odpowiedzialny będzie podmiot pełniący rolę brokera technologii, którego zadaniem będzie m.in. wyszukanie odbiorców dla opracowanej technologii i narzędzia, analizy rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami. Taka konstrukcja działań powoduje, że dążenie do komercjalizacji będzie odbywało się aktywnie, poprzez bezpośrednie docieranie m. in. do firm branżowych i przedstawienie im chronionych, innowacyjnych technologii i narzędzi gotowych do wdrożenia.
Efektem projektu będzie:
 • dostarczenie rynkowi lokalnemu, krajowemu oraz międzynarodowemu gotowej do wdrożenia innowacyjnej technologii i narzędzi z branż, definiowanych przez krajowe i międzynarodowe publikacje, jako kluczowe dla rozwoju gospodarki i techniki, których źródłem będzie jednostka naukowa z województwa zachodniopomorskiego,
 • wzrost roli ZUT oraz polskich jednostek naukowych jako dostarczyciela technologii, wpływających na dany sektor rynku,
 • nawiązanie ściślejszych powiązań z przemysłem w efekcie odpowiadanie na jego zapotrzebowanie w formie dopasowanych do jego potrzeb usług, know-how oraz technologii,
 • wzrost ilości patentów międzynarodowych pochodzących z polskich jednostek naukowych.
Kontakt

kierownik projektu: mgr inż. DANIEL GROCHAŁA, tel: 91 449 42 22

 

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
46Z własną firmą ku przyszłości1 893 024,74 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia2012-07-012014-05-31
Opis projektu
Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 48 uczestników projektu i prowadzenie własnych firm przez co najmniej rok od dnia podpisania umowy na wsparcie finansowe. W założeniu własnej działalności pomóc mają szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogą uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostaną także wsparcie finansowe oraz pomostowe. Z wymienionych wyżej form wsparcia w ramach projektu skorzysta w sumie 60 osób.
Kontakt
kierownik projektu: mgr Małgorzata Hołubicka
www.wlasnafirma.zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
45Czas na staż II – dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem1 582 583,50 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw2012-06-012014-05-31
Opis projektu
Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami poprzez staże i wzajemną wymianę pracowników naukowych ZUT oraz pracowników przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W projekcie wezmą udział:

- pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich, adiunktami oraz osobami ze stopniem naukowym powyżej doktora,

- osoby z przedsiębiorstw z minimum 2-letnim stażem pracy w danym przedsiębiorstwie, z udokumentowanym doświadczeniem w danej branży i znajomością struktury funkcjonowania swojego miejsca pracy.
Dla uczestników projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

- sześć 2-dniowych szkoleń pt. „Zasady wdrażania nowych technologii”,

- 6 edycji staży po 14 osób w tym 10 z uczelni i 4 z przedsiębiorstw w każdej edycji. Każdy staż będzie trwał 3 miesiące po 16 godzin tygodniowo i będzie się kończył sporządzeniem raportu z jego przebiegu. Pobyt stażysty będzie się koncentrował na przeprowadzeniu badań, edukacji oraz zebraniu materiałów do własnej pracy naukowej, a także wymianie doświadczeń.

- doradztwo i usługi – w trakcie trwania każdej edycji i do 3 miesięcy po jej zakończeniu stażystom będą przysługiwać godziny doradcze w celu przygotowania planu komercjalizacji wyników badań wykonywanych podczas stażu. Dla jednego stażysty w każdej edycji na zamówienie zostanie przygotowana strategia na wdrożenie wyników stażu.
Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. RAFAŁ ŚLUSARCZYK, tel. 91 449 43 58
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
44Attracting investments in plasma - based air and water cleaning technologies, PlasTEP+27 600,00 EURProgram Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej2012-12-012014-05-31
Opis projektu
Rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych będzie realizowane w dwojaki sposób: poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeństwa, władz lokalnych i firm, oraz budowę demonstracyjnych urządzeń plazmowych. Dalekosiężnym celem projektu jest uczynienie regionu Morza Bałtyckiego europejskim centrum pro-ekologicznych technologii plazmowych. Międzynarodowy projekt PlasTEP jest realizowany przez sieć kompetencyjną BalticNet-PlasmaTec e.V. z siedzibą w Greifswaldzie, Niemcy, a zrzeszającą jednostki naukowo-badawcze i małe firmy posiadające doświadczenie w zastosowaniach technologii plazmowych związanych m.in. z ochroną środowiska.

Jednym z celów projektu jest zachęcenie firm wdrożeniowych z regionu Morza Bałtyckiego do produkcji urządzeń plazmowych stosowanych w ochronie środowiska. Podjęcie produkcji przez polskie firmy może zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym w dziedzinie technologii służących ochronie środowiska.
Kontakt
kierownik projektu:
dr inż. MARCIN HOŁUB, tel: 91 449 46 69
www.plastep.eu
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
43Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii46 452 807,36 PLNProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2008-06-012014-04-30
Opis projektu

Budowa nowego obiektu, stanowiącego bazę dydaktyczno-badawczą dla intensywnego rozwoju interdyscyplinarnej dziedziny nauki jaką jest nanotechnologia. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie zespołem 72 laboratoriów dydaktycznych, w ramach których będą prowadzone zajęcia (wykłady, seminaria i laboratoria) z zakresu nanotechnologii dla kierunków: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia, ochrona środowiska, budownictwo. Będzie to nowoczesna baza dla prowadzenia studiów międzykierunkowych: nanotechnologia, które zostały uruchomione w roku akademickim 2010/11.

W Centrum, jako nowoczesnym obiekcie dydaktycznym, będzie zlokalizowana sala wykładowa na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne dla studentów, czytelnia i sala komputerowa. Dzięki wyposażeniu obiektu w centralne instalacje gazów technicznych i mediów oraz specjalistycznych pomieszczeń o najwyższych standardach czystości będzie można prowadzić prace dydaktyczne i badawcze z zakresu nanotechnologii, nano-biotechnologii przemysłowej i nano-biomateriałów na najwyższym poziomie. W Centrum zostaną również wdrożone najnowsze rozwiązania ICT pozwalające na prowadzenie telekonferencji i stworzenie platformy e-learningowej.

 

Otwarcie Centrum - FILM

Kontakt
kierownik projektu:
mgr inż. JAROSŁAW POTACZEK, tel: 91 434 73 26
http://www.nanotechnologie.zut.edu.pl/

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
42Platforma Informatyczna TEWI540 664,00 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych 2010-01-012014-03-30
Opis projektu
Projekt jest zrealizowany w ramach konsorcjum utworzonego przez Politechniki: Łódzką, Warszawską, Białostocką, Gdańską, Krakowską oraz Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań:
• (T) Technologia,
• (E) Edukacja i badania,
• (W) Wiedza,
• (I) Innowacja.

Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Główne serwery komputerowe wraz z podstawowym oprogramowaniem platformy (PTC Windchill) zainstalowane są w Centrum Obliczeniowym zlokalizowanym na Politechnice Łódzkiej. Wytwarzane w ramach projektu aplikacje będą instalowane w lokalnych Centrach Dostępowych u partnerów a korzystanie z nich odbywać się będzie przy użyciu szerokopasmowego internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN). Część zakupionych aplikacji zainstalowana jest w lokalnych laboratoriach badawczo-projektowych u partnerów. W każdym z regionów Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłowe.

Kontakt
kierownik projektu:
dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. ZUT  tel: 91 449 55 17

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
41Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego14 910,00 EUR Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Fundusz Małych Projektów)2013-08-012014-03-31
Opis projektu
Naukowe rozpoznanie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju niemieckiej turystyki transgranicznej Euroregionie Pomerania. Pomimo niewielkiej odległości i bardzo ciekawych walorów turystycznych po stronie polskiej, dawna granica stanowi częstokroć barierę dla turystów niemieckich, którzy ograniczają swoją turystykę do obszarów znajdujących się po stronie niemieckiej. W pilotażowym badaniu na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego zostaną wskazane bariery rozwoju niemieckiej turystyki w Polsce. Projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerem po stronie niemieckiej jest Uniwersytet w Greifswaldzie.
W ramach projektu planuje się:
 1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów niemieckich: w Niemczech (Ahlbeck i Heringsdorf) oraz w Polsce (Międzyzdroje),
 2. Zorganizowanie warsztatów w Polsce (w Międzyzdrojach oraz w Szczecinie),
 3. Zorganizowanie konferencji naukowej w Niemczech (Greifswald),
 4. Wydanie monografii (w języku polskim i niemieckim) poświęconej społeczno-ekonomicznym uwarunkowaniom rozwoju turystyki transgranicznej,
 5. Opublikowanie artykułu (w języku angielskim), w którym zostaną przedstawione wyniki badań.
Kontakt

kierownik projektu: dr WOJCIECH ZBARASZEWSKI, tel: 91 449 69 13

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
40Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego4 289 740 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.1 Projekty rozwojowe2010-05-042014-01-27
Opis projektu
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa przez opracowanie zakończone patentem oraz know-how dotyczącym prozdrowotnych dodatków do żywności, dające podstawę powstania przedsiębiorstwa działającego na rzecz producentów żywności funkcjonalnej. Z realizacji celu wynika zaangażowanie pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów w realizację zadań projektu, utworzenie nowych miejsc pracy (EPC), zakupienie aparatury naukowo-badawczej oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami. Rezultatem osiągnięcia celu są nowe wdrożenia, wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej, skomercjalizowane wyniki badań B+R, nowe miejsca pracy, nowe etaty badawcze, aktywna współpraca z przedsiębiorstwami, publikacje w czasopismach branżowych oraz naukowych, umowy licencyjne na wynalazki oraz know-how, wyłonienie nabywcy wyników na zasadach rynkowych, sformalizowana współpraca z przedsiębiorstwami oraz objęcie wsparciem jednostki naukowej. W zakres celu realizacji projektu wchodzi ponadto zainicjowanie wzrostu wydatków o dodatniej stopie zwrotu w przemyśle spożywczym na: działalność innowacyjną; zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw; maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu; budynki budowlane; szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing dotyczący nowych i istotnie ulepszonych produktów.

Głównym celem naukowym projektu jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie w postaci suchych proszków o podwyższonej stabilności chemicznej, dzięki czemu będą mogły być potencjalnie stosowane jako prozdrowotne modyfikatory do szerokiej gamy produktów spożywczych.

Kontakt

kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw., tel: 91 449 65 94
http://cbimo.zut.edu.pl/projekty_badania/probiokap/aktualnosci

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
39Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego poprzez spożycie ryb i ich przetworów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie469 635,00 PLNProgram Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 2011-07-012013-12-31
Opis projektu
Przeprowadzenie 4 edycji prezentacji o charakterze warsztatowym w 200 wybranych oddziałach szkolnych. Projekt jest skierowany do uczniów klas II i III w Liceach Ogólnokształcących oraz Liceach Profilowanych na terenie miasta Szczecina. Do głównych założeń projektu należy uświadomienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych o korzyściach, które wynikają z regularnego spożywania ryb i produktów pochodzenia rybnego. Podczas warsztatów uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat walorów zdrowotnych wynikających ze spożycia produktów rybnych oraz podniosą swoją świadomość o korzyściach płynących z kształtowania zdrowego modelu żywieniowego. W celu trwalszego przekazania wiedzy uczniowie otrzymają materiały promocyjno-reklamowe w formie broszurek informacyjnych. Dzień, w którym prowadzone będą „warsztaty rybne” w danych oddziale szkolnym będzie nosił nazwę „RYBA W ROLI GŁÓWNEJ”, co przyczyni się do zwiększenia przekazu kampanii oraz pomoże zwrócić uwagę na właściwości zdrowotne ryb i ich walory smakowe.
Kontakt
kierownik projektu:
dr JAKUB SZPON, tel: 91 449 43 58
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
38Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych14 516 130,90 PLNRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu2010-12-102013-11-28
Opis projektu

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przemysłowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). W zmodernizowanym obiekcie RCIiTT zostaną ulokowane instytucje zajmujące się przede wszystkim budowaniem współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, a co za tym idzie transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej oraz promocją przedsiębiorczości. W wybudowanych salach szkoleniowo-konferencyjnych organizowane będą szkolenia e-learningowe dla Wydziałów ZUT oraz dla przedsiębiorców w zakresie m.in. informatyki, architektury, technologii i inżynierii chemicznej. Ponad 1000m2 pomieszczeń zostanie przygotowana do lokowania się tam przedsiębiorstw powstających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jak i powstających przy Uczelni innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off i start-up. Preinkubowane firmy będą miały doskonałe warunki do rozwoju i przejścia w kolejną fazę inkubacji. Zbudowana zostanie również infrastruktura dla posadowienia specjalistycznych laboratoriów realizujących badania na zamówienia przemysłu. Rozwój RCIiTT, jako jednostki regionalnej, w dużej mierze pozwoli na koordynację i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

Kontakt
kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. MIKOŁAJ PROTASOWICKI, tel: 91 449 41 39
http://jagiellonska.zut.edu.pl/

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
37Perspektywa dobrej pracy461 244,49 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy2012-11-012013-10-31
Opis projektu
Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-24 lata, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w tym uczących się i kształcących), zamieszkałych w powiatach choszczeńskim, łobeskim, pyrzyckim, stargardzkim i gryfińskim, chętnych do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. W ramach projektu realizowane są BEZPŁATNE szkolenia specjalistyczne - kurs operatora harwestera lub pilarki, szkolenia z aktywizacji zawodowej, w tym z podstawowej oraz specjalistycznej tematyki leśnictwa, jak również spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.
Wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE. Poza tym w ramach projektu przewidziano:
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników/czek (zarówno na szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne) - za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz na szkolenia,
 • catering w trakcie zajęć szkoleniowych,
 • zapewnienie noclegów podczas szkoleń specjalistycznych – o ile będą planowane poza województwem zachodniopomorskim,
 • wyposażenie każdego/ej z uczestników/czek projektu w pomoce szkoleniowe, w tym materiały szkoleniowe oraz m.in. notes, długopis i pen drive.
Kontakt

kierownik projektu: Julita Stańczuk, tel: 91 449 43 58
http://www.perspektywa.zut.edu.pl/

 

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
36Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym376 100 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R2012-09-012013-09-30
Opis projektu

Zwiększenie innowacyjności rynku, w tym także lokalnych i krajowych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie do sektora prywatnego wysoce nowoczesnych, gotowych do wdrożenia technologii, odpowiadających na ich aktualne oraz przyszłe zapotrzebowanie. Dodatkowo, rozwiązania objęte projektem są innowacją na skalę światową, dlatego też planuje się uzyskanie ochrony europejskiej oraz na terenie Stanów Zjednoczonych.
Projekt przedstawia do ochrony dwie technologie, wypracowane w ZUT, stanowiące w całości własność intelektualną Uczelni. Rozwiązania przynależą do dwóch dyscyplin tj. „techno” i „bio”, określanych jako priorytetowe dla polskiej gospodarki oraz mające największy wpływ na rozwój społeczny w Polsce.

 

Kontakt

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. MIROSŁAWA EL FRAY, tel: 91 449 48 28

 

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
35Polsko-Niemiecki Festiwal Słoneczny 201313 405 EUROProgram Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A , Urząd Marszałkowski 2013-04-012013-08-20
Opis projektu
Przeprowadzenie cyklu wydarzeń promujących wykorzystanie energii słonecznej poprzez:
 1. Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla nauczycieli – 10 nauczycieli z woj. zachodniopomorskiego oraz 10 z Niemiec wzięło udział w wyjeździe studyjnym do powiatu Barnim, podczas którego poznali: centrum edukacji przyrodniczo-leśnej Wald-Solar-Heim, polsko-niemieckie Centrum EICHE e.V. z interaktywną, polsko-niemiecką wystawą o odnawialnych źródłach energii. Regional Biuro w Eberwalde przedstawiło pracę metodyczną nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach metodycznych „jak uczyć o energii”.
 2. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży, którego celem była edukacja młodzieży w zakresie praktycznego wykorzystania energetyki solarnej – paneli fotowoltaicznych.
 3. Polsko-niemieckie forum energetyki słonecznej, na którym zostały przedstawione możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Zaprezentowane zostały uwarunkowania prawne, techniczne, źródła wsparcia inwestycji oraz przykłady dobrych praktyk, po obu stronach granicy.


Projekt zrealizowano w partnerstwie wraz ze Stowarzyszeniem EICHE e.V. z Eberswalde.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. PATRYCJA ROGALSKA tel. 91 483 54 50
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
34Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka2 701 770,17 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2009-09-012013-06-30
Opis projektu

Zwiększenie liczby studentów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki poprzez wypłatę stypendiów (w wysokości 700 zł/miesiąc), które były głównym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane było najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.
Projekt zakładał również przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki na studiach I stopnia dla wszystkich studentów kierunku, opracowanie i włączenie do programu studiów modułów seminaryjno-warsztatowych, kursy dla studentów związane z technologiami m.in. Microsoft i Novell, udział studentów w targach informatycznych CeBit i inne.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr MONIKA CISZAK tel. 91 449 56 63
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
33Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie8 318 883,22 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2009-10-012013-06-30
Opis projektu
Zwiększenie liczby studentów na kierunkach:
 • Automatyka i Robotyka,
 • Inżynieria Materiałowa,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Mechatronika,

prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydział Elektryczny.
Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów było przyznanie stypendiów (w wysokości 1000zł/miesiąc) najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane było w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.
Projekt zakładał również przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki na studiach I stopnia dla wszystkich studentów kierunków, uzyskanie przez studentów dodatkowych uprawnień i certyfikatów, wykłady prowadzone przez zagranicznych profesorów, wyjazdy grupowe na specjalistyczne targi i do wybranych zakładów pracy i inne.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. KRZYSZTOF PIETRUSEWICZ, tel. 91 449 53 36
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
32Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu opakowalnictwa, bioimmobilizacji oraz rekultywacji zbiorników wodnych631 636,36 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R2011-10-012013-04-30
Opis projektu

Projekt zakłada przedstawianie podmiotom gospodarczym technologii, nowoczesnych na skalę światową, gotowych do komercyjnego wdrożenia - poprzez uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej na te rozwiązania, zwiększy się ich rynkowa wartość. Dodatkowo, docelowi właściciele praw licencyjnych lub też technologii, nie będą musieli ponosić wydatków związanych z przedstawieniem rozwiązań do ochrony i tym samym od samego początku będą posiadać przewagę konkurencyjną.

Oprócz samej ochrony, projekt zakłada również szczegółową analizę rynku (foresight) dla 3 wybranych technologii, które charakteryzują się największą gotowością do komercjalizacji. Dodatkowo, rozwiązania te zostaną poddane wycenie, oraz przygotowany zostanie dla nich plan komercjalizacji. Na podstawie foresightów oraz planów komercjalizacji, zostanie wybrana jedna technologia, dla której zostanie opracowany biznesplan na jej wdrożenie w postaci spółki spin-off.

Kontakt

Kierownik projektu mgr Paweł Mieczan, tel. 440-4109 Pawel.Mieczan@zut.edu.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
31Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22 739 317,41 PLNProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2009-05-252013-03-31
Opis projektu
Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego było:
 1. Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla Wydziału Informatyki w celu podniesienia jakości i warunków kształcenia Wydziału Informatyki w adaptowanym na te potrzeby budynku pokoszarowym. W ramach I etapu zakupiono pierwsze specjalistyczne wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania Wydziału Informatyki oraz zapewniono dostęp do Internetu. Do nowego obiektu przeniesiono: Katedrę Inżynierii Oprogramowania, Katedrę Architektury Komputerów i Telekomunikacji, Katedrę Systemów Multimedialnych  Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.
 2. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej stołówki zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 na Bibliotekę Główną. W ramach projektu zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania Biblioteki oraz zapewniono dostęp do Internetu, w celu zwiększenia dostępności do zasobów bibliotecznych poprzez rozbudowę bazy bibliotecznej dla Wydziałów: Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Elektrycznego, Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Instytutów: Fizyki, Matematyki, Ekonomii i Zarządzania a także Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. TADEUSZ KLINGER tel. 91 449 40 46
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
30Park Zabaw - budowa placu zabaw w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi24 999,48 PLNProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich2012-06-042012-12-25
Opis projektu
Celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji, a także wzrost integracji społecznej i zapobieganie wykluczeniu poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji misji LGD Dobre Gminy jaką jest zrównoważony i zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym rozwój społeczno-gospodarczy umozliwiający osiągnięcie zarówno standartów europejskich w działalności gospodarczej jak i wysokiej jakości życia społeczności na obszarach wiejskich.
Kontakt
Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi mgr inż. Patrycja Rogalska tel. 091 483-54-50 ostoja@zut.edu.pl
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
29Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection In BSR – PlasTEP267 100,00 EUR Program Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej2009-09-172012-12-16
Opis projektu

Rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych było realizowane w dwojaki sposób: poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeństwa, władz lokalnych i firm oraz budowę demonstracyjnych urządzeń plazmowych. Jednym z celów projektu było również zachęcenie firm wdrożeniowych z regionu Morza Bałtyckiego do produkcji urządzeń plazmowych stosowanych w ochronie środowiska. Podjęcie produkcji przez polskie firmy może zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym w dziedzinie technologii służących ochronie środowiska.
Do zadań głównych zespołu pracowników oraz doktorantów Wydziału Elektrycznego ZUT należała synteza, badania symulacyjne, konstrukcja prototypów układów zasilających oraz sterujących. Dodatkowo, korzystając z wieloletnich doświadczeń w promowaniu i popularyzacji technologii oraz z szerokich kontaktów z sektorem przemysłowym istotna była rola koordynacji i nadzorowania badań stosowanych u zainteresowanych klientów oraz organizacji staży kadry technicznej.

Międzynarodowy projekt PlasTEP był realizowany przez sieć kompetencyjną BalticNet-PlasmaTec e.V. z siedzibą w Greifswaldzie, Niemcy.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MARCIN HOŁUB tel. 91 449-46-69
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
28Projekt pilotażowy dotyczący uprawy winorośli i nowych roślin uprawnych w regionie Pomerania145 648,00 EURProgram Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A 2009-10-012012-09-30
Opis projektu

Spopularyzowanie upraw ogrodniczych, a w szczególności winorośli na obszarze Euroregionu Pomerania, a także wykorzystanie zaistniałych zmian w warunkach klimatycznych oraz powrót do dziewiętnastowiecznych tradycji upraw winorośli w tym regionie, poprzez wprowadzenie nowych roślin uprawnych oraz stworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych nie tylko dla przedsiębiorstw rolniczych, ale przede wszystkim dla osób o ograniczonym budżecie.
Zadaniem Uczelni było przebadanie możliwości wprowadzenia do uprawy nowych roślin, tj. szczepów winorośli i roślin ciepłolubnych dających się uprawiać w regionie Pomerania, jak i pozyskiwanie zainteresowanych producentów, utrzymywanie kontaktów z urzędami i instytucjami doradczymi w Polsce, przeprowadzenie analizy w miejscu upraw oraz opracowanie możliwości sprzedaży regionalnych produktów winiarskich w Polsce.
Wyniki prac doświadczalnych, miały na celu wykazanie, że z odmian winorośli, które sprawdzają się w warunkach klimatycznych Niemiec, można uzyskać dobre jakościowo wina stołowe uprawiając winorośl w regionie Pomorza Zachodniego.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. PIOTR CHEŁPIŃSKI tel. 91 449 61 60
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
27Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych23 439 004,71 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych2009-04-012012-09-30
Opis projektu

Stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej służącej współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi poprzez budowę i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych dysponującego bogatą ofertą akredytowanych usług badawczych dla przedsiębiorstw MŚP oraz stwarzającego możliwości prowadzenia unikalnych w skali kraju i Europy badań naukowych.
Projekt realizowany był w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego i bezpośrednio związany był z budową i wyposażeniem Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych materiałów Opakowaniowych w kompleksie budynków ZUT przy ulicy Janickiego/Wernyhory.
Zakres użytkowania inwestycji określa się na krajowy oraz ponadnarodowy.

 

Kontakt

kierownik projektu: prof. dr hab. inż.ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw. tel. 91 449 65 94 

www.cbiimo.zut.edu.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
26Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych1 594 946,75  PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych2008-07-012012-09-28
Opis projektu
Rozwój istniejącej krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieci PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez:
 • Udostępnienie środowisku naukowemu bezpiecznych teleinformatycznych usług wideokonferencji realizowanych na drodze budowy wysokiej jakości systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER. System ten umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.
 • Wdrożenie teleinformatycznych usług eduroam tj. prostego i bezpiecznego roamingu osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.
 • Upowszechnienie wykorzystania infrastruktury obliczeniowej w środowisku naukowym na drodze wdrożenia platformy zaawansowanych usług informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczających usługi kampusowe (aplikacji na żądanie), zdolnych zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.
 • Wdrożenie dla środowiska naukowego usług zwiększających ochronę danych w czasie rzeczywistym, tj. usług na żądanie dla sieciowej powszechnej archiwizacji danych realizowanych na drodze budowy w sieci PIONIER działającego w architekturze klient/serwer wydajnego archiwizatora danych o rozproszonej strukturze.
 • Udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczeniu w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacja nauki i telemedycyny.

Warto podkreślić, iż zaprojektowana usługa jest jednocześnie unikalna na skalę europejską i światową, ze względu na funkcjonalność i kompleksowość proponowanego rozwiązania.

Projekt realizowany był przez jednostki tworzące jednocześnie Konsorcjum PIONIER (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI tel. 91 449 58 48
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
25Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania - ETAP II105 225,18 EURProgram Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A 2009-05-062012-06-30
Opis projektu
Utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem specjalistów i zmianami w strukturze demograficznej.
Motto projektu: niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.
Zakres projektu obejmował rozbudowę transgranicznej sieci telemedycznej, która połączyła szpitale i przyczyniła się do uzyskania wysokiego poziom opieki medycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii (przede wszystkim chorób nowotworowych), ale również wypadków oraz schorzeń serca czy udarów mózgu.
Stworzona sieć umożliwia utworzenie adekwatnej sieci transgranicznej o dwóch priorytetach: doskonalenia zawodowego lekarzy po obu stronach granicy i co za tym idzie poprawy opieki medycznej dla pacjentów poza dużymi ośrodkami miejskimi.
W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, dzięki któremu będą umożliwione konsultacje ekspertów przez Internet.
Placówki z województwa zachodniopomorskiego uczestniczące w projekcie:
 1. Zakład Patomorfologii oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 4. Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie
 5. Szpital Powiatowy w Barlinku
 6. Szpital Regionalny w Kołobrzegu
 7. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
 9. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
 10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 12. Szpitale Polskie SA,  Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ
 13. Szpital Powiatowy w Białogardzie
Po stronie niemieckiej z terenu Pomorza Przedniego w projekcie uczestniczyli:
 1. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Anklam
 2. Szpital Sana Rugia sp. z o.o. w Bergen
 3. Szpital powiatowy w Desmin
 4. Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
 5. Szpital DRK sp. z o.o. w Grimmen
 6. Klinika w Karlsburgu
 7. Klinika ASKLEPIOS w Pasewalku
 8. Klinika Hanzy w Stralsundzie sp. z o.o. (DAMP)
 9. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Ueckermuende
 10. Szpital Powiatowy w Wolgast
 11. Klinika Bodden w Ribnitz-Damgarten sp. z o.o.
 12. Szpital DRK Powiatu Mecklenburg-Strelitz
 13. Klinika im. Dietricha Bonhoeffera w Neubrandenburgu
 14. Szpital powiatowy w Machin
 15. Szpital powiatowy w Altentreptow
 16. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpitale: Klinika Barnim sp. z o.o.,
 17. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpital im. W. Forssmanna w Eberswalde
 18. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Angermuende
 19. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Prenzlau
 20. Szpital Sana w Templin
 21. Klinika ASKLEPIOS Uckermark sp. z o.o. w Schwedt
 22. Ewangelicko-ekumeniczny szpital i Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zrealizował w ramach projektu zadania związane z realizacją usługi wideokonferencji.
W efekcie wdrożenia przedsięwzięcia, w siedzibie Akademickiego Centrum Informatyki zainstalowano węzeł i zestaw do wideokonferencji. Urządzenia te pozwoliły na zestawianie połączeń wideokonferencyjnych z udziałem więcej niż dwóch uczestników przy wykorzystaniu łącz szerokopasmowych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI tel. 91 449 58 48
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
24ZAŁÓŻ FIRMĘ – szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej2 286 477,99 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.2010-09-012012-06-30
Opis projektu

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 48 uczestników projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 60 osób, które ukończyły Politechnikę Szczecińską, Akademię Rolniczą lub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr ANNA WOŁKOWICZ tel. 91 449 60 44 
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
23Pierwsza firma – szkolenia, doradztwo i wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej1 391 590,69 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.2011-01-012012-06-30
Opis projektu

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 20 uczestników w trakcie realizacji projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające założenie własnej firmy i osiągnięcie sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz wzrost ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci otrzymali również wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 30 osób - studentów lub absolwentów uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego, które nie przekroczyły wieku 35 lat. 40 % tj. 12 miejsc zarezerwowanych było dla osób niepełnosprawnych.

 

Kontakt
kierownik projektu; mgr inż. ALICJA STĘPNIAK tel. 91 449 60 45 
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
22Twoja nowa szansa zawodowa-kompleksowy program typu outplacement1 132 521,06 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zachodniopomorskie2011-01-012012-06-30
Opis projektu

Zmniejszenie negatywnych skutków zwolnień będących konsekwencją procesu modernizacji ZUT, względem 60-ciu pracowników uczelni zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem typu outplacement. Osoby wykazujące chęć uczestnictwa w projekcie otrzymały możliwość wyboru ścieżki wsparcia, tj. ścieżka przedsiębiorcza lub ścieżka szkoleniowa. Ścieżką szkoleniową zostało objętych 45 osób, które otrzymały wsparcie w postaci organizacji szkoleń zewnętrznych. Pozostali uczestnicy, tj. 15 osób w ramach realizowanych działań projektowych otrzymali jednorazową dotację na otwarcie działalności gospodarczej.
W dłuższej perspektywie udział w projekcie przyczynił się do zniwelowania strachu przed bezrobociem i nieznaną drogą zawodową, wzrostu pewności siebie, podniesienia poczucia własnej wartości, podniesienia aktywnej postawy na rynku pracy i zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia u nowego pracodawcy.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr ADRIANNA GUDZOWSKA tel. 91 449 60 20
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
21WŁASNA FIRMA – TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej2 606 936,48 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia2010-01-012012-05-31
Opis projektu

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 54 beneficjentów ostatecznych projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 90 osób – studentów ZUT lub osób w wieku do 35 lat, które ukończyły Politechnikę Szczecińską, Akademię Rolniczą lub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr JAKUB SZPON, tel.: 91 449 43 58
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
20Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu578 100,49 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw2011-01-012012-05-31
Opis projektu
Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami poprzez staże i wzajemną wymianę pracowników naukowych ZUT oraz pracowników przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W projekcie wzięło udział 40 uczestników, z czego:
 • 32 osoby to pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich, adiunktami oraz osobami ze stopniem naukowym powyżej doktora,
 • 8 osób z przedsiębiorstw z minimum 2-letnim stażem pracy w danym przedsiębiorstwie, z udokumentowanym doświadczeniem w danej branży i znajomością struktury funkcjonowania swojego miejsca pracy.
Dla uczestników projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:
 • cztery 3-dniowe szkolenia pt. „Zasady wdrażania nowych technologii”,
 • cztery edycje staży po 10 osób w tym 8 z uczelni i 2 z przedsiębiorstw w każdej edycji. Każdy staż trwał 3 miesiące po 16 godzin tygodniowo i kończył się sporządzeniem raportu z jego przebiegu. Pobyt stażysty koncentrował się na przeprowadzeniu badań, edukacji oraz zebraniu materiałów do własnej pracy naukowej, a także wymianie doświadczeń,
 • doradztwo i usługi – w trakcie trwania każdej edycji i do 2 miesięcy po jej zakończeniu stażystom przysługiwało średnio po 3 godziny doradztwa w celu przygotowania planu komercjalizacji wyników badań wykonywanych podczas stażu.

Dla jednego stażysty w każdej edycji na zamówienie została przygotowana strategia na wdrożenie wyników stażu.

 

Kontakt

kierownik projektu: mgr inż.RAFAŁ ŚLUSARCZYK tel. 91 449 43 58

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
19Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN1 290 605,25 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług 2010-03-102012-03-20
Opis projektu
Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletowa Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.
Cel ten został osiągnięty przez realizację poniższych celów szczegółowych:
 1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) - sieci miejskich MAN, dla  zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
 2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływającej na rozszerzenie możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN.
 3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiającą podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości.
 4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN.
Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI tel. 91 449 58 48
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
18Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż (AR)1 174 500,00 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 2008-08-212012-03-15
Opis projektu

Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Na podstawie zawartej umowy zamówiono kształcenie dodatkowo dla 42 studentów (zwiększenie naboru o taką liczbę) na kierunku biotechnologia (produkcja roślin i produkcja zwierzęca).
Realizacja projektu była ściśle związana z dofinansowaniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia, finansowaniem zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz wypłatą stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł/m-c.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. WITOLD BIEDUNKIEWICZ prof. nzw. tel. 91 449 47 17
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
17Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż (PS)1 695 900,00 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy2008-08-212012-03-15
Opis projektu

Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Na podstawie zawartej umowy zamówiono kształcenie dodatkowo dla 60 studentów (zwiększenie naboru o taką liczbę) na kierunkach/specjalnościach zamawianych takich jak: mechatronika (układy mechatroniczne), mechanika i budowa maszyn (komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn), automatyka i robotyka (technologie informacyjne w automatyzacji produkcji) oraz elektrotechnika (technologie informacyjne w elektrotechnice).
Realizacja projektu była ściśle związana z dofinansowaniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia, finansowaniem zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz wypłatą stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł/m-c.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. WITOLD BIEDUNKIEWICZ prof. nzw. tel. 91 449 47 17
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
16Inwestycja na statku rybackim SN-AR-136 770,00 PLNProgram Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność2011-082011-12
Opis projektu
Projekt polegał na zakupie i montażu autopilota celem poprawy bezpieczeństwa żeglugi oraz poprawy wydajności energetycznej statku SNB-AR-1.
Kontakt

Kierownik projektu: dr inż. Stanisław Dudko, tel. 449-66-32

sdudko@zut.edu.pl

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
15Badania nad sieciowaniem poliakrylanowych klejów samoprzylepnych w celu otrzymania samoprzylepnego kleju strukturalnego130 000 PLNw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures2009-11-012011-09-30
Opis projektu

Projekt obejmował jeden z kluczowy etapów badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Butwin („Badania nad syntezą i sieciowaniem samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów”). Praca doktorska realizowana jest w Instytucie Technologii Chemicznej Organicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem znanego i cenionego specjalisty w dziedzinie technologii klejów oraz materiałów samoprzylepnych, prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniewa Czecha. Praca doktorska ukierunkowana jest na opracowanie technologii wytwarzania nowatorskich klejów strukturalnych w postaci beznośnikowych taśm samoprzylepnych.
Celem przedstawionego projektu badawczego było opracowanie metody/ metod sieciowania samoprzylepnych klejów poliakrylanowych zawierających grupy funkcyjne, umożliwiających otrzymanie klejów samoprzylepnych w postaci taśmy dwustronnie klejącej, pełniącej funkcję kleju strukturalnego (tzn. kleju, który tworzy spoinę o wytrzymałości wewnętrznej kohezji, przewyższającej wytrzymałość mechaniczną łączonych materiałów głównie szkła, aluminium i stali). Tak otrzymane samoprzylepne taśmy strukturalne znajdą zastosowanie do łączenia materiałów takich jak np. metal i szkło w różnych kombinacjach.
Badania objęły dobór związków sieciujących samoprzylepny klej strukturalny (głównie z grupy utwardzaczy aminowych i innych) oraz warunki prowadzenia procesu sieciowania.

 

Kontakt
kierownik projektu: AGNIESZKA BUTWIN
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
14Kreowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb oraz produktów rybnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie136 790,00 PLNProgramu Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne2011-02-012011-08-31
Opis projektu

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych mających na celu kreowanie świadomości prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecności ryb i ich przetworów w diecie. Zaplanowane kampanie promocyjne skierowane były do uczniów klas drugich szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych, tj. grupy społecznej, która z uwagi na młody wiek znajduje się w okresie kreowania własnych nawyków żywieniowych, jakie niejednokrotnie pozostaną niezmienne przez dalsze lata życia.
Kampanie promocyjne dały dodatkowo aspekt poznawczo-naukowy. W ramach nich zostały przeprowadzone kompleksowe badania ankietowe, pozwalające określić poziom wiedzy młodzieży będącej w przedziale wiekowym 17-19 lat dotyczącej zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem roli spożycia ryb i przetworów rybnych w diecie. Badanie przeprowadzone zostało dwukrotnie na grupie beneficjentów szkolenia – zarówno przed jak i po zakończonej kampanii promocyjnej. Dzięki temu pozwoliło ono pośrednio określić  skuteczność przeprowadzonej operacji oraz wskazało, w jakim stopniu wpłynęła ona na uświadomienie wartości produktów rybnych wśród odbiorców projektu.
Jednym z długotrwałych rezultatów projektu było również zwiększenie popytu na ryby i produkty rybne wśród konsumentów zamieszkałych w rejonie Szczecina. Bezpośrednimi odbiorcami projektu była grupa ok. 1500 osób, a poprzez przekazanie materiałów informacyjnych w postaci książek dla ich rodziców, liczba beneficjentów objętych wsparciem wzrosło około trzykrotnie.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr LESZEK ŚLEPOWROŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
13Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy1 728 071,00 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji2009-06-012011-08-31
Opis projektu
Współpraca sfer nauki i biznesu prowadząca do wzrostu nakładów na działalność B+R w województwie zachodniopomorskim.
Cele szczegółowe:
 • stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarczej i naukowej,
 • wyższa jakość obsługi w odniesieniu do transferu wiedzy, sfer świata nauki oraz świata biznesu,
 • stworzenie infrastruktury informacyjnej umożliwiającej współpracę sfery gospodarczej i naukowej,
 • większe dostosowanie systemu pracy do godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu) w partnerstwie z Politechniką Koszalińską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego, Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr JACEK DROŻDŻAL
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
12Szkolenie w Zakresie Uprawy Winorośli i Produkcji Wina47 650,00 PLNPomoc Techniczna w ramach Planu Działania KSOW dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2011,3.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat2010-08-282011-04-23
Opis projektu

Zainteresowanie rolników i przedsiębiorców innowacyjnymi uprawami oraz stworzenie alternatywnych możliwości, jakie daje uprawa winorośli z uwagi, iż bardzo modnym w ostatnim czasie zjawiskiem stała się tak zwana turystyka winiarska, czyli enoturystyka (jako szybko rozwijająca się gałąź przemysłu turystycznego na świecie).
Przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej oraz szkolenie rolników i właścicieli gospodarstw rolnych miało na celu spopularyzowanie uprawy winorośli. Wykorzystanie zaistniałych zmian warunków klimatycznych pozwoliło na restrukturyzację gospodarstw rolnych w kierunku uprawy winorośli i produkcji wina, a co za tym idzie na poprawę atrakcyjności tych gospodarstw i warunków życia ludności wiejskiej. Kurs kierowany był do osób zawodowo związanych z rolnictwem i przetwórstwem owoców oraz absolwentów szkół rolniczych i ogrodniczych.

 

Kontakt

kierownik projektu: dr hab. inż. PIOTR CHEŁPIŃSKI tel. 91 449 61 60

 

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
11TWÓJ BIZNES. Dotacje na założenie własnej firmy oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej907 846,68 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia2009-07-012011-03-31
Opis projektu

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 18 beneficjentów ostatecznych projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.

W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.

W projekcie wsparciem objętych zostało 30 osób z branży okrętowej lub z firm kooperujących, które były zatrudnione w branży okrętowej lub firmach kooperujących w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr MARTA DREWNIOK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
10Energia odnawialna w każdym domu585 908,14 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw2009-11-012011-01-31
Opis projektu

Pomoc w realizowaniu założeń dotyczących zwiększenia wykorzystania OZE poprzez m.in.  instalację pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych w budynkach już istniejących, jak i nowopowstających. Pomoc ta była realizowana w skali regionalnej poprzez szkolenia i usługi doradcze dla osób przygotowujących nowe inwestycje budowlane m.in. w budownictwie mieszkaniowym, oraz dla osób zarządzających istniejącymi już budynkami.
Szkolenia kierowane były do pracowników i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie projektowania budynków, usług deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi i osób odpowiedzialnych za administrowanie budynkami. Trzydniowy program szkoleniowy realizowany był w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. PATRYCJA ROGALSKA tel. 91 483 54 50
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
9Przedsiębiorczy nauczyciel – przedsiębiorczy uczeń. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT417 408,31 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kardy systemu oświaty2010-01-012010-12-31
Opis projektu

Inicjatywa skierowana była do 90 nauczycieli placówek oświatowych przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego oraz do tych, którzy w przyszłości chcieliby nauczać ww. przedmiotu lub nowego Ekonomia w praktyce.
Z myślą o podniesieniu umiejętności praktycznych nauczycieli projekt przewidywał przeprowadzenie sześciu edycji cyklu szkoleniowo - doradczego, który obejmował 64 godziny szkoleń (w tym 54 h warsztatów praktycznych) oraz 3 godziny doradztwa dla każdego uczestnika.
Poprzez włączenie w proces dydaktyczny technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) nauczyciel może przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla ucznia, a także pokazać jak poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje ze źródeł elektronicznych w celach edukacyjnych. Taki sposób przekazywania wiedzy sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr NATALIA BŁASZCZYK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
8ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ – szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej1 358 541,38 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia2009-01-012010-12-31
Opis projektu

Zapewnienie profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom Uczelni w założeniu własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu w ramach szkoleń i usług doradczych uzyskali wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy, przygotowania biznes planu oraz otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. SŁAWOMIR KONIECZNY
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
7Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki9 723 126,22 PLNProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym2009-01-012010-12-31
Opis projektu
Utworzenie Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, które łącznie z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Elektrycznego ZUT jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków kompleksowych badań nad technologiami telekomunikacyjnymi w Polsce.
W skład Laboratorium wchodzi sześć pracowni badawczych:
 • Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych,
 • Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia,
 • Pracownia Urządzeń Fotonicznych,
 • Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych,
 • Pracownia Badań Numerycznych,
 • Pracownia Analizy i Opracowywania Wyników.


Stworzona w ten sposób infrastruktura badawcza zorientowana jest na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w telekomunikacji światłowodowej, w której będą prowadzone badania związane zarówno z wykorzystaniem nowych materiałów optycznych w technikach telekomunikacyjnych jak i opracowywaniem nowych standardów telekomunikacyjnych oraz wdrażaniem tych standardów do praktyki poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia.
Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie i organizacja nowoczesnego zespołu laboratoriów badawczych, prowadzącego działalność dydaktyczną oraz realizującego wspólnie z firmami telekomunikacyjnymi badania nad technologiami optycznymi w telekomunikacji.

 

Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki ZUT - FILM

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. EWA WEINERT-RĄCZKA tel. 91 449 51 39
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
6Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART1 021 374,81 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw2008-10-012010-12-31
Opis projektu
Zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch jednostek: Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Projekt stanowił jeden z etapów podejmowanych systematycznie starań obu jednostek na rzecz stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju bardzo innowacyjnych przedsięwzięć w regionie zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane były na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.
Cele szczegółowe projektu:
 • identyfikacja pomysłów nadających się do komercjalizacji,
 • podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku akademickim poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo,
 • promocja pomysłów wśród inwestorów,
 • powstanie innowacyjnych firm,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk komercjalizacji wiedzy.
Projekt zaadresowany był do trzech grup odbiorców:
 • pracownicy naukowi zamierzający skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off,
 • doktoranci, studenci oraz absolwenci uczelni planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego.
Kontakt
kierownik projektu: mgr JAŚMINA SOLECKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
5Uczeń studentem – działania informacyjno – szkoleniowe podnoszące świadomość korzyści płynących z edukacji na studiach wyższych49 269,32 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich2010-09-012010-11-30
Opis projektu

Działania informacyjno – szkoleniowe, które podniosły świadomość korzyści płynących z edukacji na studiach wyższych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Podczas 4 edycji spotkań w formie zajęć wykładowo-warsztatowych przedstawione zostały korzyści, jakie płyną ze studiowania na uczelni wyższej oraz perspektywy, jakie otwierają się przed młodymi ludźmi po zakończeniu studiów. Celem projektu było także zaprezentowanie oferty edukacyjnej ZUT, jako uczelni dającej szerokie możliwości rozwoju studentom m.in. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jednostki organizacyjnej ZUT, jako dodatkowej możliwości odbywania szkoleń i rozwoju podczas studiów. Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach. Kierunki kształcenia oferowane przez partnera (m.in. technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego) wskazują na zbieżność tych dziedzin kształcenia z kierunkami studiów podyplomowych oferowanych przez ZUT w Szczecinie.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr inż. ALICJA STĘPNIAK tel. 91 449 47 23
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
4Business English Twoją szansa na sukces42 151,97 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 2010-03-012010-06-30
Opis projektu

Poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z zakresu biznesu przez 30 uczestników projektu. Dodatkowo projekt zakładał poprawę umiejętności komunikacyjnych i przełamanie oporów porozumiewania się w języku angielskim, podniesienie motywacji uczestników do dalszego kształcenia się, uwidocznienie uczestnikom projektu korzyści, jakie daje nauka języków obcych. Po zakończeniu działań rekrutacyjnych projekt zakładał rozpoczęcie szkoleń grupowych. Uczestnikom zostało udostępnione 28 godzin szkoleń grupowych, które były realizowane podczas 7 modułów obejmujących po 4 godziny każdy. Każdy moduł zawierał zadania pokrywające wszystkie cztery kompetencje językowe: mówienie, pisanie oraz czytanie i słuchanie z zachowaniem wszystkich etapów lekcji. Partnerem niniejszego projektu był Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie, gdzie odbywały się szkolenia. Projekt skierowany był do studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie zamieszkujących obszar powiatu świdwińskiego.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr ANNA WOŁKOWICZ tel. 91 449 60 44 
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
3Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli – z rozszerzonym programem obejmującym stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych na Politechnice Szczecińskiej271 963,44 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty2008-10-012010-06-30
Opis projektu
Zapewnienie bezpośredniego wsparcia w rozwoju zawodowym grupie nauczycieli poprzez:
 • zdobycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, które umożliwią rozpoczęcie nauczania nowego przedmiotu,
 • zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych,
 • zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu kształcenia ustawicznego.

Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na podniesienie kwalifikacji grupy nauczycieli biorącej udział w projekcie oraz zmniejszenie dysproporcji wynikających ze statusu majątkowego.  
Projekt dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia 3-semestralnych studiów podyplomowych z chemii z rozszerzonym programem obejmującym stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych. W ramach studiów odbyły się m.in. wykłady, ćwiczenia i laboratoria z podstaw chemii (chemia organiczna, nieorganiczna i fizyczna), dydaktyki chemii, metodyki eksperymentu szkolnego, technologii informatycznej oraz zastosowania nowoczesnych technik multimedialnych. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej i wydaniem świadectwa ukończenia, które dały uprawnienia nauczania drugiego przedmiotu – chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. ELWIRA K. WRÓBLEWSKA tel. 91 449 40 04
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
2Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych431 644,00  PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym2008-08-012010-02-28
Opis projektu
Zwiększenie wiedzy pracowników sektora B+R w zakresie efektywnej współpracy z przemysłem w celu wdrażania osiągnięć prac naukowych w gospodarce.
Cele szczegółowe:
 • zwiększenie świadomości 160 pracowników naukowo-dydaktycznych w dziedzinie komercjalizacji wyników prac naukowych i transferu technologii oraz promocji przedsiębiorczości,
 • komercjalizacja wyników prac B+R;
 • zwiększenie umiejętności 160 pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu prowadzenia prac związanych z patentowym wdrożeniem wyników prac naukowych,
 • zwiększenie wiedzy 160 pracowników naukowo-dydaktycznych na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć związanych z komercjalizacją innowacyjnych wyników prac naukowych.


Projekt był skierowany do 160 pracowników naukowo-dydaktycznych pracujących w uczelniach wyższych województwa zachodniopomorskiego.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr ADRIANNA GUDZOWSKA tel. 91 449 60 20
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
1Wykorzystanie wiedzy i potencjału uczelni wyższych w działalności gospodarczej typu spin off – szkolenia i doradztwo dla środowisk akademickich województwa zachodniopomorskiego239 740,00 PLNProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw2008-09-012009-11-30
Opis projektu

Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki poprzez wspieranie oraz promocję przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim. Podjęte działania przyczyniły się do realizacji celów szczegółowych, tj. zwiększenia poziomu wiedzy na temat działalności spółek spin-off oraz szerzenia dobrych praktyk w tym zakresie. Udział w szkoleniach pozwolił zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające komercjalizację i transfer wiedzy oraz technologii do praktyki gospodarczej.
Realizacja projektu przyczyniła się do promocji przedsiębiorczości akademickiej poprzez zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pozwalającej na konfrontację wyników badań i doświadczeń praktycznych związanych z działalnością firm odpryskowych.
Projekt objął wsparciem doktorantów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) oraz studentów zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr BEATA PAJĄK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie

   

Razem:           185 440 837,86 PLN        573 888,18 EURO

Dodatkowo 6 projektów w ramach PO Ryby 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowej na kwotę 622 235,00 PLN

Projekty zrealizowane w okresie programowania 2004-2006

LpTytuł projektuWartość projektu *Źródło finansowaniaOkres realizacji
45Wspieranie staży absolwentów PS w dziedzinach strategicznych dla regionu261 700,00 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy2005-05-012007-01-31
Opis projektu

Organizowanie 3-miesięcznych, płatnych staży zawodowych absolwentów uczelni w przedsiębiorstwach Pomorza Zachodniego i rozpowszechnianiu informacji o możliwościach ich uzyskania. Staże odbywały się głównie w MŚP z branż strategicznych dla rozwoju regionalnego m.in. technologii informacyjnych i komunikacyjnych, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, budownictwa, gospodarki odpadami. Efektem współpracy absolwentów Uczelni z przemysłem są wspólnie realizowane projekty badawcze i rozwojowe.
Warto nadmienić, iż tego typu projekt był jedynym w regionie Pomorza Zachodniego tego typu projektem. Uczelnia stawia sobie bowiem oprócz edukacji i nauki ambitny cel wspierania przedsiębiorczości akademickiej i aktywnej współpracy z firmami naszego regionu.

 

Kontakt
kierownik projektu:mgr MICHALINA GRAŻYNA NATKANIEC
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
44Modernizacja laboratorium energoelektronicznych przekształtników dla technologii zimnej plazmy2 000 000,00 PLNProgram INTERREG III A polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (województwo zachodniopomorskie) A-2 2005-06-302007-09-28
Opis projektu

Kompleksowa modernizacja 173 m2 powierzchni laboratoryjnej w budynku Wydziału Elektrycznego przy ulicy Sikorskiego 37 oraz kompleksowe wyposażenie w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-pomiarowy dedykowany badaniom urządzeń zasilających odbiorniki plazmowe. Powstały nowoczesne stanowiska badawcze pozwalające testować nowe projekty impulsowych układów zasilania dla technologii zimnej plazmy, oraz nowoczesne stanowiska dydaktyczne. W ramach projektu zorganizowano seminaria popularyzujące technologię zimnej plazmy pośród małych i średnich przedsiębiorstw Euroregionu Pomerania.

Kolejnym celem projektu było wspieranie przedsięwzięć oraz technologii podejmowanych przez MŚP z Euroregionu Pomerania w zakresie ochrony środowiska a chcących wdrożyć technologie oparte o zimną plazmę będące podstawowym obszarem wspólnych badań partnerów jak również zaprojektowanie i wykonanie nowatorskich przekształtników do badań technologii zimnej plazmy.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. STANISŁAW KALISIAK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
43Poprawa infrastruktury sanitarnej w Domu Studenta Nr 4 PS przy ul. Szwoleżerów 1/2 w Szczecinie2 386 125,58 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2005-07-132005-11-04
Opis projektu

Poprawa infrastruktury sanitarnej, dostosowanie warunków zamieszkania studentów do europejskich standardów i zwiększenie zainteresowania studentów zamieszkaniem w tym obiekcie.
W ramach projektu wyodrębniono w pokojach studenckich węzły sanitarne z natryskiem i toaletą, a toalety i sanitariaty zbiorcze na każdej kondygnacji przekształcono w pokoje studenckie również z węzłami sanitarnymi.
Obecna infrastruktura sanitarna po przebudowie w Domu Studenckim Nr 4 spełnia wszystkie normatywy ergonomiczne i higieniczno-sanitarne.

 

Kontakt
kierownik projektu: inż. RYSZARD JABŁOŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
42Doposażenie i modernizacja laboratorium materiałów budowlanych i fizyki budowli oraz pracowni komputerowej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w celu stworzenia nowoczesnej bazy do współpracy z partnerem niemieckim732 104,18 PLNProgram INTERREG III A polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (województwo zachodniopomorskie) A-2 wspiercie transgranicznej współpracy między placówkami badawczymi i przedsiębiorstwami w celu wdrożania wyników badań i poprawy innowacyjności regionu2005-08-012007-01-15
Opis projektu

Partnerem projektu ze strony niemieckiej był Hochschule Neubrandenburg University of Applied Science, Brodaer Strasse 02 D-17033 Neubrandenburg, Deutschland. Rolą partnera było wsparcie Uczelni swoją kadrą, doświadczeniem praktycznym w zakresie inżynierii ruchu drogowego i nowoczesnych metod projektowych oraz bazą dydaktyczną w celu szkolenia i prowadzenia zajęć ze studentami Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
Głównym założeniem realizowanego Projektu było zbliżenie poziomu kształcenia studentów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej do standardów oferowanych przez inne europejskie uczelnie o profilu budowlanym. W ramach Projektu wyremontowano pomieszczenia na trzeciej kondygnacji oraz w poziomie piwnic budynku Wydziału Budownictwa i Architektury. Oprócz modernizacji sali komputerowej i laboratoriów w Projekcie zakupiono również sprzęt komputerowy oraz doposażono laboratoria w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań w zakresie materiałów budowlanych i drogowych oraz fizyki budowli.
W ramach Projektu partnerzy współuczestniczyli w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i spotkań naukowych mających na celu przybliżenie tematyki wykorzystania nowoczesnych metod w projektowaniu dróg i sygnalizacji świetlnej oraz wdrożenia umiejętności stosowania specjalistycznych narzędzi pracy w postaci oprogramowania komputerowego w codziennej praktyce inżynierskiej. Partner niemiecki udostępnił swoją wiedzę i doświadczenia w cyklu wykładów prowadzonych w Uczelni w zakresie projektowania układów komunikacyjnych, drogowych sygnalizacji świetlnych, udzielając konsultacji i pomocy w zakresie rozwiązań praktycznych dotyczących Regionu.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż., prof. nzw. HALINA GARBALIŃSKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
41Stypendia na prace doktorskie na Politechnice Szczecińskiej kreujące innowacyjność regionu348 875,00 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy2005-09-012008-05-31
Opis projektu

Pomoc doktorantom w zdobyciu środków niezbędnych do przygotowania prac doktorskich ukierunkowanych na zastosowanie w przemyśle. Doktoranci mogli pokryć koszty prowadzenia badań naukowych, prac projektowych i wdrożeniowych, zakupić literaturę fachową oraz ponieść opłaty związane z uczestnictwem w studiach doktoranckich, konferencjach i seminariach.
Główną grupą docelową byli uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczelnia dzięki faktowi, że pomoce naukowe zakupione przy pomocy środków z EFS będą wykorzystywane przez kolejne roczniki doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów.

 

Kontakt
kierownik projektu:mgr MICHALINA GRAŻYNA NATKANIEC
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
40Modernizacja Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie530 865,40 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego2005-09-202006-03-15
Opis projektu

Modernizacja Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie (AMSK) działającej dotychczas w oparciu o nie rozwijaną technologię ATM. Stworzono szkielet AMSK pracujący w technologii Gigabit Ethernet, który oferuje znacznie większe przepływności oraz możliwości rozwoju. Wszystkie węzły szkieletowe zmodyfikowane zostały w ten sposób, aby można było w przyszłości połączyć między sobą łączami z prędkością 10 Gb/s. W wyniku realizacji projektu do dwóch węzłów już istniejących dołączono kolejne dwa wykonane zgodnie z powyższym założeniem. Istniejące centrum zarządzania siecią teleinformatyczną zostało zmodernizowane poprzez instalację wyposażonego w specjalistyczne funkcje oprogramowania monitorującego i zarządzającego pracą urządzeń działających w tej sieci. Także w tym węźle uruchomiono nowy, dodatkowy system podtrzymywania zasilania awaryjnego (UPS). W wyniku realizacji projektu węzły dostępowe do sieci szkieletowej zostały wyposażone w przełączniki umożliwiające dostęp do sieci AMSK użytkownikom z przepustowościami 1 Gb/s. Projekt przewidywał także instalację w węzłach dostępowych urządzeń podtrzymujących zasilanie w razie awarii sieci energetycznej oraz umieszczenie w nich specjalizowanych „reseterów” zapewniających możliwość zdalnego restartowania urządzeń sieciowych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
39Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji1 579 773,00 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy2005-10-012008-05-30
Opis projektu

Podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie innowacji, stworzenie platformy pomiędzy firmami a sferą badawczo-rozwojową oraz uruchomienie sieci lokalnych ośrodków transferu technologii i innowacji LOTTI (na wyższych uczelniach i instytucjach okołobiznesowych), ułatwiającej wdrożenie innowacji.
Projekt RSI pilotażowo zajmował się inicjowaniem współpracy w kluczowych branżach regionu Pomorza Zachodniego: przetwórstwo rybne, branża chemiczna i branża drzewno-meblarska. Stymulując współpracę i tworzenie się sieci (inicjatyw klastrowych) wspierał przedsiębiorców oferując im nową jakość w zakresie wymiany informacji o technologiach, nowych rozwiązaniach organizacyjnych i trendach rynkowych.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr JAŚMINA SOLECKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
38Stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD-BIOCENTRUM1 739 704,00 PLNSektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów 2005-10-012007-09-30
Opis projektu

Stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów do wykorzystania w przemyśle medycznym w produkcji takich elementów jak: implanty, protezy, narzędzia chirurgiczne, dentystyczne itd. oraz w przemyśle spożywczym: narzędzia do przetwórstwa żywności, opakowania, których eksploatacja może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi.
W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt badawczy w postaci: potencjostatu, komory solnej, komory klimatycznej, tribometru, nanotwardościomierza, profilometru, mikroskopu dolnostolikowego, lupy oraz przecinarki.
Beneficjentami bezpośrednimi projektu były przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze chcące skorzystać z usług laboratorium w zakresie analiz, ekspertyz, ocen czy certyfikacji technologii związanych z biomateriałami. Projekt odpowiadał na potrzeby technologiczne takich branż jak między innymi: rolno-spożywcza, medyczna, metalowa i chemiczna. Ponadto pośrednimi beneficjentami projektu byli pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw, którzy uzyskali dostęp do specjalistycznych usług szkoleniowo-dydaktycznych w zakresie własności eksploatacyjnych materiałów. Z projektu skorzystała również kadra badawcza Centrum Doskonałości, która dzięki nowoczesnej aparaturze mogła prowadzić na wysokim poziomie badania w dziedzinie biomateriałów oraz przyłączać się do międzynarodowych konsorcjów badawczych. Beneficjentami pośrednimi byli również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci Uczelni. Dostęp do laboratorium umożliwił im bowiem przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę zastosowań badań w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. prof. ZUT JOLANTA BARANOWSKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
37Budowa łącza teleinformatycznego AMSK pomiędzy Politechniką Szczecińską a Uniwersytetem Szczecińskim251 132,58 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego2005-11-072006-12-31
Opis projektu
Przyłączenie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa) i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska) do Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie.
Projekt polegał na:
 • budowie kanalizacji teletechnicznej wraz z wykonaniem łącza światłowodowego pomiędzy węzłem AMSK mieszczącym się w Akademickim Centrum Informatyki (ACI) Politechniki Szczecińskiej (al. Piastów 41), a Wydziałami Zarządzania i Ekonomiki Usług (ul. Cukrowa 8) i Humanistycznym (ul. Krakowska 71) Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z utworzeniem węzła teleinformatycznego w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowska 71,
 • doposażeniu urządzeń w węźle ACI.

Dzięki wykonanemu łączu teleinformatycznemu został umożliwiony dostęp pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz studentom do pozostałych sieci komputerowych szczecińskich uczelni, do zasobów akademickich zlokalizowanych w innych ośrodkach akademickich na terenie naszego kraju, a także do ogólnoświatowej sieci Internet.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
36Budowa Infrastruktury Bezprzewodowej Sieci Informatycznej w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej361 000,33 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2005-12-012007-01-22
Opis projektu

Budowa bezprzewodowej sieci informatycznej pokrywającej swoim zasięgiem wszystkie budynki Wydziału Mechanicznego uczelni. Projekt przyczynił się bezpośrednio do realizacji celu, jakim jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez:

 • stworzenie drożnej struktury sieci teleinformatycznej,
 • rozwijanie warunków edukacji informatycznej: e-nauczanie wsparte zaawansowanymi technologiami multimedialnymi poprzez bezprzewodowy Internet,
 • rozwój usług informatycznych i internetowych: rozwój transmisji multimedialnych, usług bibliotecznych, innych usług e-learningu,
 •  powszechną dostępność usług informatycznych.

Produktem realizacji projektu była nowa infrastruktura bezprzewodowej sieci informatycznej we wszystkich budynkach Wydziału Mechanicznego, w tym w laboratoriach i Hali Technologicznej. Urządzenia sieci bezprzewodowej wraz z antenami zapewniają we wszystkich pomieszczeniach wydziału bezprzewodowy dostęp do zasobów sieciowych i transmisji multimedialnych przy prędkościach transmisji do 108 Mb/s.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MARCIN KRÓLIKOWSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
35Stworzenie Multimedialnego Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną100 708,51 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2005-12-122006-05-19
Opis projektu

Stworzenie nowoczesnego, technicznego ośrodka zarządzania informacją specjalistyczną z zakresu norm i patentów. Inwestycja służy przede wszystkim poprawie jakości nauczania na poziomie wyższym technicznym oraz ułatwia i usprawnia dostęp do wiedzy jawnej chronionej dla szerokiego grona użytkowników w regionie i Euroregionie.
Projekt umożliwił wzrost konkurencyjności Regionu Zachodniopomorskiego oraz sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionu, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Rozwój ośrodka zmierza w kierunku współpracy z państwami należącymi do Euroregionu w zakresie wspólnych programów badawczych z dziedziny innowacji i transferu technologii.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr ANNA FIDZIUKIEWICZ
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
34Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu144 989,00 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy2006-01-012008-05-31
Opis projektu
Podniesienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w zakresie wdrażań rozwiązań innowacyjnych w gospodarce morskiej poprzez budowę systemu komunikacji i współpracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej, sfery badawczo-rozwojowej, instytucji wsparcia. Cel zrealizowano poprzez 3 rodzaje działań:

 1. Badanie MŚP, dużych firm i instytucji badawczych działających w obszarze gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego identyfikujące możliwości współpracy i transferu technologii.
 2. Organizacja giełd kooperacyjnych, spotkań informacyjnych, spotkań w siedzibie partnerów oraz konferencji stymulujących współpracę w zakresie rozwoju innowacji wśród podmiotów związanych z gospodarką morską regionu zachodniopomorskiego.
 3. Budowa internetowej bazy danych z aktualnymi informacjami związanymi z realizacją projektu, dotyczącą partnerów oraz forum dyskusyjne, oferty technologiczne i oferty współpracy, informacje o możliwościach finansowania projektów wraz z newsletterami i biuletynami.

Koordynatorem projektu jest Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., Politechnika Szczecińska występuje jako partner.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr. hab. inż. TADEUSZ JASTRZĘBSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
33Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w zakresie energii odnawialnej w Ostoi4 791 045,93 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2006-02-272006-10-15
Opis projektu

W ramach projektu XIX- wieczny pałacyk został odrestaurowany, wyposażony w nowoczesną aparaturę i przystosowany do nowej funkcji użytkowej. W ten sposób Uczelnia połączyła historyczna wartość zabytku z dorobkiem myśli proekologicznej. Ośrodek ma służyć rozwojowi świadomości ekologicznej oraz podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa o odnawialnych źródłach energii. Jest to pierwszy ośrodek w regionie i jeden z nielicznych w Polsce, w którym działalność dydaktyczno-badawcza jest połączona z praktyczną prezentacją na terenie obiektu. Za pomocą specjalistycznych urządzeń i modeli instalacji przedstawione będzie funkcjonowanie m.in.: kotła na biomasę, pompy cieplnej, kolektorów słonecznych i biologicznej oczyszczalni ścieków. Nowatorskie i kompleksowe podejście ma na celu wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie społeczeństwa do praktycznego wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Natomiast studenci szczecińskich uczelni zyskali nowoczesne i dobrze wyposażenie miejsce do przeprowadzania badań naukowych niezbędnych przy tworzeniu prac magisterskich i doktorskich, a także możliwość odbywania w ośrodku praktyk studenckich i staży absolwenckich.
Ośrodek wyposażono w urządzenia racjonalizujące zużycie energii i wykorzystujące energię słoneczną, energię ciepła ziemi oraz energię biomasy. Ośrodek pozwolił także na realizację projektów naukowo-badawczych z dziedziny odnawialnych źródeł energii, budowy zintegrowanych systemów zaopatrzenia w energię, racjonalizacji zużycia energii, uprawy roślin energetycznych, identyfikacji i mapowania zasobów regionalnych, analizy uwarunkowań i efektywności ekonomicznej, opracowania lokalnych polityk energetycznych itd.

 

Kontakt
kierownik projektu: inż. HENRYK LIZAKOWSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
32Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych331 025,00 PLNSektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4.5 Projekty celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii ( z ang. foresight)2006-06-012008-05-01
Opis projektu

Przeprowadzenie szeregu działań w zakresie wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania materiałów polimerowych, które pozwoliły na wielowymiarowe oszacowanie przyszłych kierunków rozwoju badań i przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych powiązań, a zatem wszystkich prac, które składają się na pojęcie foresight technologicznego.

Przeprowadzony foresight był źródłem diagnoz istotnych problemów naukowych, technologicznych, gospodarczych i ekologicznych w różnych horyzontach czasowych oraz  instrumentem prognozowania i podejmowania decyzji zarówno przez władze krajowe zarządzające nauką, jak i środowiska biznesowe oraz instytucje sfery publicznej.

Jednym z najistotniejszych celów projektu było zainicjowanie oraz rozwijanie twórczej współpracy pomiędzy decydentami rządowymi i samorządowymi, instytucjami przemysłowymi i badawczymi, oraz samymi naukowcami i właścicielami MŚP. Współpraca taka sprzyjała konsolidacji tych środowisk (co prowadzić będzie do tworzenia wspólnych projektów), zlikwidowaniu istniejących barier, nawiązaniu ścisłej współpracy na linii nauka-przemysł, tak w skali regionów, jak i kraju.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. TADEUSZ SPYCHAJ
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
31Tworzenie sieci współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na poziomie regionalnym283 360,00 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy2006-07-012008-05-30
Opis projektu

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a firmami, a w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Tworzona sieć miała na celu zbudowanie więzi strukturalnych pomiędzy nauką a praktyką (przemysłem) poprzez tworzenie warunków do współpracy i transferu technologii w zakresie nowych materiałów (nanomateriałów i nanotechnologii, biomateriałów).
Beneficjentami Ostatecznymi tego projektu były przedsiębiorstwa z terenu województwa zachodniopomorskiego (głównie MŚP), głównie technolodzy produkcji i kierownicy działów.
Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii działa aktywnie na rzecz firm i instytucji z obszaru technologii bio- i nanopolimerowych organizując konferencje, wykonując ekspertyzy lub prace badawcze. Stworzenie sieci współpracy w skali regionu zaowocowało podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstw branży chemicznej w skład której wszedł  rynek materiałów i biotechnologii polimerowych.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. MIROSŁAWA EL FRAY
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
30Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni w Politechnice Szczecińskiej1 832 414,00 PLNSektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe.2006-07-152008-05-31
Opis projektu
Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni świadczącego specjalistyczne usługi na rzecz przedsiębiorstw. W ramach projektu zaplanowano:
 • zakup wyspecjalizowanej aparatury obejmującej aparaturę technologiczną, aparaturę badawczo-pomiarową oraz urządzenia pomocnicze,
 • akredytację laboratorium w Polskim Centrum Akredytacji,
 • stworzenie wirtualnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie technologii materiałowych.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu były przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze chcące skorzystać z usług laboratorium w zakresie analiz, ekspertyz oraz ocen związanych z obróbką powierzchni oraz badań materiałowych. Projekt odpowiadał na potrzeby technologiczne takich sektorów jak: obróbka metali tworzyw sztucznych, wytwórstwo narzędzi, obróbka powierzchniowa oraz produkcja urządzeń mechanicznych. Usługi technologiczne i doradcze w zakresie obróbki powierzchni oraz badania materiałowe stanowiły ciekawą ofertę zarówno dla dużych zakładów w regionie jak i małych i średnich przedsiębiorstw, nie posiadających własnych laboratoriów.
Beneficjentami pośrednimi projektu byli pracownicy Uczelni, którzy dzięki nowoczesnej aparaturze mogli prowadzić badania na wysokim poziomie w dziedzinie inżynierii powierzchni. Posiadanie nowoczesnych narzędzi badawczych i technologicznych w zakresie inżynierii materiałowej na wysokim, europejskim poziomie pozwoliło na uzyskiwanie środków poprzez udział zarówno w krajowych jak i międzynarodowych projektach badawczych. Inwestycja będąca przedmiotem projektu stanowi nieoceniony impuls rozwojowym Instytutu Inżynierii Materiałowej od lat specjalizującego się w rozwoju technologii powierzchniowych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr hab. inż. prof. ZUT JOLANTA BARANOWSKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
29Wyposażenie środowiskowego laboratorium bio i nanotechnologii polimerowych dla podniesienia konkurencyjności MŚP5 663 600,00 PLNSektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach polskiej gospodarki2006-08-012008-03-31
Opis projektu

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wyposażenie aparaturowe środowiskowego laboratorium bio- i nanotechnologii materiałów polimerowych Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Szczecinie (ZCZT) w specjalistyczne urządzenia technologiczne w skali ćwierć-technicznej i badawcze (z zakresu syntezy, modyfikacji, separacji oraz badań właściwości biopolimerów i nanomateriałów polimerowych).
Z wykorzystaniem aparatury wykonywano próby ćwierć-techniczne, ekspertyzy, badania oraz usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Wnioskowana aparatura technologiczna pozwoliła na opracowanie nowych procesów i technologii materiałów biopolimerowych w skali ćwierć-technicznej oraz ich przeskalowanie do praktyki przemysłowej. Specjalistyczna aparatura badawcza pozwoliła na poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami użytkowymi nowych nanomateriałów biopolimerowych. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu laboratorium możliwe było otrzymywanie liczących się z punktu widzenia przedsiębiorstw partii nowych produktów polimerowych w formie emulsji, roztworów, polimerów z nanocząstkami interesujących podmioty gospodarcze.
Wspomniana infrastruktura technologiczna w skali ćwierć technicznej rozszerzyła możliwości współpracy podmiotów gospodarczych z ZCZT i pozwoliła na lepsze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. MIROSŁAWA EL FRAY
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
28Utworzenie akredytowanego laboratorium badań struktury i właściwości mechanicznych materiałów4 000 000,00 PLNSektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe2006-08-012008-02-29
Opis projektu

Stworzenie nowoczesnego Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów wyposażonego w zaawansowaną konstrukcyjnie i technologicznie aparaturę, w którego skład wchodzą następujące pracownie: pracownia badań metalograficznych, pracownia badań mechanicznych, pracownia badań nieniszczących oraz pracownia badań chemicznych. Dzięki realizacji projektu Laboratorium świadczy usługi badawcze zarówno dla środowiska gospodarczego jak i naukowego.
W ramach projektu zakupiono niezbędną aparaturę i oprzyrządowania, przeprowadzono szkolenia kadry zgodnie z wymaganiami instytucji akredytującej jak i dokonano akredytacji Laboratorium zgodnie z wymogami Polskiego Centrum Akredytacji.
W Laboratorium poza działalnością na rzecz przemysłu wykonywano również usługi dla środowiska naukowego. Poziom świadczonych usług oraz ich konkurencyjność były  również atutem w przyjmowaniu zleceń na badania materiałów z niemieckich ośrodków przemysłowych znajdujących się w obszarach przygranicznych z województwem zachodniopomorskim.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. JERZY NOWACKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
27Bonitacje rybackie rzek, jezior i przybrzeżnej strefy Bałtyku województwa Zachodniopomorskiego295 128,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2006-08-212008-05-30
Opis projektu

Wykonanie bonitacji rybackich różnego typu wód Pomorza Zachodniego, których efektem było szczegółowa charakterystyka wybranych jezior i rzek pod katem rybackiego zagospodarowania oraz ocena cech biologicznych ryb zamieszkujących te akweny. Głównym wykonawcą projektu był Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych, będący jednostką naukową Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie.
Wynikiem prac bonitacyjnych jest poznanie aktualnego składu ichtiofauny badanego cieku czy jeziora, a co za tym idzie określenie stosunków faunistycznych panujących w danym zbiorniku. Czyli na podstawie bonitacji można określić, jakim gatunkiem należy daną wodę zarybiać i jaką ilością, tak aby biotop spełniał właściwą funkcję wobec biocenozy, a zarybienie powodowało jej właściwy rozwój.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MARIUSZ RACZYŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
26Transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych technik hodowli i technologii przetwórstwa ryb z uczelni wyższej do sektora rybołówstwa338 920,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo 4.6 Działanie innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2006-08-212008-04-20
Opis projektu
Projekt opierał się na transferze rezultatów licznych badań prowadzonych na uczelni w zakresie przetwarzania surowców rybnych i hodowli ryb. Dzięki transferowi wiedzy przetwórcy i hodowcy ryb udoskonalą stosowane procesy i będą mogli wdrażać nowe technologie.
Projekt obejmował 6 specjalistycznych szkoleń dla przetwórców i hodowców ryb, których tematyka została ustalona na podstawie potrzeb zgłaszanych przez firmy. W ramach projektu wydano poradniki dla przedsiębiorców, a także audyty technologiczne i konsultacje ekspertów – naukowców z uczelni, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach projektu przeszkolono ok. 140 pracowników, zatrudnionych w firmach branży rybnej, co przełoży się na poprawę jakości polskich produktów. Ponadto audyty technologiczne i konsultacje z naukowcami przyczynią się do udoskonalenia procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa oraz w hodowlach, jak i zainteresują przedsiębiorców wdrażaniem innowacji. Wszystkie te działania sprzyjają także aktywnej współpracy ze światem nauki, co w przyszłości zaowocuje transferem technologii z uczelni wyższych (gdzie tworzone są innowacje) do firm oraz wspólnymi projektami badawczo-wdrożeniowymi.
Szkolenia obejmowały następujące tematy:
 1. innowacyjne systemy jakości dla branży przetwórstwa rybnego: ISO 22000, IFS, BRC, prawo żywnościowe dla branży rybnej (polskie i unijne),
 2. innowacyjne rozwiązania w technologii produktów mrożonych,
 3. innowacyjne rozwiązania w technologii marynat i salina,
 4. innowacyjne rozwiązania w technologii ryb wędzonych,
 5. innowacyjne rozwiązania w technologii konserw rybnych,
 6. technologie przyjazne środowisku stosowane w akwakulturze.


Dzięki projektowi przedsiębiorcy zdobyli praktyczną wiedze, która pozwoli im udoskonalać dotychczas stosowane technologie i procesy na bardziej ekonomiczne, oszczędzające środowisko naturalne i poprawiające jakość produktów rybnych.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr ROKSANA KOCHANEK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
25Realizacja innowacyjnego projektu w celu monitoringu połowowego struktury gatunkowej i długościowej ryb bytujących w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej ukierunkowanego na optymalizację wykorzystania zasobów tego łowiska przy zachowaniu istniejącej bioróżnorodności gatunkowej1 127 312,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działanie innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2006-11-302008-11-28
Opis projektu
Realizacja, przy pomocy zmodernizowanego statku, projektu innowacyjnego obejmującego: opracowanie, sprawdzenie w warunkach rzeczywistych łowisk Zatoki Pomorskiej i wdrożenie do praktyki monitoringu połowowego zasobów łowisk przybrzeżnych,
 • pozyskiwanie, gromadzenie i opracowanie danych obejmujących wybrane charakterystyki struktur zasobów ryb bytujących w wodach przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej, ukierunkowane głównie na monitoring struktury gatunkowej zasobów oraz składów długościowych populacji ryb przydennych,
 • tworzenie, w oparciu o wyniki monitoringu połowowego, bazy danych do zarządzania zasobami ukierunkowanego na optymalizację ich wykorzystania i zachowanie bioróżnorodności ekosystemu tego łowiska i innych łowisk przybrzeżnych,
 • poznanie mechanizmów zachowań różnych gatunków ryb w tych wodach i  wykorzystanie ich do planowania długofalowych działań w zakresie ochrony i eksploatacji zasobów,
 • utworzenie, poprzez modernizacje i doposażenie statku SNB-AR1, pływającego laboratorium morskiego przeznaczonego do monitorowania stanu zasobów strefy przybrzeżnej Bałtyku i zapewnienie warunków umożliwiających pełniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie tego statku do realizacji prac naukowo-badawczych, techniczno-wdrożeniowych i prezentacji w warunkach rzeczywistych (bezpośrednio na łowisku i podczas wykonywania połowów badawczych) różnych rozwiązań dla rybołówstwa bałtyckiego zgodnych z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa.


Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie oraz z rybakami i organizacjami zrzeszającymi różne podmioty uczestniczące w wykorzystywaniu zasobów tego akwenu.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. STANISŁAW DUDKO
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
24Agroturystyka to też biznes – szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności agroturystycznej374 683,33 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.5 Promocja przedsiębiorczości2006-12-012008-04-29
Opis projektu

Praktyczne przygotowanie oraz zmotywowanie grupy młodych ludzi z województwa zachodniopomorskiego – głównie studentów i absolwentów uczelni do otwarcia oraz efektywnego prowadzenia własnej działalności agroturystycznej. Szkolenie były realizowane w formie wykładów, warsztatów oraz działalności doradczej i zostały podzielone na następujące moduły tematyczne: organizacyjno-prawne podstawy działalności agroturystycznej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszarów wiejskich oraz praktyczne aspekty organizacji gospodarstwa agroturystycznego. W ramach programu dydaktycznego przewidziane było wizytowanie dobrze prosperujących gospodarstw agroturystycznych, co przyczyni się do promocji dobrych praktyk. Głęboki nacisk położony został na wiedzę praktyczną, co umożliwi uniknięcie młodym przedsiębiorcom błędów, które mogą skazać ich biznes na porażkę. Efektem projektu było podjęcie przez Beneficjentów Ostatecznych działalności agroturystycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, co wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców wsi.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr JAKUB SZPON
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
23Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju – stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej w Szczecinie przygotowujących prace z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu rolno-spożywczego, gospodarki 401 347,20 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy2006-12-012008-03-31
Opis projektu

Projekt finansował słuchaczom Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego w Akademii Rolniczej w Szczecinie 20 piętnastomiesięcznych stypendiów po 18.000,00 zł. Były one przyznane w drodze konkursu najlepszym doktorantom, których prace doktorskie przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości, transferu technologii, rozwoju sieci, klastrów lub innych podobnych struktur w regionie lub też wypracowują rozwiązania umożliwiające lepsze wykorzystanie potencjału naturalnego regionu i dotyczą takich branż jak rolnictwo, rybołówstwo, przetwórstwo rybne, przemysł spożywczy, leśnictwo i gospodarka odpadami. Środki te wykorzystywane były wyłącznie na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, regionalnych, krajowych lub zagranicznych konferencjach związanych z tematem doktoratu. Stypendia umożliwiły doktorantom prowadzenie badań na wysokim poziomie, jak również pozwoliły na kontakt z najnowszymi osiągnięciami w danych dziedzinach.
Rezultatem projektu było opracowanie co najmniej 20 rozwiązań na najwyższym poziomie i o aplikacyjnym charakterze w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki, a w konsekwencji wzmocnienie konkurencyjności regionu. Kolejnymi rezultatami projektu było m.in. wzrost potencjału naukowego regionu w dziedzinach kluczowych dla jego rozwoju, podniesienie poziomu kształcenia w tych dziedzinach oraz lepsze dopasowanie oferty uczelni do potrzeb rynku, pobudzenie zainteresowania doktorantów tematyką kluczowa dla rozwoju regionu i stymulowanie współpracy z przemysłem.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw.
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
22Adaptacja obiektu i utworzenie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – etap I projektu400 000,00 PLNProgram INTERREG III A polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (województwo zachodniopomorskie); priorytet B Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej; działanie B-1 dalszy rozwój infrastruktury technicznej przyczyniający się do wzmocnienia potencjału innowacyjnego regionu2007-01-022007-12-31
Opis projektu
Partnerem w projekcie był Institut für Energie und Umwelt e.V., który będzie pełnił rolę doradcy i konsultanta.
Intencją obu partnerów było stworzenie w centrum Euroregionu powszechnie znanego i rozpoznawalnego w szerokim społeczeństwie ośrodka wspierającego rozwój gospodarczy Euroregionu, skupiającego różnego typu jednostki, które zajmować się będą działalnością na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w taki sposób, aby utworzyć pewnego rodzaju „one stop shop”.
Realizacja projektu (etapu I adaptacji obiektu) była bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia prac, które były kontynuowane w II etapie adaptacji obiektu przekazanego Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 20/21, a następnie realizacji celów związanych bezpośrednio z działalnością Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i innych, które znajdą swoją siedzibę w zmodernizowanym obiekcie.
Bezpośrednimi celami niniejszego projektu są:
 • stworzenie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia adaptacji budynku,
 • umożliwienie dostosowania planowanej adaptacji do potrzeb Euroregionu,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na podstawie wykonanego etapu I adaptacji budynku możliwe będzie pozyskanie kolejnych środków na realizację robót budowlano – montażowych w obiekcie.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. arch. LECHOSŁAW CZERNIK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
21Modernizacja i rozbudowa wyposażenia studenckiego laboratorium z fizyki na Politechnice Szczecińskiej424 566,34 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2007-01-022007-06-29
Opis projektu

Wzbogacenie laboratoryjnej bazy dydaktycznej Instytutu Fizyki poprzez rozbudowę i doposażenie istniejących pracowni fizycznych. Pracownie zostały wzbogacone o 20 nowych kompletnych zestawów laboratoryjnych tematycznie związanych z fizyką atomową i spektroskopią. Ponadto, zostały zmodernizowane już istniejące stanowiska poprzez doposażenie ich w nowe przyrządy pomiarowe oraz skomputeryzowanie. Zapewniło to z pewnością ukierunkowanie zajęć laboratoryjnych z fizyki pod kątem szerokiego profilu kształcenia studentów na kilkunastu kierunkach oraz kilkudziesięciu specjalnościach istniejących w naszej Uczelni.
Rozwój technik komputerowych i nowych technologii oraz technik pomiarowych wymaga kształcenia inżynierów na wysokim poziomie umożliwiającym im szybkie adaptowanie do zmieniających się potrzeb konkurencyjnego rynku pracy oraz uwarunkowań technicznych i technologicznych.
Realizacja projektu poprawiła jakość kształcenia studentów, zwiększyła ofertę edukacyjną Uczelni oraz podniosła atrakcyjność studiów, wzbogaciła również ofertę wymiany   studentów z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. IRENA KRUK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
20Rozbudowa innowacyjnej infrastruktury technicznej Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi położonej w Euroregionie Pomerania1 908 944,00 PLNProgram INTERREG III A polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (województwo zachodniopomorskie); priorytet B Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej; działanie B-1 dalszy rozwój infrastruktury technicznej przyczyniający się do wzmocnienia potencjału innowacyjnego regionu2007-04-012008-10-31
Opis projektu
Poprawa transgranicznej innowacyjnej infrastruktury naukowobadawczej Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi poprzez zakup nowoczesnej specjalistycznej aparatury i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach projektu zostały utworzone cztery nowe pracownie naukowe wraz ze stanowiskami badawczymi:
 1. Stacja badawczo – pomiarowa natężenia napromieniowania słonecznego,
 2. Stacja badawcza modułów paneli fotowoltaicznych (PV),
 3. Automatyczna makroklimatyczna stacja meteorologiczna,
 4. Układ kogeneracyjny oparty na mikroturbinie olejowej.

Ponadto w okresie realizacji projektu zostały zorganizowane:
 • imprezy informacyjne, seminaria, konferencje naukowe na których zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • konkurs dla studentów kierunków architektonicznych z Euroregionu Pomerania na wykonanie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu i obiektów Ośrodka w Ostoi w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • konkurs wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii dla uczniów Euroregionu Pomerania.

Specjalistyczne wyposażenie Ośrodka jest udostępnione dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym szczególnie ośrodków naukowo – badawczych z Euroregionu Pomerania, prowadzących prace badawczo-wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Obecnie Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi służy Uczelni oraz środowisku akademickiemu Euroregionu Pomerania do prowadzenia działalności szkoleniowo-badawczej, naukowej, wdrożeniowej, edukacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej w zakresie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Specjalistyczne wyposażenie Ośrodka w Ostoi umożliwia prowadzenie polsko - niemieckich projektów naukowo - badawczych m.in. w zakresie budowy zintegrowanych systemów zaopatrzenia w energię wraz z oceną ich wydajności.

 

Kontakt
kierownik projektu: mgr MARCIN WINIARCZYK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
19Określenie nosicielstwa i podatności na infekcję Koi-Herpes-Virusem wybranych gatunków ryb karpiowatych i ich krzyżówek pochodzących z wód otwartych i obiektów hodowlanych położonych w zlewni Odry893 415,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-04-132008-07-15
Opis projektu
Przeprowadzenie kompleksowych, wieloczynnikowych badań nad rozprzestrzenianiem się wirusa KHV oraz możliwościami zapobiegania dalszej jego ekspansji na polskich wodach śródlądowych, a poprzez to ograniczenie negatywnego wpływu na stan polskiego rybactwa.
Zakres planowanych działań obejmował:
 • opracowanie mapy zarażenia wirusem KHV jezior, rzek i stawów znajdujących się na terenie zlewni Odry,
 • zestawienie i opracowanie na potrzeby polskich hodowców metod oznaczania wirusa obowiązujących w unijnych laboratoriach referencyjnych,
 • opracowanie procedury postępowania w gospodarstwie karpiowym na wypadek pojawienia się wirusa,
 • znalezienie najbezpieczniejszych pod względem wrażliwości na wirusa gatunków lub krzyżówek ryb karpiowatych, która mogłaby stanowić alternatywny dla karpia przedmiot chowu w stawach,
 • uruchomienie laboratorium referencyjnego diagnostyki chorób wirusowych ryb przy Zakładzie Akwakultury uczelni,
 • stworzenie zaplecza badawczego na terenie RSD Nowe Czarnowo pozwalającego w przyszłości prowadzić badania w zakresie czynności interwencyjnych w przypadku pojawienia się nowych jednostek chorobowych (biologia patogenów, drogi zarażenia, nosicielstwo, profilaktyka).
Wyznaczone zadania prowadzone były w oparciu o pobór reprezentatywnych prób ryb karpiowatych ze środowiska naturalnego oraz od wybranych hodowców. Ponadto przeprowadzono w warunkach kontrolowanych tarło wybranych krzyżówek ryb karpiowatych i ich podchów. Przeprowadzenie doświadczeń akwaryjnych polegających na zarażaniu wirusem KHV i sprawdzenie odporności wybranych gatunków karpiowatych i ich krzyżówek na działanie wirusa oraz cały szereg laboratoryjnych badań genetycznych powinno umożliwić jasne określenie dróg przenoszenia patogenu oraz skutecznych metod walki z chorobą KHV.
Ważnym aspektem badań było prowadzenie doświadczeń hodowlanych, co powinno przynieść pośrednie rozwiązania problemu, jakim są ogromne straty finansowe hodowców, gdyż założony cykl doświadczeń pozwoli wskazać możliwości rozwoju hodowli stawowej w obliczu nowych zagrożeń chorobowych.

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MACIEJ KIEŁPIŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
18Wdrożenie bezdotykowego optycznego systemu pomiarowego Nexiv VMR - 1515” do pomiaru łusek i określenia tempa wzrostu ryb1 101 900,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-04-132008-04-30
Opis projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w obszarze przetwórstwa rybnego i hodowli ryb w województwie zachodniopomorskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy wśród przedsiębiorców na temat wydajności biologicznej i racjonalnej eksploatacji różnych zbiorników wodnych. Osiągnięte to było przez zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na temat dokładnego rozpoznania struktury ichtiofauny badanych zbiorników wśród przedsiębiorstw i instytucji oraz dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu prac z zakresu B+R (badania + rozwój) w praktyce gospodarczej, które w tym przypadku będą głównie dotyczyły metod określania wieku badanych ryb oraz ich tempa wzrostu długości i masy. Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach programowych tj. m.in. 2792/99 SPO 2004-2006, gdzie za działania innowacyjne uznaje się badania z zakresu opracowania systemu zbierania podstawowych danych o rybołówstwie zasobów organizmów wodnych; podnoszenia stanu wiedzy w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb lub przetwórstwa produktów rybnych oraz rynku rybnego oraz otrzymania produktu rybnego o zwiększonej wartości dodanej. Pomysł realizacji projektu zyskał aprobatę użytkowników rybackich, którzy już we wcześniejszych latach zwracali się z prośba do Zakładu Gospodarki Rybackiej na  Wodach Otwartych o wykonanie tego typu badań.
Głównym celem projektu była szczegółowa analiza wybranych jezior i rzek pod kątem charakterystyki gospodarczej ryb zamieszkujących te akweny. W tym celu w całym okresie trwania projektu przeprowadzono wyjazdy terenowe na różne zbiorniki Pomorza Zachodniego, podczas których dokonano połowu lub zakupu od użytkowników rybackich ryb różnych gatunków występujących w tychże zbiornikach. Pobrano 100 prób, w każdej co najmniej 100 osobników. Każda pozyskiwana w ten sposób ryba poddana była pomiarom, a z jej łusek wykonano preparat. Na gotowych preparatach został określony wiek ryby, a następie tak przygotowane preparaty podane zostały obróbce przez system pomiary Nexiv. Pozwoliło to stworzyć bazę danych, na podstawie której Nexiv „nauczy” się samodzielnie określać wiek badanych ryb, wykonując przy tym odpowiednie pomiary. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą określić tempo wzrostu długości i masy badanych ryb, a co za tym idzie ich charakterystykę gospodarcza. Jednocześnie „przyuczenie” do takiej pracy systemu Nexiv, pozwoli na prowadzenie tego typu badań na ogromną skalę, a użytkownicy rybaccy dostaną doskonałe narzędzie wspomagające ich w prowadzeniu tzw. racjonalnej gospodarki rybackiej.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. SŁAWOMIR KESZKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
17Wdrożenie innowacyjnych metod oceny stanu zdrowia, wzrostu i rozwoju ryb, jakości produktów rybnych oraz wpływu środowiska hodowlanego na efektywność produkcji rybackiej1 712 797,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-04-162008-03-31
Opis projektu

Wzrost innowacyjności firm zajmujących się szczególnie przetwórstwem, hodowlą i połowem ryb w województwie zachodniopomorskim. Cel ten został osiągnięty poprzez wsparcie badań naukowych zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości produktów rybnych i przetwórstwa rybnego oraz badań przyczyniających się do ochrony ryb hodowlanych i wolnożyjących.
Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły na przygotowanie platformy do przeprowadzania badań, których wyniki po wdrożeniu w praktyce przyczyniają się do zwiększenia rentowności działalności rybackiej poprzez zastosowanie innowacyjnych metod zmierzających do ochrony rybostanu oraz metod zapewniających właściwą jakość pozyskiwanych surowców.
Realizacja projektu wpłynęła na wzrost innowacyjności firm poprzez wzmocnienie zaplecza technologicznego przedsiębiorstw wykorzystujących powstałą infrastrukturę, co przyczyniło się do podwyższenia konkurencyjności gospodarki. Zostało to osiągnięte przez zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych do przedsiębiorstw, instytucji oraz dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu prac z zakresu B+R w praktyce gospodarczej.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. WIESŁAW SKRZYPCZAK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
16Proekologiczne opakowania celulozowe do transportu i sprzedaży świeżych ryb oraz gotowych produktów rybnych400 029,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-04-192008-07-31
Opis projektu

Zwiększenie konkurencyjności naszych krajowych produktów w postaci świeżych ryb oraz gotowych wyrobów rybnych poprzez opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych proekologicznych opakowań celulozowych.
W ramach projektu planowane było opracowanie technologii otrzymywania nowych proekologicznych i estetycznych opakowań celulozowych w postaci zmodyfikowanych powierzchniowo tac i pojemników charakteryzujących się zwiększoną odpornością na bezpośrednie działanie wody oraz tłuszczu. Zaplanowane w ramach projektu wstępne próby techniczne wykonano nieodpłatnie w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Opakowalnictwa i Biopolimerów – ZUT w Szczecinie a firmą „HERSTA” z siedzibą w Lubczynie zajmująca się produkcją gotowych opakowań celulozowych do żywności w tym ryb.
Efektem końcowym realizacji badań było opracowanie proekologicznej metody modyfikacji powierzchni materiałów celulozowych wykorzystywanych do produkcji biodegradowalnych opakowań dla sektora rybnego w celu polepszenia ich właściwości funkcjonalnych, m.in. takich jak: barierowość dla pary wodnej i tlenu, odporność na działanie wody i tłuszczów, właściwości mechaniczne przy zachowaniu ich pełnej biodegradowalności.
Zaproponowane w ramach projektu powierzchniowe modyfikacje powinny umożliwić wykorzystanie takich nowych materiałów do przechowywania świeżych ryb oraz gotowych wyrobów rybnych, do których opakowania w chwili obecnej używa się tektur i kartonów modyfikowanych zarówno tworzywami sztucznymi oraz syntetycznymi woskami nie ulegającymi biodegradacji.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw.
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
15Analiza ryb, surowców i produktów rybnych pod kątem obecności wieloopornymi gronkowcami złocistymi i paciorkowcami kałowymi, w tym gronkowcami MRSA i enterokokami VRE416 687,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-05-162008-05-31
Opis projektu
 • Czy ścieki i środowisko wodne są istotnym miejscem bytowania i transmisji szczepów MRSA i VRE,
 • w jakim stopniu surowce i produkty rybne są zanieczyszczone tymi drobnoustrojami,
 • poziomu zakażenia tymi bakteriami środowisk przetwórni rybnych i pracowników tam zatrudnionych,
 • procedur zapobiegających występowaniu tych drobnoustrojów w rybach i ich produktach.


Szczegółowej analizie poddane zostało występowanie jakościowe i ilościowe opornych na wiele grup antybiotyków szczepów S.aureus i Entetococcua sp, w tym MRSA i VRE w szeroko rozumianym sektorze gospodarki wodnej, uwzględniając analizę ścieków komunalnych, zbiorników wodnych, środowiska hodowli i przetwórstwa rybnego. Wykonanie tych badań określa stopień zagrożenia gospodarki rybnej i przez surowce rybne zagrożenie dla ludności i pozwoli w przyszłości podjąć kroki mające na celu eliminację tego niezwykle istotnego problemu dla zdrowotności naszego społeczeństwa.
Etap badań polegający na prowadzeniu klasycznej analizy mikrobiologicznej wymagał zakupu niezbędnych podłóż bakteriologicznych, testów do identyfikacji biochemicznej i enzymatycznej.
Wykonane były testy wrażliwości/odporności na antybiotyki, stąd zakup krążków antybiogramowych i szczepów wzorcowych, jako kontroli dodatniej.
W przypadku wyizolowania szczepów opornych na wiele grup antybiotyków, w tym na metycylinę i wankomycynę zaplanowano wykrycie obecności genów oporności technikami molekularnymi oraz ekspresji tych genów metodą ilościową. Zostały podjęte próby optymalizacji reakcji jakościowej i analizy bakterii ze środowiska i ekspresji ich genów oporności/wirulencji. Wykonano analizy podobieństwa  uzyskanych szczepów technikami typowania wewnątrzgatunkowego, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o źródło tych mikroorganizmów w środowisku.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr URSZULA CZEKAJŁO-KOŁODZIEJ
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
14Określenie własności fizycznych i selektywnych worków dorszowych typu Bacoma i T90 oraz sposobów ulepszania ich konstrukcji2 353 625,17 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje2007-06-252008-11-30
Opis projektu
Określenie własności geometryczno-oporowych i selektywnych worków dorszowych typu BACOMA i T90 oraz wskazanie sposobów ich ulepszania. Prace badawcze zostały wykonane na poligonie jeziorowym w Stacji Badań Modelowych (SBM) w Ińsku, należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz w morzu na kutrach bałtyckich. Wyżej wymienione prace umożliwiły:
 • poznanie własności geometryczno-oporowych worków pustych i wypełnionych imitacją połowu (wielkości 250 kg, 500kg, 1000kg, 1500kg i 2000 kg) takich jak:
  • wielkość sił reakcji hydrodynamicznej,
  • ukształtowanie worka oraz otwarcie oczek na całej jego długości,
  • wizualizacja przepływu wody przez worek,
 • wyznaczenie specyficznych obszarów worka szczególnie sprzyjających ucieczce niewymiarowych dorszy, które pozwolą ustalić zakres koniecznych zmian w konstrukcji worków, polepszających ich właściwości selektywne i mechaniczne,
 • skonstruowanie specjalnej dzielonej okrywy drobnooczkowej worka, która umożliwi określenie ilości oraz długości dorszy opuszczających worek zarówno podczas holowania jak i wybierania zestawu trałowego. Działanie elementu dzielącego okrywę zostało przetestowane w Stacji Badań Modelowych w Ińsku,
 • ocenę selektywności omawianych worków podczas:
  • holowania zestawu trałowego
  • wybierania zestawu trałowego
  • określenie struktury długościowej i wagowej poławianego stada dorsza, która może być wykorzystana przy szacowaniu jego zasobów.


Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z podmiotami zgłaszającymi potrzeby przeprowadzenia tego typu badań a zarazem zainteresowanymi zarządzaniem zasobami dorsza bałtyckiego, w więc z samorządem rybackim, administracją państwową, zapleczem naukowym, producentami sieci rybackich oraz z rybakami indywidualnymi.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. PIOTR NOWAKOWSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
13Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych Politechniki Szczecińskiej2 024 750,89 PLNZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna2007-07-022008-09-15
Opis projektu
Podniesienie jakości nauczania, jak też umożliwienie rozwoju naukowego poprzez innowacyjne i unikalne badania naukowe związane z technologiami medialnymi na najwyższym europejskim poziomie.
W ramach projektu przewidywano utworzenie czterech modelowych, zaawansowanych technologicznie i w najwyższym stopniu spełniających oczekiwania środowiska naukowego oraz studentów laboratoriów naukowo-dydaktycznych na bazie istniejącej infrastruktury budowlanej i organizacyjnej umożliwiających prowadzenie zaawansowanych badań naukowych oraz znaczące podwyższenie jakości procesu dydaktycznego w zakresie nowoczesnych technologii medialnych. Zespół laboratoriów stanowią: Telewizyjne Studio Badań Podstawowych, Laboratorium Inżynierii Dźwięku i Ambiofonii, Laboratorium Inżynierii Multimedialnej, Akcelerator Multimedialnych Obliczeń Komputerowych oraz infrastruktura sieciowa łącząca laboratoria. Jako miejsce lokalizacji projektu wybrane zostały pomieszczenia Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej znajdujące się w budynku przy ul. 26. Kwietnia 10 w Szczecinie, m.in. ze względu na dobre zaplecze, stan techniczny oraz infrastrukturę budynku.

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. JAN PURCZYŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
12Upowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym – kampania promocyjna żywności funkcjonalnej z ryb w przedszkolach w województwie zachodniopomorskim166 250,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, Operacja – Kampanie promocyjne produktów 2007-07-132007-12-31
Opis projektu
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej żywności funkcjonalnej z ryb w przedszkolach. Transfer wiedzy dotyczący racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym – z położeniem szczególnego nacisku na aspekty zdrowotne produktów i przetworów z ryb wpłynie na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.
Kampania skierowana była bezpośrednio do placówek przedszkolnych, w tym przede wszystkim do dzieci, jednak pośrednio dotrze również do rodziców. Obszarem realizacji projektu było województwo zachodniopomorskie – jako główny region, w którym zlokalizowane są przedsiębiorstwa z branży hodowli i przetwórstwa ryb.
W ramach projektu przeprowadzona została szeroko rozumiana kampania promocyjna, w której:
 • określone zostały preferencje konsumentów,
 • wydane zostały materiały promocyjne (broszury informacyjne, ulotki, plakaty) i inne,
 • przeprowadzone zostały prezentacje promocyjne, połączone z przekazaniem dzieciom i rodzicom materiałów promocyjnych oraz przeprowadzeniem ankiet wśród rodziców,
 • przygotowany był konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli objętych akcją, który polegał na przygotowaniu zbiorowej pracy plastycznej dotyczącej zdrowego żywienia i promującego spożywanie ryb.
Kontakt
kierownik projektu: mgr BEATA PAJĄK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
11Ewidencja naturalnych miejsc rozrodu łososia atlantyckiego i troci wędrownej w rzece Ina i jej dorzeczu777 368,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-08-062008-07-14
Opis projektu
Zbadanie naturalnych miejsc rozrodu oraz przebiegu procesu rozmnażania dwóch najważniejszych gatunków ryb dwuśrodowiskowych (łososia, Salmo salar oraz troci, Salmo trutta) w korycie rzeki Iny. Dodatkowo  były prowadzone badania (inkubacja ikry) mająca na celu określenie jakości materiału zarybieniowego oraz badanie genetyczne w celu nie budzącej wątpliwości identyfikacji gatunkowej i populacyjnej ryb łososiowatych bytujących w zlewni Iny.
W ramach projektu wykonano szczegółową ewidencję miejsc naturalnego rozrodu dwu gatunków ryb łososiowatych – w tym zagrożonego łososia (Salmo salar L.) oraz szczególnie popieranej w gospodarce rybacko-wędkarskiej, acz wybrednej pod względem jakości biologicznej środowiska, w tym się rozradza – troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L).
Miejscem badań było koryto rzeki Iny na całej jej długości (128 km) od miejsca wypływu z jezioro Ińsko, aż po ujście do rzeki Odry w miejscowości Inoujście, a ponadto badaniami objęte zostały większe dopływy tej rzeki – Mała Ina (50 km), Wiśniówka (24 km), Małka (12 km), Krąpiel (46 km), Reczyca (49 km) i Stobnica (15 km). Łącznie zostało zbadanych 270 km biegu rzek dorzecza Iny.
Efekty zrealizowanego projektu:
 • oznaczenie i opisanie gniazd budowanych w okresie tarła przez tarlaki łososia i troci wędrownej oraz miejsc tarliskowych obu cennych gospodarczo gatunków ryb,
 • zapewnienie optymalnej obsady wylęgiem i narybkiem rzeki Iny oraz cieków wodnych tworzących zlewnię Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego,
 • analiza genetyczna ryb łososiowatych w zlewni Iny.

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. KRZYSZTOF FORMICKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
10Określenie wielkości biomasy fauny bentosowej wybranych rzek Pomorza Zachodniego oraz wód tych rzek na podstawie wskaźnika BMWP-PL w celu oszacowana bazy pokarmowej ryb623 370,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-08-062008-03-31
Opis projektu

Szczegółowa analiza wybranych rzek pod kątem charakterystyki biologicznej fauny bentosowej. W tym celu w całym okresie trwania projektu przeprowadzone były wyjazdy terenowe na różne zbiorniki Pomorza Zachodniego, podczas których pobrane zostały próby do dalszych badań struktury jakościowej i ilościowej makrozoobentosu oraz ich biomasy. Pobrano próby makrozoobentosu późną wiosną z 13 rzek Pomorza Zachodniego na około 100 stanowiskach. Równocześnie analizowano wybrane wskaźniki fizyko-chemiczne wód m.in. zawartość tlenu, pH, przewodność elektrolityczną właściwa oraz jednorazowo przeprowadzona została analiza granulometryczna osadów. Próby zostały oznaczone ilościowo i jakościowo, następnie określona została biomasa organizmów, a także ich struktura długościowa. Na tej podstawie została dokonana ocena jakości wód i klasyfikacja ich czystości.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MAŁGORZATA RACZYŃSKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
9Transfer oraz podnoszenie stanu wiedzy w zakresie badań materiałów opakowaniowych i opakowań do ryb i przetworów rybnych2 165 000,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-08-132008-08-31
Opis projektu

Zwiększenie konkurencyjności sprzedawanych świeżych ryb oraz gotowych wyrobów rybnych przez naszych krajowych producentów poprzez przeprowadzenie prób aplikacyjno-wdrożeniowych innowacyjnych materiałów opakowaniowych zaproponowanych w oparciu o wyniki badań naukowych, które zostały wykonane w ramach tego projektu. Badania te miały na celu analizę i porównanie właściwości stosowanych obecnie grup materiałów opakowaniowych oraz opakowań dla sektora przemysłu rybnego na naszym krajowym rynku oraz nowych innowacyjnych folii otrzymywanych w oparciu o nowe proekologiczne materiały. W oparciu o wynik powyższych badań zostały przeprowadzone prezentacje w postaci warsztatów i indywidualne konsultacje mające na celu zaznajomienie producentów ryb oraz przetworów rybnych z najważniejszymi metodami oceny właściwości i jakości stosowanych opakowań oraz z metodami właściwego doboru opakowań w zależności od rodzaju i warunków przechowywania pakowanego produktu. Dla innowacyjnych proekologicznych materiałów opakowaniowych w postaci folii, dla których trzyma się przynajmniej porównywalne wynik z obecnie już stosowanymi przez partnerów gospodarczych przewiduje się przeprowadzenie prób aplikacyjno-wdrożeniowych obejmujących weryfikację możliwości produkcji  opakowań w postaci worków, laminowanych tacek i opakowań tekturowych do świeżych i przetworzonych ryb. Opakowania, które otrzymały pozytywne wyniki podczas ich formowania w skali technicznej, zostaną scharakteryzowane w jednostce wnioskującej i przekazane do oceny i badań aplikacyjnych przez zainteresowanych producentów rybnych.

 

Kontakt
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw.
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
8Elementy zarządzania i gospodarowania wiedzą w aspekcie badań nad podnoszeniem świadomości spożycia ryb wśród dzieci i rodziców z terenu miasta Szczecina144 850,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, Operacja – Kampanie promocyjne produktów 2007-09-072008-03-15
Opis projektu
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z zakresu wpływu spożywania produktów pochodzenia rybnego na rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Projekt objął swoim działaniem uczniów klas 6 Publicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta Szczecina.
W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:
 1. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk materiałów promocyjnych.
 2. Kampania promocyjna produktów rybnych.
 3. Dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, książki edukacyjne, foldery promocyjne).
 4. Badanie ankietowe dotyczące preferencji oraz nawyków żywieniowych wśród dzieci i ich rodziców.
 5. Dwuetapowy quiz z wiedzy o żywności pochodzenia rybnego i jej wpływie na rozwój oraz stan zdrowia.
 6. Przekazanie materiałów promocyjnych placówkom, w których przeprowadzona była kampania promocyjna.
 7. Przekazanie gadżetów promujących produkty rybne dzieciom, których rodzice wypełnią ankietę.
Kontakt
kierownik projektu: dr JAKUB SZPON
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
7Rozpoznanie warunków tarliskowych ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie od Międzyzdrojów do Świętouścia metodą bezpośredniego monitoringu podwodnego749 000,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-09-212008-09-30
Opis projektu
Szczegółowa inwentaryzacja podłoża w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej, z uwzględnieniem stopnia pokrycia dna przez roślinność podwodną, stwarzającą dogodne miejsca dla rozrodu gatunków ryb litofilnych oraz psammon- i litofilnych w kontekście przyszłych decyzji lokalizacji planowanego rezerwatu na morskich wodach przybrzeżnych Wolińskiego Parku Narodowego. Projekt pozwolił stworzyć mapę dna badanego rejonu (na podstawie analiz zdjęć podwodnych oraz wyników badań pobranych prób biologicznych) pod kątem warunków tarliskowych i tarlisk ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej. Zebrane próby posłużyły do określenia jakościowego i ilościowego składu roślinności oraz fauny (wraz z ikrą ryb) bytujących na płytkim dnie, a także ukazały fizyczno-chemiczne czynniki w wodzie (zasolenie, temperatura, pH, biogeny), które wpływają na różnorodność ichtiofauny.
Monitoring zakładał rozpoznanie dna Morza Bałtyckiego w pasie do 1 mili morskiej w rejonie od Międzyzdrojów do Świętouścia (obszar wód wchodzących w skład Wolińskiego Parku Narodowego). W czasie dziesięciu wyjazdów płetwonurkowie dokonali inwentaryzacji dna i jego pokrycia metodą bezpośredniego monitoringu podwodnego (podwodne zdjęcia i filmy wykonane sprzętem cyfrowym) rozpoznając charakter podłoża mineralnego (piaski, żwiry i głazy) oraz zasiedlające je roślinność i zwierzęta epibentosowe (w szczególności pola omułka). Zostało wykonane również próbkowanie terenu dla określenia charakterystycznych zespołów organizmów dennych (roślin i zwierząt), w siedmiu sektorach o szerokości 50 m rozciągających się do głębokości ok. 9 m i rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża ci iji ki 2 km. Uprzednio zostały wykonane profile podłużne (wzdłuż morskiej granicy Wolińskiego Parku Narodowego) w odległości ok. 1 i 0,5 mili morskiej od brzegu przy pomocy zdanie sterowanego z pokładu r/v Nawigator XXI Akademii Morskiej w Szczecinie pojazdu podwodnego OFFSHORE HYBALL. Opracowanie laboratoryjne dotyczyło naniesienia wyników uzyskiwanych na podstawie analizy zdjęć podwodnych oraz zebranego materiału biologicznego, co pozwoliło stworzyć mapę dna badanego rejonu pod kątem warunków tarliskowych dla ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki.
Wstępne rozpoznanie warunków badanego obszaru przestawione zostało w specjalnie opracowanej publikacji prezentującej założenia projektu i wstępnie jego wyniki. Publikacja wraz z postulatami odnośnie ochrony podmorskich biotopów  i  znajdujących się tam tarlisk została zaprezentowana na dwóch spotkaniach z przedstawicielami grup interesów związanych tak z gospodarką rybacką jak i ochroną przyrody.

Kontakt
kierownik projektu: dr PIOTR GRUSZKA
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
6Określenie zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych NNKT w rybach, produktach rybnych i owocach morza dostępnych na rynku krajowym915 000,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-10-012008-09-30
Opis projektu
 • Zwiększenie konkurencyjności sprzedawanych przetworów rybnych, jak również ryb świeżych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych gatunków wchodzących na rynek,
 • zwiększenie wiedzy na temat produktów rybnych jako bogatego źródła niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) wśród konsumentów, co może mieć bezpośrednie przełożenie na większe zainteresowanie ta grupą towarową, a co za tym idzie zwiększenie popytu na produkty rybne.

Wyniki realizowanego projektu pozwoliły na dodatkowe znakowanie produktów rybnych wartością odżywczą rozszerzoną o zawartość NNKT w przeliczeniu np. na 100g produktu; co dotychczas praktycznie nie miało miejsca ze względu na bardzo ograniczoną ilość specjalistycznych laboratoriów mogących wykonywać takie oznaczenia.
Przedmiotem badań była szeroka gama przetworów rybnych oraz nowych gatunków ryb obecnych i wchodzących na rynek, a także owoce morza. Badania koncentrowały się na sposobach ekstrakcji i przygotowania próby do nowych asortymentów w celu oznaczenia rzeczywistej zawartości NNKT tych produktów. Pozwoli to na dostarczenie pełnej informacji w tym zakresie, zarówno dla producentów jak i konsumentów żywności pochodzenia morskiego.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. GRZEGORZ BIENKIEWICZ
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
5Określenie statusu molekularnego izolatów Koi-Herpes-Virusa oraz wskazanie wektorów jego rozprzeszczeniania się pośród rodzimych gatunków ryb, małży i skorupiaków2 410 900,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2007-10-082008-12-05
Opis projektu
Przeprowadzenie kompleksowych, wieloczynnikowych badań na możliwościami rozprzestrzeniania się wirusa KHV, określenie potencjalnych dróg jego przenoszenia, a poprzez to określenie organizmów niebezpiecznych, będących wektorem umożliwiającym jego przenikanie z hodowli do wód otwartych i odwrotnie.
Projekt obejmował następujące czynności:
 • zbieranie materiału do badań wirusologicznych stanowiącego potencjalny wektor w przenoszeniu wirusa,
 • opracowanie metod diagnostycznych pozwalających na detekcję wirusa KHV u wybranych rodzimych gatunków bezkręgowców wodnych,
 • prace hodowlane na terenie Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Nowym Czarnowie mające na celu uzyskanie sterylnego materiału badawczego (ryb),
 • prowadzenie prac w warunkach zamkniętych w celu uzyskania „czystego” materiału do badań nad patogennością pozyskanych izolatów,
 • wskazanie sekwencji DNA dla wszystkich uzyskanych szczepów KHV,
 • określenie stopnia przynależności do określonego izolatu,
 • określenie stopnia zróżnicowania molekularnego pod katem przydatności do konstrukcji szczepionki,
 • wskazanie organizmów bezkręgowych mogących stanowić wektor zarażania pomiędzy wodami otwartymi a hodowlami,
 • charakterystyka czynników wirusowych: patogenności i wirulencji dla poszczególnych szczepów KHV,
 • określenie wpływu czynników hodowlanych (stres, żywienie) na prawdopodobieństwo wystąpienia postaci klinicznej choroby i jej przebieg u karpi będących nosicielami wirusa, pochodzących z wód otwartych.


Po zakończonych badaniach w projekcie zostało przygotowane: raport, dwie publikacje, strona internetowa upowszechniająca efekty zrealizowanego projektu wśród hodowców karpia, seminarium służące prezentacji wyników projektu dla hodowców ryb i służb weterynaryjnych, oraz zarządców wód otwartych.

 

Kontakt
kierownik projektu: dr inż. MACIEJ KIEŁPIŃSKI
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
4Jak złowić klienta – szkolenia z zakresu nowoczesnych technik marketingu produktów rybnych214 361,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, Operacja – Kampanie promocyjne produktów rybnych2008-02-252008-10-31
Opis projektu
Wzrost poziomu wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży produktów rybnych.
Projekt był realizowany poprzez:
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu technik prezentacji produktów rybnych w sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • opracowanie kompleksowych poradników dotyczących promocji i marketingu produktów rybnych;
 • publikacje w pismach branżowych oraz na stronach internetowych skierowanych do sektora rybołówstwa artykułów tematycznych dotyczących marketingu produktów rybnych.

W projekcie przeprowadzono 6 szkoleń skierowanych do przetwórców i hodowców, w szczególności dla pracowników działów marketingu oraz dla osób decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkoleń zapoznali się ze studiami przypadków, przeprowadzone były ćwiczenia z podstawowych typów analiz strategicznych. Zakres szkoleń obejmował następujące tematy:
 1. Plan marketingowy w twojej firmie;
 2. E- marketing w praktyce;
 3. Marka i reklama;
 4. Skuteczna sprzedaż i obsługa klienta;
 5. Potęga i sztuka ekspozycji produktów;
 6. Zewnętrzne źródła finansowania działań marketingowych w firmie.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwoliło firmom na zrozumienie znaczenia i roli marketingu w orientacji firmy oraz miejsce planu marketingowego w strukturze  generalnego planu przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznali, czym jest marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz będą wiedzieli jak rozpoznać moment, w którym należy przekształcić firmę z orientacji produkcyjnej na marketingową. Podczas szkoleń zdobyli niezbędne umiejętności, które pozwolą na planowanie i przeprowadzenie podstawowych badań rynkowych, programowania marketingu mix, segmentacji rynku oraz właściwego pozycjonowania oferty handlowej. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniach przedsiębiorcy będą potrafili lepiej planować zmiany w firmie, budować strategię marketingową swojego przedsiębiorstwa oraz profesjonalny plan marketingowy.

 

Kontakt
kierownik projektu:
mgr ROKSANA KOCHANEK
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
3Promocja spożywania produktów pochodzenia rybnego z uwzględnieniem walorów zdrowotnych u dzieci sześcioletnich i ich rodziców w rejonie Szczecina159 321,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, Operacja – Kampanie promocyjne produktów 2008-02-292008-09-30
Opis projektu

Poszerzenie świadomości, co do spożywania produktów rybnych głównie w kontekście ich pozytywnych walorów zdrowotnych. W tym celu przeprowadzona została kampania promocyjna traktująca o słuszności żywienia się produktami rybnymi wśród 50 oddziałów przedszkolnych Szczecina i okolic.
Bezpośrednimi beneficjentami były dzieci w wieku 6 lat, które poprzez prezentacje tematyczną zostały zapoznane z zagadnieniami stawianymi w temacie projektu. Jedna prezentacja trwała ok. 45-60 minut podczas której oprócz poruszania zagadnień teoretycznych znalazły się także zajęcia aktywizujące, takie jak prace manualne czy zajęcia ruchowe.
Pośrednim beneficjentem do którego był kierowany projekt są rodzice. Oddziaływanie na świadomość opiekunów również jest wysoka, co zostało uzyskane poprzez działania prowadzone na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zostały przeprowadzone badani ankietowe, które pozwoliły określić rzeczywisty stan świadomości, co do walorów spożywania produktów rybnych. Po drugie, rodzicom zostały przekazane wcześniej opracowane materiały promujące spożycie i produkty pochodzenia rybnego.
Spełnienie założonych celów w projekcie poskutkowało większym zainteresowaniem się konsumentów tą grupą produktów, a zatem większym popytem, czyli w sprzężeniu – wzrostem ich spożycia.

 

Kontakt
kierownik projektu:
dr JAKUB SZPON
* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
2Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb i ich przetworów wśród młodzieży szkół gimnazjalnych w regionie szczecińskim190 539,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, Operacja – Kampanie promocyjne produktów 2008-02-292008-09-30
Opis projektu
Intensywna kampania promocyjna, skierowana zwłaszcza do dzieci i młodzieży, w tym m.in. młodzieży gimnazjalnej (kampania objęła 60 szkół gimnazjalnych Szczecina i regionu). To właśnie wykształcenie prawidłowych wzorców zdrowego żywienia na tym etapie rozwoju człowieka, będzie w późniejszym etapie skutkowało podniesieniem zdrowotności całego społeczeństwa. Dalekosiężnym efektem tych działań będzie doprowadzenie do wzrostu popytu na krajowym rynku ryb i ich przetworów. 
Bezpośrednim narzędziem, które zostało wykorzystane dla osiągnięcia celu projektu, były przede wszystkim tematyczne prezentacje multimedialne, a dla wzmocnienia efektu edukacyjnego i promocyjnego przeprowadzony quiz oraz wydawane materiały w formie kolorowych plakatów i folderów.
Odbiorcami kampanii byli także rodzice gimnazjalistów, co lepiej przełożyło się na wprowadzenie jej zasad do codziennych nawyków żywieniowych młodych ludzi.

 

Kontakt
kierownik projektu:
dr inż. SŁAWOMIR KONIECZNY

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie
1Utworzenie Innowacyjnego Centrum Chemiczno-Biologicznego do badań wód śródlądowych oraz morskich przy Akademii Rolniczej1 744 178,00 PLNInstrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 4.6 Działania innowacyjne i inne, Operacja – Projekty pilotażowe i prezentacje.2008-03-142008-11-30
Opis projektu
Utworzenie innowacyjnego Centrum Chemiczno-Biologicznego do badania wód śródlądowych oraz morskich.
W utworzonym Centrum będą kontynuowane badania czynników abiotycznych środowiska wodnego oraz jego zanieczyszczenia. Badania te osiągną nową jakość wobec zastosowania najnowocześniejszej aparatury analitycznej. Oceniony zostanie stopień zagrożenia wód powierzchniowych specyficznym zanieczyszczeniem m.in. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, metalami ciężkimi, detergentami, środkami ochrony roślin. Badania te pozwolą na ocenę poziomu trofii wód powierzchniowych, tempa eutrofizacji, procesu, który wpływa na skład ichtiofauny (wycofywanie się gatunków cennych gospodarczo) i wielkość połowów, głównie w zbiornikach śródlądowych a także na Bałtyku.
Projekt przyczynił się do lepszego poznania środowiska wodnego w zakresie czynników abiotycznych, lepszego poznania jego zanieczyszczenia, co ułatwi podejmowanie zabiegów rewitalizacyjnych i rekultywacyjnych w odniesieniu do poszczególnych akwenów.
Powołane Centrum umożliwi:
 • ocenę wpływu warunków środowiskowych na ichtiofaunę,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej na wodach otwartych np. podejmowanie decyzji w zakresie obszarów ochrony gatunkowej, podejmowanie decyzji w zakresie zarybień określonymi gatunkami,
 • ocenę jakości ryb jako surowca do produkcji żywności,
 • ocenę gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych m.in. przemysłu rybnego oraz jego oddziaływania na środowisko wodne,
 • ocenę wpływu hodowli oraz intensywnego chowu ryb na stan środowiska wodnego.
Kontakt
kierownik projektu:
prof. dr hab. JACEK KUBIAK

* oznacza wynikająca z umowy o dofinansowanie

   

Razem:           43 040 261,72 PLN