Sygnalista

Sygnalista - osoba zatrudniona lub współpracująca z ZUT, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, za pośrednictwem której ZUT prowadzi działalność, dokonująca zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w ZUT.  Definicją sygnalisty objęci mogą być m. in.: pracownicy (aktualni oraz ci, z którymi doszło do rozwiązania umowy o pracę), kandydaci do pracy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, przedsiębiorcy, wolontariusze.

Zgłoszenie - zidentyfikowane przez sygnalistę działanie będące naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w ZUT oraz dokonane przez niego za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet.

Komisja - powoływana przez Rektora na potrzeby prowadzonej sprawy, jest odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń.  Stałymi członkami komisji są pracownicy Biura Rektora. W zależności od zgłoszenia powoływane są dodatkowe osoby merytorycznie wspierające prace komisji. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności członek komisji zostaje odsunięty od rozpatrywania zgłoszenia, a w jego miejsce wyznacza się inną osobę.

Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  1. Ogólne zasady
  2. Sposób dokonywania zgłoszeń
  3. Wstępna analiza zgłoszenia
  4. Zakres naruszeń objętych zgłoszeniami w ZUT
  5. Ochrona Sygnalisty
  6. Zakaz działań odwetowych