Rozwój kadry

Aktualnie obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) więcej (PDF, 0.9 MB)

 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm. więcej (PDF, 304 KB)

 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora więce (_PROF, 798 KB) j

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015, poz. 1842) więcej (_DIH, 579 KB)

 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065) więcej (PDF, 33 KB)

  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 r, w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego więcej (, 36 KB)

 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219) więcej (_O_NADANIE_TYTULU_PROF, 30 KB)

 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066)więce (_01, 39 KB) j

 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą więcej (PDF, 35 KB)

 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządznie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habiliacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora więcej  (, 160 KB)

Na skróty

1. Wzór umowy  o przejęcie przez Jednostkę/Kandydata kosztów przeprowadzenia  przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadaniu tytułu profesora  (DOCX, 14.7 KB)

 2. Wzór specyfikacji kosztów związanych  z przewodem doktorskim, postępowaniem habilitacyjnym oraz postępowaniem o nadanie tytułu profesora  (DOC, 33 KB)

3.Wzór specyfikacji kosztów związanych z przewodem doktorskim, postępowaniem habilitacyjnym oraz postępowaniem o nadanie tytułu profesora (XLSX, 13.6 KB)